Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP CHỌN LỌC VỀ DANH PHÁP VÀ LẬP THỂ CỦA HIĐROCACBON VÒNG NO

Được đăng lên bởi vu-nguyen-tran-thanh
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 5969 lần   |   Lượt tải: 18 lần
BÀI TẬP CHỌN LỌC VỀ DANH PHÁP VÀ LẬP THỂ
CỦA HIĐROCACBON VÒNG NO
Đặng Công Anh Tuấn
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
I. MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Chúng tôi chọn đề tài “Bài tập chọn lọc về danh pháp và lập thể của hiđrocacbon vòng no” với
những lí do và mục đích sau đây:
Một là cần có giáo trình để dạy học sinh chuyên hóa, đồng thời thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu các
chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi mà nhà trường đề ra trong năm học này.
Hai là, mảng kiến thức này vừa là trọng tâm vừa là cơ sở để nghiên cứu những chuyên đề khác, như
hợp chất tự nhiên, polime …
Ba là, đề thi học sinh giỏi quốc gia hiện nay có nhiều bài toán liên đến cấu dạng và danh pháp của
các hợp chất hữu cơ.
2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Thiết kế, chọn lọc các bài tập có hệ thống về danh pháp, cấu hình và cấu dạng của hiđrocacbon vòng
no.
3. Phương pháp tiến hành
Tập hợp các tài liệu tham khảo có liên quan đến đối tượng nghiên cứu:
Nghiên cứu cơ sở lý thuyết có liên quan.
Lập sơ đồ nghiên cứu:

Hiđrocacbon
vòng no
Monoxicloankan

Polixicloankan
Công thức
cấu tạo

Danh pháp

Cấu hình

Cấu dạng

Thiết lập, chọn lọc các bài tập phù hợp với mục tiêu đề ra.
II. NỘI DUNG
Bài 1. Xicloankan là gì? Thế nào là monoxicloankan? Thế nào là polixicloankan ? Công thức chung của
monoxicloankan là gì ?
 Bài giải
Xicloankan là hiđrocacbon no mạch vòng.
Xicloankan có một vòng (vòng đơn) gọi là monoxicloankan.
Ví dụ:

Xicloankan có nhiều vòng (đa vòng) gọi là polixicloankan.
Ví dụ: nobonan là một bixicloankan.

bixiclo[2.2.1]heptan

Monoxicloankan có công thức chung là CnH2n (n ≥ 3).
Lưu ý: Trong chương trình hóa học phổ thông, xicloankan được hiểu là monoxicloankan.
Bài 2. Viết công thức phân tử và đọc tên theo IUPAC cho các xicloankan sau:
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

 Bài giải Qui tắc đọc tên: Xiclo + tên mạch chính + an
(a)

(b)
xiclopropan

xiclobutan

(d)

(c)
xiclopentan

(e)

xiclohexan

(f)

xicloheptan

xiclooctan

Bài 3. Viết công thức phân tử và đọc tên theo IUPAC cho các xicloankan sau:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

 Bài giải
Qui tắc đọc tên: số chỉ vị trí + tên nhánh + xiclo + tên mạch chính + an
(a)

(b)

1,2-dimetylxiclobutan

metylxiclopropan

(d)

(c)

1,2,4-trimetylxiclohexan

1,1-dimetylxiclopentan

(e)

(f)

1-sec-butyl-2-etylxiclooctan

1-isopropyl-2-metylxicloheptan

(g)

(h)

metylenxiclohexan

1-metyl-3-metylencyclopentan

Bài 4. Cho biết công thức chung của hiđrocacbon có hai vòng no, phân loại. Cho biết nguyên tắc đọc tên
của các loại này.
 Bài giải
Công thức chung của ...
BÀI TẬP CHỌN LỌC VỀ DANH PHÁP VÀ LẬP THỂ
CỦA HIĐROCACBON VÒNG NO
Đặng Công Anh Tuấn
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
I. MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Chúng tôi chọn đề tài “Bài tập chọn lọc về danh pháp và lập thể của hiđrocacbon vòng no” với
những lí do và mục đích sau đây:
Một là cần có giáo trình để dạy học sinh chuyên hóa, đồng thời thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu các
chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi mà nhà trường đề ra trong năm học này.
Hai là, mảng kiến thức này vừa là trọng tâm vừa là cơ sở để nghiên cứu những chuyên đề khác, như
hợp chất tự nhiên, polime …
Ba là, đề thi học sinh giỏi quốc gia hiện nay có nhiều bài toán liên đến cấu dạngdanh pháp của
các hợp chất hữu cơ.
2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Thiết kế, chọn lọc các bài tập có hệ thống về danh pháp, cấu hình và cấu dạng của hiđrocacbon vòng
no.
3. Phương pháp tiến hành
Tập hợp các tài liệu tham khảo có liên quan đến đối tượng nghiên cứu:
Nghiên cứu cơ sở lý thuyết có liên quan.
Lập sơ đồ nghiên cứu:
Thiết lập, chọn lọc các bài tập phù hợp với mục tiêu đề ra.
II. NỘI DUNG
Bài 1. Xicloankan gì? Thếo là monoxicloankan? Thế nào polixicloankan ? Công thức chung của
monoxicloankan là gì ?
Bài giải
Xicloankan là hiđrocacbon no mạch vòng.
Xicloankan có một vòng (vòng đơn) gọi là monoxicloankan.
Ví dụ:
Monoxicloankan
Monoxicloankan
Polixicloankan
Polixicloankan
Công thức
cấu tạo
Công thức
cấu tạo
Danh pháp
Danh pháp
Cấu hình
Cấu hình
Cấu dạng
Cấu dạng
Hiđrocacbon
vòng no
Hiđrocacbon
vòng no
BÀI TẬP CHỌN LỌC VỀ DANH PHÁP VÀ LẬP THỂ CỦA HIĐROCACBON VÒNG NO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP CHỌN LỌC VỀ DANH PHÁP VÀ LẬP THỂ CỦA HIĐROCACBON VÒNG NO - Người đăng: vu-nguyen-tran-thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
BÀI TẬP CHỌN LỌC VỀ DANH PHÁP VÀ LẬP THỂ CỦA HIĐROCACBON VÒNG NO 9 10 702