Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng nguyên lý marketing

Được đăng lên bởi thu-ha-hoang
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2939 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG






Lịch sử ra đời
Vai trò của NHTM
Các dịch vụ NHTM
Phân loại NHTM
Hệ thống NHVN

1.1.LỊCH SỬ RA ĐỜI







2000 năm trước ở Hy lạp: hoạt động
đổi tiền ở các bàn tại trung tâm thương
mại: banca.
NH thợ vàng, NH cho vay nặng lãi:chủ
NH cho phép chi nhiều hơn tiền gửi.
Nhiều NH bị phá sản.
Các nhà buôn tự thành lập các NHTM

Định nghĩa về ngân hàng


Ngân hàng là loại hình tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ
tài chính đa dạng nhất - đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm và dịch vụ thanh toán và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh
doanh nào trong nền kinh tế (trang 7).



Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện tất cả hoạt động ngân
hàng theo quy định của Luật các TCTD. Theo tính chất và mục tiêu hoạt động,
các loại hình ngân hàng gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách,
ngân hàng hợp tác xã và các loại hình ngân hàng khác



Luật các TCTD: “Hoạt động NH là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ
ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi và sử dụng số tiền gửi
này để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán”

1.2.VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG
TRUNG GIAN
TÀI CHÍNH

TRUNG GIAN
THANH TOÁN

BẢO LÃNH
VÀ ĐẠI LÝ

THỰC HIỆN
CHÍNH SÁCH

1.2.1Trung gian tài chính


Hoạt động chủ yếu là chuyển tiết kiệm thành đầu tư giữa
hai loại đối tượng
1.

Cá nhân và tổ chức thâm hụt chi tiêu

2.

Cá nhân và tổ chức thặng dư trong chi tiêu

1.2.2 Trung gian thanh toán


NH thay mÆt kh¸ch hµng thùc hiÖn thanh to¸n cho viÖc
mua hµng hãa vµ dÞch vô (ph¸t hµnh vµ bï trõ sÐc, cung
cÊp m¹ng l­íi thanh to¸n ®iÖn tö kÕt nèi c¸c quü vµ
ph©n phèi tiÒn giÊy vµ tiÒn ®óc).



C¸c NH thùc hiÖn thanh to¸n bï trõ víi nhau th«ng qua
NHTW.

Ngân hàng tạo tiền như thế nào?




Thứ nhất: Cho khách hàng vay, KH ký giấy cam
kết trả tiền và nhận tiền gửi của NH. Giấy cam kết
không phải là tiền nhưng được sử dụng như tiền.
Thứ hai: Toàn bộ hệ thống NH tạo tiền gửi khi
khoản tiền gửi được sinh ra trên cơ sở dòng TD từ
NH này sang NH khác. Ngân hàng tách một tỷ lệ
trong tiền nhận được để dự trữ và được cho vay
phần còn lại. Khi KH sử dụng tiền vay thì khoản
vốn đó sẽ chảy sang NH khác dưới dạng tiền gửi.

Ngân hàng tạo tiền như thế nào?
Theo pháp luật, NH phải tách riêng một tỷ lệ dự trữ (RR)
đối với mỗĩ khoản tiền gửi nhận được, và những khoản dự
trữ vượt quá có thể cho vay.
- Số nhân tiền không có rò rỉ từ hệ thống NH (ví dụ việc
người gửi rút tiền mặt):


1
RR
- Nếu R...
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG
Lịch sử ra đời
Vai trò của NHTM
Các dịch vụ NHTM
Phân loại NHTM
Hệ thống NHVN
Bài giảng nguyên lý marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng nguyên lý marketing - Người đăng: thu-ha-hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Bài giảng nguyên lý marketing 9 10 445