Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Quản trị chiêu thị

Được đăng lên bởi namtrangtn
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 5294 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Bài giảng Quản trị chiêu thị

Khoa Kinh tế - Trường CĐ LT-TP

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHIÊU THỊ VÀ QUẢN TRỊ CHIÊU THỊ
1. LIÊN HỆ GIỮA MARKETING VÀ CHIÊU THỊ VÀ QUẢNG CÁO
Giữa marketing, chiêu thị (promotion) và quảng cáo (advertising) liên hệ với nhau như sơ
đồ dưới đây:
PRODUCT
(Sản phẩm)

Marketing -mix
(3C+4P)

GENERAL
MARKETIN
G
(Marketing
truyền
thống)

MARKETIN
G - MIX
(Phức hợp
Marketing)

TARGET
MARKET

PRICE
(Giá cả)

Marketingmix
(4P)

Thị

PLACE
(Phân phối)
Marketing -mix
(8P)

PROMOTION
(Chiêu thị)

ADVERTISING

PUBLIC

(Quảng cáo)

RELATIONS

trường

SALES

PUBLICITY

PROMOTION

(Tuyên
truyền,
quảng
mục bá)

(Giao tế)

(Khuyến
thị)

PERSONAL
SELLING

(Bán hàng
cá nhân)

tiêu
CUSTOMER
PROMOTION
(Khuyến khích người
tiêu dùng - trực tiếp)

TRADE
PROMOTION
(Khuyến khích đại lý
bán hàng – gián tiếp)

PULL STRATEGY
(Chiến lược kéo)

PUSH STRATEGY
(Chiến lược đẩy)

Liên hệ giữa Marketing - Promotion - Advertising
1.1 Định nghĩa marketing

M

“
arketing là một dạng họat động của con người nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong muốn
của họ thông qua trao đổi.”
Philip Kotler.

Nguyễn Kim Nguyên

Trang 1

Bài giảng Quản trị chiêu thị

Khoa Kinh tế - Trường CĐ LT-TP

Trong sản xuất, kinh doanh, marketing là mọi việc; mọi việc là marketing. Từ giám đốc
đến anh bảo vệ, chị quét dọn vệ sinh đều phải làm marketing, phải làm mọi việc thật tốt, thật đẹp.
Những công việc nào làm tốt làm đẹp gọi là marketing. Trái lại, những công việc nào làm không
tốt, không đẹp gọi là Demarketing – phản lại marketing, vô hiệu hoá marketing.
1.2 Khái niệm chiêu thị
Chiêu thị còn gọi là truyền thông marketing (Marketing communication)
Chiêu thị (Promotion) là một trong bốn yếu tố của Marketing -mix. Chiêu thị không chỉ
những thông báo, thuyết phục, khuyến khích thị trường tiêu thụ sản phẩm mà còn nhằm quảng
bá, giao tế và bảo vệ thị phần.
Chiêu thị được định nghĩa như là: sự phối hợp các nỗ lực nhằm thiết lập kênh truyền
thông và thuyết phục khách hàng để bán sản phẩm, dịch vụ hay cổ động cho các ý tưởng.
Thật ra, khi dịch “Promotion” là “Chiêu thị” thì chưa chính xác. Nên hiểu “Promotion” là
“Promotion” cũng như hiểu “Marketing” là “Marketing”, không nên dịch các thuật ngữ này ra
tiếng Việt.
Trong suốt thập kỷ 80, nhiều công ty quan tâm đến một chiến lược phối hợp các công cụ
chiêu thị. Họ bắt đầu thay đổi cách nhìn hướng tới quan niệm mới “truyền thông marketing tổng
hợp (I.M.C)” đây là sự điều phối các yếu tố chiêu thị khác nhau và các hoạt động marketing khác
nhau để truyền thông tới ...
Bài giảng Quản trị chiêu thị Khoa Kinh tế - Trường CĐ LT-TP
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHIÊU THỊ VÀ QUẢN TRỊ CHIÊU THỊ
1. LIÊN HỆ GIỮA MARKETING VÀ CHIÊU THỊ VÀ QUẢNG CÁO
Giữa marketing, chiêu thị (promotion) và quảng cáo (advertising) liên hệ với nhau như sơ
đồ dưới đây:
1.1 Định nghĩa marketing
Marketing một dạng họat động của con người nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong muốn
của họ thông qua trao đổi.”
Philip Kotler.
Nguyễn Kim Nguyên Trang 1
Liên hệ giữa Marketing - Promotion - Advertising
GENERAL
MARKETIN
G
(Marketing
truyền
thống)
MARKETIN
G - MIX
(Phức hợp
Marketing)
Marketing -mix
(3C+4P)
Marketing -mix
(8P)
Marketing-
mix
(4P)
TARGET
MARKET
Thị
trường
mục
tiêu
PROMOTION
(Chiêu thị)
PRICE
(Giá cả)
PRODUCT
(Sản phẩm)
PLACE
(Phân phối)
ADVERTISING
(Quảng cáo)
PUBLIC
RELATIONS
(Giao tế)
SALES
PROMOTION
(Khuyến
thị)
PUBLICITY
(Tuyên
truyền,
quảng bá)
PERSONAL
SELLING
(Bán hàng
cá nhân)
CUSTOMER
PROMOTION
(Khuyến khích người
tiêu dùng - trực tiếp)
TRADE
PROMOTION
(Khuyến khích đại lý
bán hàng – gián tiếp)
PULL STRATEGY
(Chiến lược kéo)
PUSH STRATEGY
(Chiến lược đẩy)
Bài giảng Quản trị chiêu thị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Quản trị chiêu thị - Người đăng: namtrangtn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Bài giảng Quản trị chiêu thị 9 10 673