Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận

Được đăng lên bởi kuty-nguyen
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 3891 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG 5:

Phaân tích tình hình
tieâu thuï vaø lôïi nhuaän

PHAÂN TÍCH CHUNG VEÀ TÌNH HÌNH
TIEÂU THUÏ HAØNG HOÙA
* Phaân

tích khaùi quaùt:

Phaân tích tình hình thöïc hieän keá hoaïch theo
hai maët: soá löôïng vaø giaù trò.
 Phaân tích maët soá löôïng:
Đeå xem xeùt chi tieát töøng maët haøng vaø söï aûnh
höôûng cuûa caùc nhaân toá noäi taïi vaø caùc nhaân toá
khaùch quan.
 Phaân tích maët giaù trò:
Đeå ñaùnh giaù toång quaùt tình hình hoïat ñoäng,
möùc ñoä hoaøn thaønh chung veà KH tieâu thuï.


Ví duï 1: Phaân tích tình hình tieâu thuï theo soá löôïng
(Bảng 1)
Saûn
phaåm

Ñ
V
T

Toàn ñaàu
kyø
KH TH

Nhaäp trong
kyø
KH TH

A

SP

50

80

1.000

50

130

B

SP

100

100 2.000 2.100 2.000 2.000 100

200

C

SP

20

10

190

500

900

700

Xuaát tieâu
thuï
KH TH
1.000

480

850

520

Toàn cuoái
kyø
KH TH

40

Cheânh leäch giöõa TH vaø KH veà khoái löôïng tieâu thuï
(Baûng 2)
Saûn
phaåm

ÑVT

Toàn ñaàu kyø

Nhaäp trong kyø

Xuaát tieâu thuï

C/L

Tyû leä

C/L

Tyû leä

C/L

Tyû leä

-150 -15%

Toàn cuoái kyø
C/L

Tyû leä

80

160
%
100
%
375
%

A

SP

30

60%

-100

-10%

B

SP

0

0

100

5%

0

0

100

C

SP

-10

-50%

200

40%

40

8.3%

150

Nhaän xeùt:
Ñoái vôùi saûn phaåm A:









Toàn kho ñaàu kyø taêng 30 saûn phaåm, taêng 60% so
vôùi KH. Nhaäp trong kyø ñaõ giaûm 100 SP, giaûm
10% so vôùi KH. Toàn kho cuoái kyø taêng 80 SP,
taêng 160% so vôùi KH.
Möùc toàn kho ñaàu kyø, cuoái kyø khoâng phuø hôïp vaø
coù nhöõng nguyeân nhaân khaùc laøm giaûm khoái
löôïng tieâu thuï, caàn phaûi nghieân cöùu ñeå kòp thôøi
ñieàu chænh.
Ñoù coù theå laø nguyeân nhaân chuû quan: laø do chaát
löôïng haøng hoùa, giaù caû, phöông thöùc baùn, …
Hoaëc nguyeân nhaân khaùch quan: laø do xu höôùng
xaõ hoäi, thu nhaäp, chính saùch Nhaø nöôùc, …

Ñoái vôùi saûn phaåm B:

Moïi chæ tieâu ñeàu toát vaø ñeàu
caân ñoái (nhaäp – xuaát – toàn).
Tuy nhieân, trong kyø nhaäp taêng
100 SP (taêng 5% so vôùi KH),
ñaõ laøm cho toàn kho cuoái kyø
taêng 100 SP (taêng 100% so vôùi
KH).

Ñoái vôùi saûn phaåm C:






Nhaäp trong kyø vaø tieâu thuï trong kyø ñeàu
taêng so vôùi KH.
Tuy nhieân, toác ñoä taêng cuûa haøng nhaäp
trong kyø cao hôn xuaát tieâu thuï trong
kyø(40% > 8,3%).
Vaø maëc duø chæ tieâu toàn kho ñaàu kyø giaûm
10 SP (giaûm 50% so vôùi KH), vaãn laøm cho
toàn kho cuoái kyø taêng quaù cao (150 SP taêng 375% so vôùi KH) gaây ra öù ñoïng voán.







Nhìn chung, tình hình tieâu thuï dieãn bieán
khoâng ñoàng ñeàu: Saûn phaåm B ñaït KH tieâu
thu, Saûn phaåm C vöôït ...
CH NG 5ƯƠ :
Phaân tích tình hình
tieâu thuï vaø lôïi nhuaän
Bài giảng Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận - Người đăng: kuty-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Bài giảng Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận 9 10 162