Ktl-icon-tai-lieu

Bài Giảng Thủy Lực

Được đăng lên bởi Nguyễn Cao Quyền
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1027 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Toùm taét baøi giaûng Thuûy Löïc- TS Huyønh coâng Hoaøi ÑH Baùch Khoa tp HCM 1
Chöông:
1 DOØNG CHAÛY ÑEÀU TRONG KEÂNH HÔÛ
1.1 KHAÙI NIEÄM CHUNG
Khi doøng chaûy ñeàu xaûy ra thì:
- Chieàu saâu, dieän tích öôùt vaø bieåu ñoà phaân boá vaän toác taïi caùc maët caét doïc
theo doøng chaûy khoâng ñoåi
.
- Ñöôøng doøng, maët thoaùng, ñöôøng naêng vaø ñaùy keânh song song vôùi nhau.
Doøng chaûy ñeàu – Doøng khoâng ñeàu
Doøng chaûy ñeàu coù aùp – Doøng chaûy ñeàu khoâng aùp ( keânh hôû)
Ñieàu kieän caàn ñeå coù doøng chaûy ñeàu
- Hình daïng maët caét öôùt khoâng ñoåi (keânh laêng truï)
- Ñoä doác khoâng ñoåi (i = const)
- Ñoä nhaùm khoâng ñoåi ( n = const)
1.2 COÂNG THÖÙC CHEÙZY VAØ MANNING
Cheùzy (1769)
RiCV =
C = R
n
1
6
1
Manning
iR
n
V
3/2
1
=
iAR
n
Q
3
2
1
=
32
1
AR
n
K =
iKQ =
K ñöôïc goïi laø modul löu löôïng
Coâng thöùc tính toaùn dieân tích öôt vaø chu vi öôùt hình thang
m = cotg β : heä soá maùi doác
A = h(b+mh) : dieän tích öôùt
b
m
A
β
h
2
12 mhb ++
P = chu vi öôùt
Printed with FinePrint - purchase at www.fineprint.com
Bài Giảng Thủy Lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Giảng Thủy Lực - Người đăng: Nguyễn Cao Quyền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Bài Giảng Thủy Lực 9 10 486