Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG

Được đăng lên bởi thanhtuyen
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 3163 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bài 1: Cho các mô hình sau đây, mô hình nào là tuyến tính đối với tham số, mô
hình nào tuyến tính đối với biến số, mô hình nào tuyến tính đối với cả tham số và
cả biến số? mô hình nào là mô hình hồi qui tuyến tính.
a. Y = β1 + β 2 / X + U
b. Y = β1 + β 2 ln( X ) + U
c. Ln(Y ) = β1 + β 2 X + U
d. Ln(Y ) = β1 + β 2 ln( X ) + U
e. Ln(Y ) = β1 + β 2 / X + U
Bài 2: Các mô hình sau đây có phải là mô hình hồi qui tuyến tính ? Vì sao?
a. Y = exp( β1 + β 2 X + U )
b. Y = 1 /(1 + exp( β1 + β 2 X + U ))
c. Ln(Y ) = β1 + β 2 / X + U
d. Y = β 1 + β 22 X + U
Bài 3: Hãy biến đổi mô hình sau đây về mô hình hồi qui tuyến tính.
a. Y = 1 /( β1 + β 2 X )
b. Y = X /( β1 + β 2 X )
c. Y = 1 /(1 + exp(−β1 − β2 X ))
Bài 4: Giả sử có tài liệu về thu nhập (X) và chi tiêu cho tiêu dùng hàng tuần (Y)
của một tổng thể gồm 60 hộ gia đình ở một địa phương sau:
X
80
(1000đ)

100

120

140

160

180

200

220

240

260

Y
55
(1000đ) 60
65
70
75

65
70
74
80
85
88

79
84
90
94
98

80
93
95
103
108
113
115

102
107
110
116
118
125

110
115
120
130
135
140

120
136
140
144
145

135
137
140
152
157
160
162

137
145
155
165
175
189

150
152
175
178
180
185
191

1/ Tính xác suất có điều kiện P(Y/Xi)
2/ Tính các kỳ vọng có điều kiện E(Y/Xi)
3/ Trình bày các kết quả tính toán ở câu 1 và câu 2 thành bảng.
4/ Từ kết quả tính toán anh chị có nhận xét gì về mối quan hệ giữa chi tiêu (Y) và
thu nhập (X).
5/ Biểu diễn số liệu gốc và kết quả tính toán ở câu 2 lên đồ thị.
Bài 5: Từ tổng thể cho ở bài số 4, người ta lấy ra 2 mẫu ngẫu nhiên với mẫu gồm
10 hộ gia đình như sau:

Mẫu 1:
Y
70
X
80

65
100

90
120

95
140

110
160

115
180

120
200

140
220

155
240

150
260

Mẫu 2:
Y
55
88
90
80
118
120
145
135
145
175
X
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
(
)
E
Y
/
X
=
β
+
β
X
1/ Hãy ước lượng tham số của mô hình
1
2
i theo số liệu của từng
mẫu.
2/ Biểu diễn số liệu mẫu và các đường hồi qui ước lượng được trên cùng một đồ
thị và cho nhận xét cần thiết.
3/ Các đường hồi qui mẫu có đi qua trung bình mẫu hay không? Vì sao? Hãy kiểm
chứng bằng số liệu thực tế.
Bài 6: Bảng sau đây cho chuỗi thời gian về mức tiêu dùng (Y) trên đầu người và
thu nhập X trên đầu người tính theo giá cố định (1980) trong thời kỳ từ 19801999 ở một địa phương. Đơn vị: 100.000 đ.
Năm
Y
X
Năm
Y
X
1980
48.34
52.02
1990
57.17
63.36
1981
48.54
52.41
1991
60.84
67.42
1982
47.44
51.55
1992
60.73
67.86
1983
54.58
58.88
1993
76.04
83.39
1984
55.00
59.66
1994
76.42
84.26
1985
63.49
68.42
1995
69.34
77.41
1986
59.22
64.27
1996
61.75
70.08
1987
57...
Bài 1: Cho các hình sau đây, hình nào tuyến tính đối với tham số,
hình nào tuyến tính đối với biến số, hình nào tuyến tính đối với cả tham số
cả biến số? mô hình nào là mô hình hồi qui tuyến tính.
a.
UXY
++=
/
21
ββ
b.
UXY
++=
)ln(
21
ββ
c.
UXYLn
++=
21
)(
ββ
d.
UXYLn
++=
)ln()(
21
ββ
e.
UXYLn
++=
/)(
21
ββ
Bài 2: Các mô hình sau đây có phải là mô hình hồi qui tuyến tính ? Vì sao?
a.
)exp(
21
UXY
++=
ββ
b.
))exp(1/(1
21
UXY
+++=
ββ
c.
UXYLn
++=
/)(
21
ββ
d.
UXY
++=
2
21
ββ
Bài 3: Hãy biến đổi mô hình sau đây về mô hình hồi qui tuyến tính.
a.
)/(1
21
XY
ββ
+=
b.
)/(
21
XXY
ββ
+=
c.
Bài 4: Giả sử i liệu về thu nhập (X) chi tiêu cho tiêu dùng hàng tuần (Y)
của một tổng thể gồm 60 hộ gia đình ở một địa phương sau:
X
(1000đ)
80 100 120 140 160 180 200 220 240 260
Y
(1000đ)
55
60
65
70
75
65
70
74
80
85
88
79
84
90
94
98
80
93
95
103
108
113
115
102
107
110
116
118
125
110
115
120
130
135
140
120
136
140
144
145
135
137
140
152
157
160
162
137
145
155
165
175
189
150
152
175
178
180
185
191
1/ Tính xác suất có điều kiện P(Y/X
i
)
2/ Tính các kỳ vọng có điều kiện E(Y/X
i
)
3/ Trình bày các kết quả tính toán ở câu 1 và câu 2 thành bảng.
4/ Từ kết quả tính toán anh chị có nhận xét gì về mối quan hệ giữa chi tiêu (Y)
thu nhập (X).
5/ Biểu diễn số liệu gốc và kết quả tính toán ở câu 2 lên đồ thị.
Bài 5: Từ tổng thể cho ở bài số 4, người ta lấy ra 2 mẫu ngẫu nhiên với mẫu gồm
10 hộ gia đình như sau:
BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG - Người đăng: thanhtuyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG 9 10 33