Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn Phân tích hoạt động kinh doanh

Được đăng lên bởi kuty-nguyen
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 8617 lần   |   Lượt tải: 46 lần
BAØI GIẢNG MOÂN
PHAÂN TÍCH HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH
GV. BUØI AÙNH THAØNH
(KHOA KEÁ TOAÙN – KIEÅM TOAÙN)

NỘI DUNG MÔN HỌC
CHƯƠNG 1:

CƠ SỞ LÝ LUẬN
VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.
CHƯƠNG 2:

CÁC PHƯƠNG PHÁP
VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CHƯƠNG 3:

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
CHƯƠNG 4:

PHÂN TÍCH CHI PHÍ & GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
CHƯƠNG 5:

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ & LỢI NHUẬN
CHƯƠNG 6:

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHÖÔNG 1:

CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ
PHAÂN TÍCH HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH
YÙ NGHÓA:

o
o

o

o
o

Giuùp töï ñaùnh giaù theá maïnh, theá yeáu nhằm ñeå
cuõng coá, phaùt huy hay khaéc phuïc.
Laø coâng cuï caûi tieán coâng taùc quaûn trò trong DN.
Giuùp phaùt huy moïi tieàm naêng, khai thaùc toái ña
moïi nguoàn löïc cuûa DN, nhaèm muïc tieâu ñaït
hieäu quaû cao nhaát trong kinh doanh.
Laø cô sôû ñeå ra caùc quyeát ñònh quaûn trò ngaén
haïn vaø daøi haïn.
Giuùp döï baùo, ñeà phoøng vaø haïn cheá nhöõng ruõi
ro trong kinh doanh.

ÑOÁI TÖÔÏNG:
Ñoái töôïng cuûa phaân tích hoaït ñoäng kinh
doanh laø keát quûa HÑKD.
o Ñoù laø vieäc ñaùnh giaù quaù trình höôùng ñeán
KQ HÑKD, vôùi söï taùc ñoäng cuûa caùc nhaân
toá aûnh höôûng vaø ñöôïc bieåu hieän thoâng
qua caùc chæ tieâu kinh teá.
o

Laø ñoái töôïng cuûa phaân tích
Keát quaû
kinh doanh

Rieâng bieät, cuï theå
Trong ñ.kieän t.gian k.gian
Quaù khöù, hieän taïi, töông lai
Coù muïc tieâu ñònh höôùng
Noäi dung caùc chæ tieâu phaûn aùnh

Phaân tích
kinh doanh

Chæ tieâu
kinh teá

Giaù trò cuûa chæ tieâu
Chæ tieâu phaûn aùnh (soá löôïng - chaát löôïng)
Kyõ thuaät tính toaùn chæ tieâu
Tính taát yeáu cuûa nhaân toá
(khaùch quan - chuû quan)

Nhaân toá
taùc ñoäng

Tính taùc ñoäng cuûa nhaân toá
(thuaän - nghòch)

Noäi dung phaûn aùnh

(soá löôïng - chaát löôïng)

Ñoái töôïng söû duïng coâng cuï PT. HÑKD:
o
o
o
o
o
o

Nhaø quaûn trò: quyeát ñònh quaûn trò.
Nhaø cho vay: quyeát ñònh taøi trôï voán.
Nhaø ñaàu tö: quyeát ñònh ñaàu tö, lieân doanh
-lieân keát.
Coå ñoâng: ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa vieäc ñaàu tö
kinh doanh.
Sôû GDCK hay UBCK NN: quyeát ñònh tröôùc
khi cho pheùp phaùt haønh Coå phieáu, Traùi phieáu.
Cô quan chöùc naêng: thueá, thoáng keâ, cô quan
quaûn lyù caáp treân, …



NOÄI DUNG:
Phaân tích veà keát quûa kinh doanh.
Phaân tích caùc chæ tieâu aûnh höôûng KQKD:
o Giaù trò saûn xuaát.
o Giaù thaønh saûn phaåm.
o Doanh thu.
o Lôïi nhuaän.
o



………

Phaân tích veà yeáu toá cuûa quaù trình kinh doanh.
Phaân tích caùc chæ tieâu phaûn aùnh yeáu toá cuûa quaù
trình kinh doanh:
o Cung caá...
BAØI GI NG MOÂN
PHAÂN TÍCH HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH
GV. BUØI AÙNH THAØNH
(KHOA KEÁ TOAÙN – KIEÅM TOAÙN)
Bài giảng môn Phân tích hoạt động kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn Phân tích hoạt động kinh doanh - Người đăng: kuty-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bài giảng môn Phân tích hoạt động kinh doanh 9 10 241