Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng tiếp thị & nghiên cứu tiếp thị

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 534 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO
Baøi giaûng Tieáp thò vaø Nghieân cöùu tieáp thò lôùp QL00BK1 (2003)
Bobette Kyle. (2003). Today's Definition of Marketing. Has it Changed?
http://www.home-based-business-opportunities.com/library/Kit10a.shtml
Direct E-mail Marketing
http://www.efuse.com/Grow/direct_email_marketing_.html
Envision – Smart Business Solution
How can we increase our email marketing response rates?
http://www.destinationcrm.com/articles/default.asp?ArticleID=2714
How to publish your own newsletter.
http://www.insiderreports.com/bizrprts/b8008.htm.
http://www.efuse.com/Grow/tell_em_what_you_do.html
Kathleen Goodwin . (2003). Strategy in Action: Listening to Readers.
http://www.clickz.com/RealMedia/ads/click_lx.cgi/clickz/clickz/www.clickz.co
m/experts/article/512082101/sitetext-
1/default/empty.gif/63626132333339663431316561306230
Larry Milner, Gary A. LaBranch, Edward Mc Milan, Joe Baker. Hieäp hoäi doanh
nghieäp tröôùc theàm theá kyû 21 – Keá hoaïch chi tieát cho töông lai.
Leâ Theá Giôùi (chuû bieân) - Nguyeãn Xuaân Laõn. (1999). Quaûn trò marketing. Nhaø xuaát
baûn giaùo duïc. In laàn thöù nhaát
Marketing Definition. http://www.commerce-database.com/marketing.htm
Marketing mix. http://www.projectalevel.co.uk/business/mix.htm
Marketing mix. Knowledge to power your business.
http://www.quickmba.com/marketing/mix/
Michael Phillips and Salli Rasberry. (1997). Marketing without Advertising. ISBN:
0873373693
Taøi lieäu dòch cuûa khoùa 99 khoa QLCN. (2004). Tieáp thò giöõa caùc toå chöùc B2B
Bài giảng tiếp thị & nghiên cứu tiếp thị - Trang 2
Bài giảng tiếp thị & nghiên cứu tiếp thị - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài giảng tiếp thị & nghiên cứu tiếp thị 9 10 850