Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Phân tích tình hình kết quả hoạt động sản xuất

Được đăng lên bởi kuty-nguyen
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 6769 lần   |   Lượt tải: 8 lần
CHƯƠNG 3:

Phaân tích tình hình keát quaû
hoaït ñoäng saûn xuaát

Phân tích kết quả HĐSX về quy mô
Nội dung & Ý nghĩa chỉ tiêu phản ánh:
* Nội dung:

Tổng sản lượng.
 Sản lượng hàng hóa.
 Sản phẩm hàng hóa thực hiện.


Thường được đánh gía bằng ba thước đo:

Thước đo hiện vật: biểu hiện bằng
số lượng sản phẩm (Mét, Cái, Kg, …).
 Thước đo bằng giờ lao động: biểu
hiện bằng số giờ lao động định mức để
hoàn thành khối lượng sản phẩm.
 Thước đo gía trị: biểu hiện khối
lượng SX bằng tiền, phản ánh ba chỉ
tiêu:
 Giá trị sản xuất.
 Giá trị hàng hóa.
 Giá trị hàng hóa thực hiện.


Kết cấu chỉ tiêu về quy mô sản xuất:
- Chỉ tiêu giá trị sản xuất:
 Yếu tố 1: Giá trị thành phẩm sx bằng
NVL của DN.
 Yếu tố 2: Giá trị chế biến SP bằng NVL
của người đặt hàng.
 Yếu tố 3: Giá trị công việc có tính chất
công nghiệp đã hoàn thành.
 Yếu tố 4: Giá trị NVL của người đặt
hàng.
 Yếu tố 5: Giá trị chênh lệch giữa c.kỳ so
với đ.kỳ của SPDD.
 Yếu tố 6: Giá trị SP tự chế tự dùng được







- Chỉ tiêu giá trị hàng hóa:
Yếu tố 1: Giá trị thành phẩm sx
bằng NVL của DN.
Yếu tố 2: Giá trị chế biến SP
bằng NVL của người đặt hàng.
Yếu tố 3: Giá trị công việc có
tính chất công nghiệp đã hoàn
thành.

- Chỉ tiêu giá trị hàng hóa tiêu thụ:




Đó là giá trị hàng hóa đã tiêu thụ
trong kỳ.
Khác biệt giữa chỉ tiêu giá trị hàng
hóa và chỉ tiêu giá trị hàng hóa
tiêu thụ là: giá trị thành phẩm tồn
kho chờ bán

* Ý nghĩa:






Tập hợp số liệu thống kê theo hệ
thống tài khoản quốc gia.
Đánh giá khái quát và mối quan
hệ giữa các chỉ tiêu phản ánh
quy mô sxkd của DN.
Đánh giá thực trạng và triển vọng
của từng DN.

Phân tích quy mô của kết quả sản xuất:
* Phương

pháp phân tích:

So sánh kỳ phân tích với kế hoạch: để
đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch.
So sánh giữa các kỳ: để đánh giá sự
biến động quy mô sản xuất.
Phân tích các yếu tố cấu thành: để tìm
nguyên nhân gây ra sự biến động quy mô
sản xuất.
Phân tích quy mô của KQSX trong MLH
giữa các chỉ tiêu để thấy MQH tác động.


Vd minh họa: Bảng phân tích giá trị SX
Cheânh leäch
ST
T

Y.tố caáu thaønh

KH

TT

750,0

747,0

Möùc
(+/-)

1

G.trò TP sx baèng NVL cuûa DN

2

G.trò cheá bieán SP baèng NVL cuûa NÑH

15,0

16,5

+1,5 +10,00

3

G.rò coâng vieäc coù tính chaát coâng nghieäp

26,0

24,2

-1,8

-6,90

I.

G.trò sx HH (1+2+3)

791,0

787,7

-3,3

-0,42

4

G.trò NVL cuûa KH

45,0

49,5

+4,5 +10,00

5

G.trò C/L ñ.kyø/c.kyø SP ñang cheá taïo

42,0

48,3

+6,3 +15,00

6

G.trò SP töï cheá töï duøng vaø sx t.thu...
CH NG 3:ƯƠ
Phaân tích tình hình keát quaû
hoaït ñoäng saûn xuaát
Bài giảng Phân tích tình hình kết quả hoạt động sản xuất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Phân tích tình hình kết quả hoạt động sản xuất - Người đăng: kuty-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Bài giảng Phân tích tình hình kết quả hoạt động sản xuất 9 10 707