Ktl-icon-tai-lieu

Bai hoc tu ong trum chung khoan Warren Bffet

Được đăng lên bởi valy92
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1355 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngu n : 

Warren Buffet

10 bí quy t làm giàu c a ngư i giàu nh t nư c M
Warren Buffet
Bà ã b ra hàng trăm gi trò chuy n v i ngư i ư c tôn vinh là “Sage of Omaha” (Hi n
nhân Omaha) th c hi n cu n ti u s chính th c m i có nhan The Snowball nói v tài năng
làm giàu này. Sau ây là m t s bí quy t làm giàu c a Buffett trích trong cu n sách và cách bi n
chúng tr thành hi n th c nh ng con ngư i bình thư ng.
1. Tái

u tư l i nhu n

Khi t tay ki m ư c nh ng kho n ti n u tiên b ng tâm s c c a mình, nhi u ngư i có thói
quen tiêu xài x láng.
ng làm th , hãy tái u tư s ti n ki m ư c. Buffett h c ư c bài h c
này t r t s m. Lúc còn ng i gh trung h c, ông ã cùng vài ngư i b n mua m t máy trò chơi
lăn bi (pinball) và t nó t i m t ti m h t tóc. Ki m ư c ti n nh máy này, h mua thêm nhi u
máy n a n khi có tám chi c trang b cho các ti m h t tóc khác nhau.
Khi nhóm b n quy t nh bán doanh nghi p, Buffett chuy n sang mua c phi u và thành l p
m t doanh nghi p nh khác.
tu i 26, ông ã tích lũy ư c 174.000 USD, tương ương 1,4
tri u USD hôm nay. Rõ ràng, ông ã ch ng minh là ngư i ta có th bi n m t s ti n nh thành
gia tài l n.
2. Hãy nuôi khát v ng tr thành khác bi t
ng quy t nh d a vào nh ng gì ngư i khác ang nói hay làm. Khi Buffett b t u t p
qu n lý ti n vào năm 1956 v i 100.000 USD gom góp t m t nhóm nhà u tư, ông b xem là k
l p d . Buffett kh i nghi p Omaha ch không ph i t i Wall Street, th ô tài chính M . Ông
cũng không cho cha m bi t mình b ti n vào âu. Nhi u ngư i d oán Buffett s th t b i
nhưng khi k t toán ph n chia c a mình 14 năm sau ó, ông ch ng t h ã sai. Tài s n c a
Buffett ã nhân lên 100 tri u USD.
Thay vì a dua theo s ông, ông u tư vào nh ng c phi u “bán như cho”. Không ng , giá
c a chúng tăng theo t ng năm. Theo Buffett, b n không nên b t chư c ngư i khác mà nên quy t
nh d a vào nh ng tiêu chu n c a riêng b n ch không ph i chung cho th gi i.
3.

ng bao gi “mút ngón tay”

Thu th p trư c ngư i khác nh ng thông tin c n thi t làm quy t nh và nh bà con, b n bè
theo dõi, nh c nh vi c tuân th l ch trình ã t ra chúng không i ch ch hư ng. Buffett r t
hãnh di n là mình có kh năng ưa ra các quy t nh nhanh và trung thành v i nó. Ông phê phán
hành ng ng i ch th i và suy nghĩ v n vơ là “mút ngón tay”. Khi có ai ó ngh v i ông m t
công vi c làm ăn hay u tư, ông luôn tr l i th ng t i ch : “Tôi s không có ý ki n gì n u b n
không ưa ra m t giá bi u”.
4. Ph i có h p

ng c th trong tay trư c khi b t

u nó

Ngu n : 

Warren Buffet

L c y c a thương lư ng luôn là ...
Nguồn : www.vnedoc.com Warren Buffet
10 bí quyết làm giàu ca người giàu nht nước M
Warren Buffet
đã b ra hàng trăm gi trò chuyn vi người được tôn vinh là “Sage of Omaha” (Hin
nhân Omaha) để thc hin cun tiu s chính thc mi có nhan đề The Snowball nói v tài năng
làm giàu này. Sau đây là mt s bí quyết làm giàu ca Buffett trích trong cun sách và cách biến
chúng tr thành hin thc nhng con người bình thường.
1. Tái đầu tư li nhun
Khi t tay kiếm được nhng khon tin đầu tiên bng tâm sc ca mình, nhiu người có thói
quen tiêu xài x láng. Đừng làm thế, hãy tái đầu tư s tin kiếm được. Buffett hc được bài hc
này t rt sm. Lúc còn ngi ghế trung hc, ông đã cùng vài người bn mua mt máy trò chơi
lăn bi (pinball) và đặt nó ti mt tim ht tóc. Kiếm được tin nh máy này, h mua thêm nhiu
máy na đến khi có tám chiếc trang b cho các tim ht tóc khác nhau.
Khi nhóm bn quyết định bán doanh nghip, Buffett chuyn sang mua c phiếu và thành lp
mt doanh nghip nh khác. độ tui 26, ông đã tích lũy được 174.000 USD, tương đương 1,4
triu USD hôm nay. Rõ ràng, ông đã chng minh là người ta có th biến mt s tin nh thành
gia tài ln.
2. Hãy nuôi khát vng tr thành khác bit
Đừng quyết định da vào nhng gì người khác đang nói hay làm. Khi Buffett bt đầu tp
qun lý tin vào năm 1956 vi 100.000 USD gom góp t mt nhóm nhà đầu tư, ông b xem là k
lp d. Buffett khi nghip Omaha ch không phi ti Wall Street, th đô tài chính M. Ông
cũng không cho cha m biết mình b tin vào đâu. Nhiu người d đoán Buffett s tht bi
nhưng khi kết toán phn chia ca mình 14 năm sau đó, ông chng t h đã sai. Tài sn ca
Buffett đã nhân lên 100 triu USD.
Thay vì a dua theo s đông, ông đầu tư vào nhng c phiếu “bán như cho”. Không ng, giá
ca chúng tăng theo tng năm. Theo Buffett, bn không nên bt chước người khác mà nên quyết
định da vào nhng tiêu chun ca riêng bn ch không phi chung cho thế gii.
3. Đừng bao gi “mút ngón tay”
Thu thp trước người khác nhng thông tin cn thiết để làm quyết định và nh bà con, bn bè
theo dõi, nhc nh vic tuân th lch trình đã đặt ra để chúng không đi chch hướng. Buffett rt
hãnh din là mình có kh năng đưa ra các quyết định nhanh và trung thành vi nó. Ông phê phán
hành động ngi ch thi và suy nghĩ vn vơ là “mút ngón tay”. Khi có ai đó đề ngh vi ông mt
công vic làm ăn hay đầu tư, ông luôn tr li thng ti ch: “Tôi s không có ý kiến gì nếu bn
không đưa ra mt giá biu”.
4. Phi có hp đồng c th trong tay trước khi bt đầu nó
Bai hoc tu ong trum chung khoan Warren Bffet - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bai hoc tu ong trum chung khoan Warren Bffet - Người đăng: valy92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bai hoc tu ong trum chung khoan Warren Bffet 9 10 552