Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Marketing căn bản

Được đăng lên bởi Hà Mít
Số trang: 198 trang   |   Lượt xem: 1063 lần   |   Lượt tải: 4 lần
HOC VIÊN CÔNG NGHÊ BƯU CHINH VIÊN THÔNG
KHOA QUAN TRI KINH DOANH

BÀI GIẢNG
MARKETING CĂN BẢN

GV: PHẠM THỊ MINH LAN
Email: lan_mtp@yahoo.com

NỘI DUNG
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về Marketing
Chương 2: Hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing
Chương 3: Ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đến hoạt
động Marketing
Chương 4: Phân đoạn thị trường,Thị trường mục tiêu Định vị
sản phẩm
Chương 5: Hành vi của khách hàng
Chương 6: Các quyết định về sản phẩm
Chương 7: Các quyết định về giá cả
Chương 8: Các quyết định về phân phối
Chương 9 : Các quyết định về xúc tiến
Chương 10: Chiến lược, Kế hoạch, Tổ chức và
Kiểm tra
Marketing
Chương 11: Marketing quốc tế

Chương 1

Khái niệm về Marketing
Sự ra đời và phát triển của Marketing
Vai trò và chức năng của Marketing trong DN
Quản trị Marketing

MỤC TIÊU

- Các định nghĩa về Marketing
- Bản chất của Marketing
- Vai trò, chức năng của Marketing
- Mối quan hệ của chức năng Marketing với các
chức năng khác trong doanh nghiệp.
- Các quan điểm quản trị Marketing
- Những vấn đề cơ bản trong “Quản trị Marketing”

1.1. KHÁI NIỆM VỀ MARKETING

KHÁI NIỆM

Marketing là các hoạt động được thiết kế
để tạo ra và thúc đẩy bất kỳ sự trao đổi
nào nhằm thoả mãn những nhu cầu và
mong muốn của con người.

Marketing là quá trình quản lý của doanh
nghiệp nhằm phát hiện ra nhu cầu của
khách hàng và đáp ứng các nhu cầu đó
một cách có hiệu quả hơn so với các đối
thủ cạnh tranh.

HOẠT ĐỘNG MARKETING

Người thực hiện
Marketing
(Marketer)

Đối tượng được
Marketing
(Sản phẩm)

Đối tượng tiếp
nhận sản phẩm
(Khách hàng)

Ý NGHĨA QUAN TRỌNG
•

•

•
•

Marketing là một triết lý kinh doanh mới, triết lý vì khách hàng. Đồng
thời, để đảm bảo các hoạt động Marketing, trong tổ chức cần có
một chức năng quản trị mới – chức năng quản trị Marketing.
Chức năng quản trị Marketing của tổ chức nhằm đảm bảo cho toàn
bộ các hoạt động của tổ chức phải hướng tới khách hàng. Muốn
vậy, tổ chức phải xác định đúng được nhu cầu và mong muốn của
khách hàng và thoả mãn các nhu cầu đó một cách hiệu quả
Doanh nghiệp thu được lợi nhuận thông qua thoả mãn nhu cầu của
khách hàng.
Marketing nhằm đáp ứng các mục tiêu của doanh nghiệp trong dài
hạn.

NHU CẦU

•

•

•

Nhu cầu tự nhiên, hay nhu cầu con người (human need) là nhu
cầu được hình thành khi con người cảm thấy thiếu thốn một
cái gì đó.
Nhà kinh tế học Maslow đã phân loại nhu cầu tự nhiên của con
người thành 5 bậc khác nhau Nhu cầu tự nhiên là vốn có đối
với con người.
Marketing chỉ phát hiện ra các nhu...



 !""#$"
    
  
Bài giảng Marketing căn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Marketing căn bản - Người đăng: Hà Mít
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
198 Vietnamese
Bài giảng Marketing căn bản 9 10 940