Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Quản trị rủi ro và giá trị doanh nghiệp

Được đăng lên bởi nguyenquocphong1210
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1664 lần   |   Lượt tải: 3 lần
QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ GIÁ
TRỊ DOANH NGHIỆP

Hiện giá thuần kỳ vọng của sản phẩm
quản trị rủi ro là bằng 0.
Vậy làm thế nào hoạt động quản trị rủi ro
lại có thể làm tăng giá trị của công ty?

Mục tiêu của chương
Giải thích tại sao quản trị rủi ro có thể làm
gia tăng giá trị DN
Vận dụng quản trị rủi ro chiến thuật để gia
tăng giá trị DN thông qua làm giảm chi phí
tài trợ
Vận dụng quản trị rủi ro chiến lược làm
tăng giá trị DN thông qua giảm chi phí kiệt
quệ tài chính, giảm thuế..
phân tích và kiểm định các lý thuyết trên

Động cơ quản trị rủi ro
Do quan ngại về bất ổn trong lãi suất, tỷ
giá, giá cả hàng hóa và giá cổ phiếu tác
động đến hoạt động kinh doanh của các
công ty và các định chế tài chính (rủi ro
kiệt giá tài chính)
Các công ty có xu hướng chấp nhận rủi ro
trong nội bộ ngành mà công ty đang hoạt
động và mong muốn né tránh được những
rủi ro từ các yếu tố ngoại sinh.

Các hỗ trợ cho việc phát triển hoạt
động quản trị rủi ro
Sự bùng nổ kỹ thuật thông tin đã cho phép
xử lý một khối lượng tính toán khổng lồ và
phức tạp để định giá các công cụ phái
sinh một cách nhanh chóng với chi phí
thấp nhất và theo dõi các vị thế đã được
thực hiện trên các công cụ phái sinh
Môi trường pháp lý ở một số nước ngày
càng tỏ ra thông thoáng

Lợi ích của quản trị rủi ro
Tiết kiệm thuế
Giảm chi phí phá sản
Tránh đầu tư lệch lạc
Thực hiện vị thế đầu cơ khi có dịp, để
kiếm được lợi nhuận kinh doanh chênh
lệch
Giảm rủi ro tín dụng và từ đó làm giảm
chi phí đi vay.

QUẢN TRỊ RỦI RO CHIẾN THUẬT
Quản trị rủi ro được vận dụng để làm
giảm chi phí tài trợ thông qua
Hành động theo quan điểm,
Kinh doanh chênh lệch giá,
Giảm chi phí giao dịch,
Bán hợp đồng quyền chọn

Hành động theo quan điểm
Phòng ngừa rủi ro lãi suất bằng các sản
phẩm phái sinh.
Nếu các nhà quản trị của công ty tin rằng
một mức lãi suất (hoặc toàn bộ cấu trúc kỳ
hạn) sẽ giảm, họ sẽ hành động dựa trên
quan điểm này bằng cách tham gia vào
một hợp đồng hoán đổi “chi trả thả nổi”
(pay-floating swap). Nếu lãi suất giảm, chi
phí lãi vay của công ty sẽ giảm.

Hành động theo quan điểm
công ty có thể dự đoán về hình dạng của
cấu trúc kỳ hạn của lãi suất.
Một công ty có thể có quan điểm rằng,
trong tương lai, độ dốc của đường cong
lãi suất có xu hướng dốc hơn so với hiện
tại. Họ sẽ vay ở đỉnh kỳ hạn ngắn trên
đường cong lãi suất và đầu tư vào đỉnh kỳ
hạn dài.

Hành động theo quan điểm
Muốn vậy, công ty phải
Tham gia vào một hợp đồng hoán đổi
nhận được khoản chi trả với lãi suất thả
nổi có liên hệ với một loại lãi suất dài...
QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ GIÁ
QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ GIÁ
TRỊ DOANH NGHIỆP
TRỊ DOANH NGHIỆP
Bài giảng Quản trị rủi ro và giá trị doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Quản trị rủi ro và giá trị doanh nghiệp - Người đăng: nguyenquocphong1210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Bài giảng Quản trị rủi ro và giá trị doanh nghiệp 9 10 287