Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Thanh toán trong thương mại điện tử

Được đăng lên bởi Mảnh Vỡ
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 5876 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Chapter 4
THANH TOÁN
TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

19/12/12

www.viethanit.edu.vn

1

Nội dung

1

Hệ thống thanh toán truyền thống đến tmđt

2

3

19/12/12

Giao dịch thanh toán điện tử

Hệ thống thanh toán điện tử cơ bản

www.viethanit.edu.vn

22

1. Hệ thống thanh toán truyền thống tới hệ thống thanh toán điện tử

1.1

1.2

1.3

19/12/12

Tiền tệ trong thương mại truyền thống và TMĐT

Các phương tiện thanh toán trong thương mại truyền thống

Những yêu cầu của hệ thống thanh toán điện tử

www.viethanit.edu.vn

3
3

1.1 Tiền tệ trong thương mại truyền thống và TMĐT

Tiền vật thể:
- Thường được đúc bằng kim loại hoặc được làm bằng giấy.
- Tiền vật thể có giá trị và giá trị nội tại (lượng lao động xã
hội cần thiết).
- Có giá trị tương đương với giá trị của một lượng kim loại
quý được xã hội công nhận.
Là cơ sở cho những hình thức trao đổi hiện tại.
19/12/12

www.viethanit.edu.vn

44

1.1 Tiền tệ trong thương mại truyền thống và TMĐT

Tiền biểu trưng:
- Liên quan đến việc đại diện cho một giá trị được cất trữ ở
một nơi khác.
Ví dụ:
- Một tờ séc tuy hoàn toàn không có giá trị nội tại nhưng nó
đại diện cho một cam kết chuyển tiền và được chấp nhận
trong thanh toán
- Nó không được lưu chuyển tự do mà chỉ có giá trị đối với
bên có tên được ghi trên tờ séc
19/12/12

www.viethanit.edu.vn

55

1.1 Tiền tệ trong thương mại truyền thống và TMĐT

- Các công cụ thanh toán mở rộng tín dụng cũng là 1 dạng
của loại tiền này.
Ví dụ: Thẻ tín dụng
-> Hầu hết các hệ thống thanh toán trên Internet, và đặc biệt
trong TMĐT hiện nay đều sử dụng loại tiền biểu trưng bao
gồm: thẻ tín dụng, đơn mua hàng (thực chất là đại diện cho
cam kết thanh toán một khoản tiền tại một thời điểm trong
tương lai) và chuyển khoản điện tử.
19/12/12

www.viethanit.edu.vn

66

1. Từ các hệ thống thanh toán truyền thống tới hệ thống thanh toán
điện tử

1.1

1.2

1.3

19/12/12

Tiền trong thương mại truyền thống và TMĐT

Các phương tiện thanh toán trong thương mai truyền thống

Những yêu cầu của hệt thống thanh toán điện tử

www.viethanit.edu.vn

77

1.2 Các phương tiện thanh toán trong thương mại
truyền thống

• Tiền mặt:
–Được chấp nhận rộng rãi
–Sử dụng thuận tiện
–Tính nặc danh
–Tính không thể theo dõi
–Chi phí giao dịch đối với người mua bằng không
Với người bán hàng, họ phải chịu một số khoản chi phí để
xử lý các khoản tiền mặt này từ việc chuyển nó tới ngân
hàng an toàn, sau đó được ngân hàng tính toán, thống kê,
v.v…có thể lên tới 10% giá trị toàn bộ số tiền.
19/12/12

www.viethanit.edu.vn

88...