Ktl-icon-tai-lieu

Bài Tập LTĐH 2013- Tổ hợp xác xuất

Được đăng lên bởi qu-nh-anh-le
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1617 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LTĐH A-B bằng bài tập hay và khó 2013

Bài Tập LTĐH 2013- Tổ hợp xác xuất
Câu 1: Tìm hệ số của x 4 trong khai triển Niutơn của biểu thức :
Giải:
10

10

k

k 0

k 0

i 0

P  (1  2 x  3x2 )10

P  (1  2 x  3x 2 )10   C10k (2 x  3 x 2 ) k   ( C10k Cki 2k i3i x k i )

Ta có

Theo giả thiết ta có

k  i  4
i  0 i  1 i  2



0  i  k  10  
k  4 k  3 k  2
i, k  N


Câu 2:
Tìm số nguyên dương n sao cho thoả mãn

2
22
2n n 121
Cn0  Cn1  Cn2  ... 
Cn 
2
3
n 1
n 1

Giải:
Xét khai triển (1  x)n  Cn0  Cn1 x  Cn2 x 2  ...  Cnn x n
Lấy tích phân 2 vế cân từ 0 đến 2 , ta được:
3n 1  1
22 1 23 3
2n 1 n
0
 2Cn  Cn  Cn  ... 
Cn
n 1
2
3
n 1
2
22
2n n 3n 1  1
121 3n 1  1
Cn0  Cn1  Cn2  ... 
Cn 



2
3
n 1
2(n  1)
n  1 2(n  1)

 3n 1  243  n  4
Vậy n=4.
2
4
6
100
 8C100
 12C100
 ...  200C100
Câu 3: Tính giá trị biểu thức: A  4C100
.
Giải:
100
0
1
2
100 100
 C100
x  C100
x 2  ...  C100
x
Ta có: 1  x   C100
(1)

1  x 

0
1
2
3
100 100
 C100
 C100
x  C100
x 2  C100
x 3  ...  C100
x
(2)
Lấy (1)+(2) ta được:
100
100
0
2
4
100 100
 2C100
x 2  2C100
x 4  ...  2C100
x
1  x   1  x   2C100
100

Lấy đạo hàm hai vế theo ẩn x ta được
99
99
2
4
100 99
100 1  x   100 1  x   4C100
x  8C100
x 3  ...  200C100
x
Thay x=1 vào
2
4
100
 8C100
 ...  200C100
=> A  100.299  4C100
Câu 4: Có 10 viên bi đỏ có bán kính khác nhau, 5 viên bi xanh có bán kính khác nhau và 3 viên bi
vàng có bán kính khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 9 viên bi có đủ ba màu?
Giải:
Số cách chọn 9 viên bi tùy ý là : C189 .
Chọn lọc và sưu tập : Trương Tấn Tài
Facebook: Siêu Quấy Rối Kute
Hotmail: taitt@hotmail.com.vn

LTĐH A-B bằng bài tập hay và khó 2013
Những trường hợp không có đủ ba viên bi khác màu là:
+ Không có bi đỏ: Khả năng này không xảy ra vì tổng các viên bi xanh và vàng chỉ là 8.
+ Không có bi xanh: có C139 cách.
+ Không có bi vàng: có C159 cách.
Mặt khác trong các cách chọn không có bi xanh, không có bi vàng thì có C109 cách chọn 9 viên
bi đỏ được tính hai lần.
Vậy số cách chọn 9 viên bi có đủ cả ba màu là: C109  C189  C139  C159  42910 cách.
Câu 5: Tìm số nguyên dương n thỏa mãn các điều kiện sau:
5 2
 4
3
Cn 1  Cn 1  4 An  2
(Ở đây Ank , Cnk lần lượt là số chỉnh hợp và số tổ hợp chập k của n phần tử)

C n  4  7 A3
 n 1 15 n 1
Giải:
Điều kiện: n  1  4  n  5
Hệ điều kiện ban đầu tương đương:
  n  1 n  2  n  3 n  4   n  1 n  2  n ...
LTĐH A-B bằng bài tập hay và khó 2013
Chọn lọc và sưu tập : Trương Tấn Tài
Facebook: Siêu Quấy Rối Kute
Hotmail: taitt@hotmail.com.vn
Bài Tập LTĐH 2013- Tổ hợp xác xuất
Câu 1: Tìm hệ số của
4
x
trong khai triển Niutơn của biểu thức :
2 10
(1 2 3 )P x x
Giải:
Ta có
10 10
2 10 2
10 10
0 0 0
(1 2 3 ) (2 3 ) ( 2 3 )
k
k k k i k i i k i
k
k k i
P x x C x x C C x

Theo giả thiết ta có
4
0 1 2
0 10
432
,
ki
i i i
ik
k k k
i k N

Câu 2:
Tìm số nguyên dương n sao cho thoả mãn
2
0 1 2
2 2 2 121
...
2 3 1 1
n
n
n n n n
C C C C
nn

Giải:
Xét khai triển
0 1 2 2
(1 ) ...
n n n
n n n n
x C C x C x C x
Lấy tích phân 2 vế cân từ 0 đến 2 , ta được:
1 2 3 1
0 1 3
3 1 2 2 2
2 ...
1 2 3 1
nn
n
n n n n
C C C C
nn


Vậy n=4.
Câu 3: Tính giá trị biểu thức:
2 4 6 100
100 100 100 100
4 8 12 ... 200A C C C C
.
Giải:
Ta có:
100
0 1 2 2 100 100
100 100 100 100
1 ...x C C x C x C x
(1)
100
0 1 2 2 3 3 100 100
100 100 100 100 100
1 ...x C C x C x C x C x
(2)
Lấy (1)+(2) ta được:
100 100
0 2 2 4 4 100 100
100 100 100 100
1 1 2 2 2 ... 2x x C C x C x C x
Lấy đạo hàm hai vế theo ẩn x ta được
Thay x=1 vào
=>
99 2 4 100
100 100 100
100.2 4 8 ... 200A C C C
Câu 4: 10 viên bi đỏ có bán kính khác nhau, 5 viên bi xanh có bán kính khác nhau và 3 viên bi
vàng có bán kính khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 9 viên bi có đủ ba màu?
Giải:
Số cách chọn 9 viên bi tùy ý là :
9
18
C
.
Bài Tập LTĐH 2013- Tổ hợp xác xuất - Trang 2
Bài Tập LTĐH 2013- Tổ hợp xác xuất - Người đăng: qu-nh-anh-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài Tập LTĐH 2013- Tổ hợp xác xuất 9 10 616