Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng kinh tế lượng

Được đăng lên bởi Chim Cánh Cụt
Số trang: 246 trang   |   Lượt xem: 1594 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1.

MỞ ĐẦU

Chương 1

MỞ ĐẦU

1.1 Kinh tế lƣợng là gì
1.2 Các khái niệm cơ bản của kinh tế
lƣợng

Chương 1

§1.1 Kinh tế lƣợng là gì
1.1.1 Khái niệm
Tiếng anh: econometrics – đo lƣờng kinh tế
Là môn học đƣợc hình thành và phát triển trên
cơ sở 3 ngành khoa học khác: kinh tế học,
thống kê học và toán học

Chương 1

§1.1 Kinh tế lƣợng là gì
1.1.2 Nội dung nghiên cứu của Kinh tế lượng
Thiết lập các mô hình toán học mô tả mối quan
hệ giữa các đại lƣợng kinh tế (biến kinh tế)

Đo lƣờng mức độ ảnh hƣởng của các biến kinh
tế này đến các biến kinh tế khác
Dựa vào các mô hình toán học để dự báo các
hiện tƣợng kinh tế

Chương 1

§1.1 Kinh tế lƣợng là gì
1.1.3 Phương pháp luận của Kinh tế lượng
1. Dựa vào lý thuyết kinh tế để đƣa ra giả thiết
về mối quan hệ giữa các biến kinh tế quan tâm

2. Thiết lập các mô hình toán học để mô tả mối
quan hệ giữa các biến kinh tế
3. Ƣớc lƣợng các tham số của mô hình đã đƣa
ra

Chương 1

§1.1 Kinh tế lƣợng là gì

4. Phân tích kết quả: đánh giá độ tin cậy và
kiểm định tính đúng đắn, chính xác của các
ƣớc lƣợng đã nhận đƣợc

Chương 1

§1.1 Kinh tế lƣợng là gì

5. Dự báo: sử dụng các mô hình đã xây dựng
đƣợc để dự báo các hiện tƣợng kinh tế hoặc
giá trị của các biến kinh tế mà ta quan tâm dƣới
ảnh hƣởng của các biến kinh tế khác

Chương 1

§1.1 Kinh tế lƣợng là gì

6. Đề ra các chính sách mới phù hợp nhằm đạt
đƣợc mục tiêu đã định

Chương 1

§1.2 Các KN cơ bản của kinh tế lƣợng
1.2.1 Phân tích hồi quy
Nghiên cứu mối liên hệ phụ thuộc giữa giá trị
của một biến Y - gọi là biến phụ thuộc hay biến
đƣợc giải thích với giá trị của một hoặc nhiều
biến khác Xj (j=1,..,m) – các biến này gọi là các
biến độc lập hay biến giải thích

Chương 1

§1.2 Các KN cơ bản của kinh tế lƣợng
Ta thƣờng giả thiết
Biến phụ thuộc Y là biến ngẫu nhiên, có quy
luật phân phối xác suất xác định
Các biến độc lập Xj không phải là biến ngẫu
nhiên, giá trị của chúng là xác định

Chương 1

§1.2 Các KN cơ bản của kinh tế lƣợng
Phân tích hồi quy giúp ta:
-Ƣớc lƣợng giá trị của biến phụ thuộc Y khi đã
biết giá trị của (các) biến độc lập Xj
- Kiểm định giả thiết về sự phụ thuộc
- Dự báo giá trị trung bình hoặc cá biệt của biến
phụ thuộc khi đã biết giá trị của (các) biến độc
lập

Chương 1

§1.2 Các KN cơ bản của kinh tế lƣợng
1.2.2 Mô hình hồi quy tổng thể và mô hình
hồi quy mẫu
Mô hình hồi quy tổng thể (hàm tổng thể - PRF)
là hàm có dạng tổng quát

E(Y / Xji )  f ( Xji )

( 1.1 )

Chương 1

§1.2 Các KN cơ bản của kinh tế lƣợng
Nếu (1.1) biểu diễn mối quan ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng kinh tế lượng - Người đăng: Chim Cánh Cụt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
246 Vietnamese
Bài giảng kinh tế lượng 9 10 925