Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh

Được đăng lên bởi kuty-nguyen
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 2823 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG 2:

PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN TÍCH

HOAÏT
ÑOÄNG KINH DOANH



PHÖÔNG PHAÙP SO SAÙNH
Caàn chuù yù moät soá vaán ñeà sau:
Ñieàu kieän so saùnh ñöôïc cuûa chæ tieâu:
Chæ tieâu phaûi ñaûm baûo thoáng nhaát veà:
o
o
o
o



noäi dung
phöông phaùp tính toaùn
thôøi gian
ñôn vò ño löôøng.

Goác so saùnh: Coù theå laø goác veà
o
o

khoâng gian
hay thôøi gian.

PHÖÔNG PHAÙP SO SAÙNH
* So saùnh soá tuyeät ñoái:
Laø hieäu soá cuûa hai chæ tieâu: chæ tieâu
kyø phaân tích vaø chæ tieâu kyø goác.
Chæ tieâu TH (PT) – Chæ tieâu KH (goác)

PHÖÔNG PHAÙP SO SAÙNH
* So saùnh soá töông ñoái:
Laø tyû leä cuûa soá cheânh leäch tuyeät ñoái kyø phaân
tích so vôùi chæ tieâu kyø goác ñeå noùi leân toác ñoä
taêng tröôûng.
Chæ tieâu TH (PT) – Chæ tieâu KH (goác)
x 100
Chæ tieâu KH (goác)

PHÖÔNG PHAÙP SO SAÙNH
* So saùnh hieäu suaát %:
Ñeå ñaùnh giaù möùc ñoä thöïc hieän kyø phaân
tích ñaït bao nhieâu % so vôùi kyø goác.
Chæ tieâu TH (PT)
x 100
Chæ tieâu KH (goác)

PHÖÔNG PHAÙP SO SAÙNH
* So

saùnh vôùi soá bình quaân:

Cho thaáy möùc ñoä maø DN ñaït ñöôïc
so vôùi bình quaân chung cuûa toång theå,
cuûa ngaønh, cuûa khu vöïc, ...
Qua ñoù, DN xaùc ñònh ñöôïc vò trí
hieän taïi cuûa DN (tieân tieán, trung bình
hay yeáu keùm).

Ví duï: Coù soá lieäu taïi moät DN nhö sau:
CHEÂNH LEÄCH
STT

KHOAÛN MUÏC

1

Doanh thu

2

KEÁ
HOAÏCH

THÖÏC
HIEÄN

Soá
tuyeät ñoái

%

100.000

130.000

30.000

30,0

Giaù voán haøng baùn

80.000

106.000

26.000

32,5

3

Chi phí kinh doanh

12.000

15.720

3.720

31,0

4

Lôïi nhuaän

8.000

8.280

280

3,5

Nhaän xeùt:





Doanh thu TH vöôït so vôùi KH 30%. Tuy
nhieân, caùc chæ tieâu veà GVHB vaø CPKD coù
toác ñoä taêng tröôûng nhanh hôn so vôùi vôùi toác
ñoä taêng tröôûng DT (32,5% vaø 31%). Vì vaäy,
ñaõ laøm cho lôïi nhuaän taêng khoâng ñaùng keå,
chæ vöôït 3,5%.
Tyû suaát lôïi nhuaän (tyû leä Lôïi nhuaän so vôùi
Doanh thu)
8.000
- Keá hoaïch:
×100 = 8%
100.000
- Thöïc hieän:

8.280
×100 = 6,37%
130.000

Nhaän xeùt:



Maët khaùc, tyû troïng keá hoaïch cuûa Chi phí so
vôùi Doanh thu laø:
(80.000 + 12.000)
×100 = 92%
100.000



Trong khi ñoù, tyû troïng thöïc hieän laø:

(106.000 + 15.720 )
× 100 = 93,63 %
130.000



Tyû troïng chi phí TH vöôït so vôùi KH:
93,63% - 92% = 1,63%

ñaõ laøm cho Tyû suaát lôïi nhuaän giaûm ñi töông öùng:

6,37% - 8% = -1,63%

PHÖÔNG PHAÙP THAY THEÁ LIEÂN HOAØN

Laø phöông phaùp maø caùc nhaân toá laàn
löôït ñöôïc thay theá theo moät trình töï
nhaát ñònh, nhaèm ñeå xaùc ñònh chính xaùc
möùc ñoä aûnh höôûng cuûa chuùng...
CHÖÔNG 2:
PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN TÍCH
HOAÏT
ÑOÄNG KINH DOANH
Bài giảng Phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh - Người đăng: kuty-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Bài giảng Phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh 9 10 248