Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng quản trị nhân lực

Được đăng lên bởi Nam Tiên Sinh
Số trang: 168 trang   |   Lượt xem: 2830 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
1.1. Khái niệm, vai trò và ý nghĩa của quản trị nhân lực
Quản trị nhân lực (Human Resource Management) liên quan đến hai vấn đề cơ bản “quản
trị” và “nhân lực”. Quản trị là quá trình làm cho những hoạt động được hoàn thành với
hiệu quả cao, bằng và thông qua người khác. Vấn đề quản trị có sự phối hợp giữa tính
khoa học và nghệ thuật lãnh đạo. Về phương diện khoa học, quản trị gia thành công là
người nắm vững các kiến thức và kỹ năng quản trị. Về phương diện nghệ thuật, quản trị
gia thành công là người có các năng lực bẩm sinh như thông minh, có tài thuyết phục, lôi
cuốn người khác làm theo, có khả năng mau chóng nắm bắt vấn đề và ra quyết định, dễ
hòa hợp với mọi người, tự tin, linh hoạt xử lý các tình huống trong thực tế,… Nhân lực
của một tổ chức được hình thành trên cơ sở của các cá nhân có vai trò khác nhau và được
liên kết với nhau theo những mục tiêu nhất định. Nhân lực khác với các nguồn lực khác
của doanh nghiệp do chính bản thân của con người. Nhân viên có các năng lực, đặc điểm
cá nhân khác nhau, có tiềm năng phát triển, có khả năng hình thành các nhóm hội, các tổ
chức công đoàn để bảo vệ quyền lợi của họ, có thể đánh giá và đặt câu hỏi đối với hoạt
động của các quản trị gia, hành vi của họ có thể thay đổi phụ thuộc vào chính bản thân họ
hoặc sự tác động của môi trường xung quanh. Do đó, quản trị nhân lực khó khăn và phức
tạp hơn nhiều so với quản trị với các yếu tố khác của quá trình sản xuất kinh doanh.
Quản trị nhân lực nghiên cứu các vấn đề về quản trị con người trong các tổ chức ở
tầm vi mô và có hai mục tiêu cơ bản:
a. Sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực nhằm tăng năng suất lao động và nâng cao
tính hiệu quả của tổ chức.
b. Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân viên, tạo điều kiện cho nhân viên được
phát huy tối đa các năng lực cá nhân, được kích thích, động viên nhiều nhất tại nơi
làm việc và trung thành, tận tâm với doanh nghiệp.
Nghiên cứu quản trị nhân lực giúp cho nhà quản trị đạt được mục đích, kết quả
thông qua người khác. Một quản trị gia có thể lập kế hoạch hoàn chỉnh, xây dựng sơ đồ
tổ chức rõ ràng, có hệ thống kiểm tra hiện đại, chính xác,… nhưng nhà quản trị đó vẫn có
thể thất bại nếu không biết tuyển đúng người cho đúng việc, hoặc không biết cách khuyến
khích nhân viên làm việc. Để quản trị có hiệu quả, nhà quản trị cần biết cách làm việc và
hòa hợp với người khác, biết cách lôi kéo người khác làm theo mình. Nhiều khi các quản
trị gia có thế mạnh trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật nhưng lạ...
1
Chương 1: TNG QUAN V QUN TR NHÂN LC
1.1. Khái nim, vai trò và ý nghĩa ca qun tr nhân lc
Qun tr nhân lc (Human Resource Management) liên quan đến hai vn đề cơ bn “qun
tr” và “nhân lc”. Qun tr là quá trình làm cho nhng hot động được hoàn thành vi
hiu qu cao, bng và thông qua người khác. Vn đề qun tr có s phi hp gia tính
khoa hc và ngh thut lãnh đạo. V phương din khoa hc, qun tr gia thành công là
người n
m vng các kiến thc và k năng qun tr. V phương din ngh thut, qun tr
gia thành công là người có các năng lc bm sinh như thông minh, có tài thuyết phc, lôi
cun người khác làm theo, có kh năng mau chóng nm bt vn đề và ra quyết định, d
hòa hp vi mi người, t tin, linh hot x lý các tình hung trong thc tế,… Nhân lc
ca mt t chc được hình thành trên c
ơ s ca các cá nhân có vai trò khác nhau và được
liên kết vi nhau theo nhng mc tiêu nht định. Nhân lc khác vi các ngun lc khác
ca doanh nghip do chính bn thân ca con người. Nhân viên có các năng lc, đặc đim
cá nhân khác nhau, có tim năng phát trin, có kh năng hình thành các nhóm hi, các t
chc công đoàn để bo v quyn li ca h, có th đánh giá và đặt câu hi đối vi hot
động c
a các qun tr gia, hành vi ca h có th thay đổi ph thuc vào chính bn thân h
hoc s tác động ca môi trường xung quanh. Do đó, qun tr nhân lc khó khăn và phc
tp hơn nhiu so vi qun tr vi các yếu t khác ca quá trình sn xut kinh doanh.
Qun tr nhân lc nghiên cu các vn đề v qun tr con người trong các t chc
tm vi mô và có hai mc tiêu c
ơ bn:
a. S dng có hiu qu ngun nhân lc nhm tăng năng sut lao động và nâng cao
tính hiu qu ca t chc.
b. Đáp ng nhu cu ngày càng cao ca nhân viên, to điu kin cho nhân viên được
phát huy ti đa các năng lc cá nhân, được kích thích, động viên nhiu nht ti nơi
làm vic và trung thành, tn tâm vi doanh nghip.
Nghiên cu qun tr nhân lc giúp cho nhà qun tr
đạt được mc đích, kết qu
thông qua người khác. Mt qun tr gia có th lp kế hoch hoàn chnh, xây dng sơ đồ
t chc rõ ràng, có h thng kim tra hin đại, chính xác,… nhưng nhà qun tr đó vn có
th tht bi nếu không biết tuyn đúng người cho đúng vic, hoc không biết cách khuyến
khích nhân viên làm vic. Để qun tr có hi
u qu, nhà qun tr cn biết cách làm vic và
hòa hp vi người khác, biết cách lôi kéo người khác làm theo mình. Nhiu khi các qun
tr gia có thế mnh trong lĩnh vc khoa hc k thut nhưng li không được đào to hoàn
Bài giảng quản trị nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng quản trị nhân lực - Người đăng: Nam Tiên Sinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
168 Vietnamese
Bài giảng quản trị nhân lực 9 10 827