Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn lý thuyết thông tin

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 4534 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Trường Đại học Bách khoa
Khoa Công Nghệ Thông Tin

BÀI GIẢNG MÔN HỌC
LÝ THUYẾT THÔNG TIN
Giảng Viên: Hồ Văn Quân
E-mail: hcquan@dit.hcmut.edu.vn
Web site: http://www.dit.hcmut.edu.vn/~hcquan/student.htm

NỘI DUNG MÔN HỌC
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Bài 7
Bài 8
Bài 9

Giới thiệu
Một số khái niệm cơ bản
Chuẩn bị toán học
Lượng tin
Entropy
Mã hiệu
Mã hóa tối ưu nguồn rời rạc không nhớ
Mã hóa nguồn phổ quát
Kênh rời rạc không nhớ, lượng tin tương hỗ
Trang 2
Lý thuyết Thông tin - Khoa Công Nghệ Thông Tin

NỘI DUNG MÔN HỌC (tt)
Bài 10
Bài 11
Bài 12
Bài 13
Bài 14
Bài 15

Mã hóa chống nhiễu, định lý kênh
Mã khối tuyến tính
Cơ sở toán học của mã hóa chống nhiễu
Mã vòng
Giới thiệu về mật mã hóa
Một số vấn đề nâng cao

Trang 3
Lý thuyết Thông tin - Khoa Công Nghệ Thông Tin

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Information Theory - Robert B.Ash, Nhà xuất bản Dover, Inc,
1990.
2. Introduction to Information Theory - Masud Mansuripur, Nhà
xuất bản Prentice–Hall, Inc, 1987.
3. A Mathematical Theory of Communication - C. E. Shannon,
Tạp chí Bell System Technical, số 27, trang 379–423 và 623–
656, tháng 7 và tháng 10, 1948.
4. Cơ sở Lý thuyết truyền tin (tập một và hai) - Đặng Văn
Chuyết, Nguyễn Tuấn Anh, Nhà xuất bản Giáo dục, 1998.

Trang 4
Lý thuyết Thông tin - Khoa Công Nghệ Thông Tin

HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ
Sẽ có thông báo cụ thể cho từng khóa học. Tuy nhiên,
thường là có hình thức như bên dưới.
Thi trắc nghiệm
Giữa kỳ: 30 câu / 45 phút
Cuối kỳ: 45 câu / 90 phút
Được phép xem tài liệu trong 2 tờ giấy A4

Làm bài tập lớn cộng điểm (không bắt buộc)
Nộp bài tập lớn và báo cáo vào cuối học kỳ
Cộng tối đa 2 điểm

Trang 5
Lý thuyết Thông tin - Khoa Công Nghệ Thông Tin

CÁC MÔN LIÊN QUAN
Lý thuyết xác suất
Kỹ thuật truyền số liệu
Xử lý tín hiệu số

Trang 6
Lý thuyết Thông tin - Khoa Công Nghệ Thông Tin

Bài 1 Giới thiệu
1.1 Thông tin là gì?
1.2 Vai trò của thông tin
1.3 Lý thuyết thông tin nghiên cứu những gì?
1.4 Những ứng dụng của lý thuyết thông tin
1.5 Lý thuyết thông tin – Lịch sử hình thành và quan điểm
khoa học hiện đại

Trang 7
Lý thuyết Thông tin - Khoa Công Nghệ Thông Tin

Thông tin là gì?
Một vài ví dụ
Hai người nói chuyện với nhau. Cái mà trao đổi giữa họ gọi là
thông tin.
Một người đang xem tivi/nghe đài/đọc báo, người đó đang nhận
thông tin từ đài phát/báo.
Quá trình giảng dạy trong lớp.
Các máy tính nối mạng và trao đổi dữ liệu với nhau.
Máy tính nạp chương trình, dữ liệu từ đĩa cứng vào RAM để
thực thi.

Trang 8
Lý thuyết Thông tin - Khoa Công Nghệ Thông Tin

Th...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn lý thuyết thông tin - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Bài giảng môn lý thuyết thông tin 9 10 428