Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng tin học

Được đăng lên bởi nangtrucnudethuong
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 743 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VỀ DỰ GIỜ MÔN TIN HỌC – LỚP 5B

GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

Bàn phím máy tính có mấy
hàng phím chính?
Câu 1:

Bàn phím máy tính gồm 5 hàng phím chính:

Hàng phím số
Hàng phím trên
Hàng phím cơ sở
Hàng phím dưới

PhÝm c¸ch

Hàng phím cơ sở có 2 phím
gai đó là những phím nào?
Câu 2:

Hai phím có gai là F và J

Thứ 5 ngày 24 tháng 11 năm 2011

TIN HỌC:
CHƯƠNG 4: EM HỌC GÕ 10 NGÓN
Bài 1:

1. Nhắc lại các quy định gõ bàn phím
Đặt tay trên bàn phím: các ngón tay đặt
lên các phím xuất phát ở hàng cơ sở.
-

A

S

D

F

G

H

J

K

L

:

Các phím hàng trên và cách gõ các phím hàng trên

Các phím hàng dưới và cách gõ các phím hàng dưới

Z

X

C

V

B

N

M

,

.

/

2.Ý nghĩa và cách gõ phím cách:
-Phím cách là phím dài nhất trên bàn phím
-Để gõ dấu cách giữa 2 từ trong câu
-Phím cách do hai ngón tay cái phụ trách
Chú ý: Giữa hai từ chỉ cần gõ một dấu cách

3.Quy tắc gõ phím shift:

Hai phÝm Shift
Hai phÝm Shift dïng ®Ó gâ c¸c ch÷ in hoa vµ c¸c
kÝ tù trªn cña phÝm.

-Phím

shift cần được gõ đồng thời với các phím khác
trên bàn phím.
-Do

hai ngón tay út phụ trách.

*Chú ý: Ngoài cách nhấn tổ hợp phím Shift thì ta còn có
cách sử dụng phím Caps Lock, Caps lock bật sáng thì
hiệu ứng gõ chữ in hoa ngược lại là in thường

C¸ch khëi
®éng phÇm
mÒm

Nh¸y ®óp chuét lªn
biÓu tîng MARIO

Mµn h×nh chÝnh cña MARIO :
Môc Student dïng ®Ó nhËp
th«ng tin vÒ häc sinh.

Môc Lessons dïng ®Ó chän
bµi tËp gâ.
Møc1 - ngoµi trêi lµ møc dÔ.
Møc 2 - díi níc lµ møc
trung b×nh.
Møc 3 - trong lßng ®Êt lµ
møc khã.
Møc 4 - tù do lµ møc tËp
gâ khã nhÊt.

Bíc 1: Nh¸y chuét lªn môc Lesson ë mµn h×nh chÝnh cña
Mario.
Bíc 2: Nh¸y chuét lªn môc Add Top Row ®Ó tËp gâ c¸c
phÝm ë hµng c¬ së vµ c¸c phÝm hµng trªn.
Bíc 3: Nh¸y chuét vµo khung tranh sè 1, møc ngoµi trêi
Bíc 4: LÇn lît gâ c¸c phÝm xuÊt ph¸t trªn ®êng ®i

Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c«
®· ®Õn dù giê víi líp!

...
VỀ DỰ GIỜ MÔN TIN HỌC – LỚP 5B
GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
bài giảng tin học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng tin học - Người đăng: nangtrucnudethuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
bài giảng tin học 9 10 244