Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kỹ thuật điện

Được đăng lên bởi hadongapd
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1064 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1
BAØI TAÄP PHAÀN 1 - TÓNH HOÏC
I. MOÄT VAÄT RAÉN CAÂN BAÈNG
1. Cho vaät raén S coù lieân keát vaø chòu löïc nhö caùc hình veõ cuûa caùc moâ hình cuûa baøi 1.
Bieát: Q = 2KN; q
1
= 2KN/m; m = 8KNm; a = 1m; b = 2m; α = 60
o
; β = 30
0
.
Xaùc ñònh caùc phaûn löïc taïi A, B trong caùc tröôøng hôïp:
a) F = 10KN. b) F = 1KN.
(Moâ hình naøo khoâng coù caùc ñaïi löôïng töông öùng xem nhö chuùng baèng khoâng).
Hai giaù trò α vaø β ôû treân khoâng duøng cho moâ hình 4.
B
a
Moâ hình 7
a b
A
M
F
Q
α
β
B
α
Moâ hình 6
a
b
A
M
F
q
β
b
S
O
B
A
R
Q
Moâ hình 3
β
Q
Moâ hình 1
S
B
A
O
α
β
Q
S
B
A
Moâ hình 2
O
α
B
a
Moâ hình 5
b
A
M
F
α
b
Q
q
O
Q
S
A
B
α
β
Moâ hình 4
Tìm ñieàu kieän cuûa α vaø β?
Bài tập kỹ thuật điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kỹ thuật điện - Người đăng: hadongapd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bài tập kỹ thuật điện 9 10 684