Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Luật thuế

Được đăng lên bởi ngothanhtao
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 988 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1:
Doanh nghiệp A chuyên sản xuất đồ điện tử,có tình hình sản xuất kinh doanh trong năm như
sau:
1> Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong năm :
- Tổng doanh thu tiêu thụ chưa có thuế GTGT : 6.565.000.000 đồng.
- Tặng CBNV trong doanh nghiệp trị giá : 35.000.000 đồng
2> Trích báo cáo chi phí SXKD phân bổ trong năm :
-Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 1.906.000.000 đồng
-Chi phí nhân công trực tiếp: 1.023.000.000 đồng
-Chi phí sản xuất chung :1.485.000.000 đồng
-Chi phí quản lí doanh nghiệp :752.000.000 đồng
-Chi phí bán hàng:428.000.000 đồng
-Các chi phí trên là hợp lý.
Yêu cầu:
1>Tính thuế GTGT phải nộp trong năm?Biết rằng:
-Thuế suất GTGT đối với hoạt động sản xuất đồ điện tử 10%
-Tổng hợp hóa đơn GTGT đầu vào được khấu trừ 243.000.000 đồng
2>Tính thuế TNDN phải nộp trong năm?Thuế suất thuế TNDN 25%
Bài giải:
1>Thuế GTGT:
*Đầu ra:
-sản phẩm tiêu thụ và tặng CBNV:(6.565.000.000+35.000.000)*10%=660.000.000 đồng
*Đầu vào được khấu trừ:
243.000.000
-->Thuế GTGT phải nộp:660.000.000-243.000.000=417.000.000đồng
2>Thuế TNDN
*Doanh thu:
6.565.000.000+35.000.000=6.600.000.000 đồng
*Chi phí hợp lý:
-Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 1.906.000.000 đồng
-Chi phí nhân công trực tiếp: 1.023.000.000 đồng
-Chi phí sản xuất chung :1.485.000.000 đồng
-Chi phí quản lí doanh nghiệp :752.000.000 đồng
-Chi phí bán hàng:428.000.000 đồng
-->Tổng chi phí hợp lý:5.594.000.000 đồng
TNCT=6.600.000.000 -5.594.000.000=1.006.000.000 đ
-->Thuế TNDN=1.006.000.000*25%=251.500.000 đ
Bài 2:
Theo báo cáo kết quả KD trong năm của một doanh nghiệp như sau:
1/Doanh nghiệp kê khai:
-Tổng doanh thu tiêu thụ trong năm chưa có thuế GTGT:3.250.000.000 đồng.
-Tổng giá thành sản xuất của sản phẩm tiêu thụ :2.430.000.000 đồng
-Chi phí quản lý doanh nghiệp:110.000.000 đồng.

-Chi phí bán hàng: 102.000.000 đồng.
-Thu tiền phạt khách hàng vi phạm hợp đồng kinh tế: 10.200.000 đồng
-Đầu tư cho KHCN:105.000.000 đồng
2/Qua kiểm tra cơ quan thuế xác nhận:
-Trong tổng giá thành sản xuất của sản phẩm tiêu thụ có:
+Chi phí trợ cấp khó khăn đột xuất cho CNV:2.000.000 đồng
+Chi đầu tư xây dựng kho thành phẩm:120.000.000 đồng
+Thiệt hại SP hỏng:12.000.000 đồng,trong đó vượt định mức :5.000.000 đồng
+Trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ:50.000.000 đồng,thực chi:38.000.000 đồng.Trích dự
phòng giảm giá hàng tồn kho:26.000.000,thực tế trong kỳ không có sự biến động về giá cả.
-Trong năm doanh nghiệp nhận được một khoản thu nhập sau thuế từ hoạt động đầu tư kinh
doanh ở nước ngoài 250.000.000 đồng,thuế suất thuế th...
Bài 1:
Doanh nghiệp A chuyên sản xuất đồ điện tử,có tình hình sản xuất kinh doanh trong năm n
sau:
1> Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong năm :
- Tổng doanh thu tiêu thụ chưa có thuế GTGT : 6.565.000.000 đồng.
- Tặng CBNV trong doanh nghiệp trị giá : 35.000.000 đồng
2> Trích báo cáo chi phí SXKD phân bổ trong năm :
-Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 1.906.000.000 đồng
-Chi phí nhân công trực tiếp: 1.023.000.000 đồng
-Chi phí sản xuất chung :1.485.000.000 đồng
-Chi phí quản lí doanh nghiệp :752.000.000 đồng
-Chi phí bán hàng:428.000.000 đồng
-Các chi phí trên là hợp lý.
Yêu cầu:
1>Tính thuế GTGT phải nộp trong năm?Biết rằng:
-Thuế suất GTGT đối với hoạt động sản xuất đồ điện tử 10%
-Tổng hợp hóa đơn GTGT đầu vào được khấu trừ 243.000.000 đồng
2>Tính thuế TNDN phải nộp trong năm?Thuế suất thuế TNDN 25%
Bài giải:
1>Thuế GTGT:
*Đầu ra:
-sản phẩm tiêu thụ và tặng CBNV:(6.565.000.000+35.000.000)*10%=660.000.000 đồng
*Đầu vào được khấu trừ:
243.000.000
-->Thuế GTGT phải nộp:660.000.000-243.000.000=417.000.000đồng
2>Thuế TNDN
*Doanh thu:
6.565.000.000+35.000.000=6.600.000.000 đồng
*Chi phí hợp lý:
-Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 1.906.000.000 đồng
-Chi phí nhân công trực tiếp: 1.023.000.000 đồng
-Chi phí sản xuất chung :1.485.000.000 đồng
-Chi phí quản lí doanh nghiệp :752.000.000 đồng
-Chi phí bán hàng:428.000.000 đồng
-->Tổng chi phí hợp lý:5.594.000.000 đồng
TNCT=6.600.000.000 -5.594.000.000=1.006.000.000 đ
-->Thuế TNDN=1.006.000.000*25%=251.500.000 đ
Bài 2:
Theo báo cáo kết quả KD trong năm của một doanh nghiệp như sau:
1/Doanh nghiệp kê khai:
-Tổng doanh thu tiêu thụ trong năm chưa có thuế GTGT:3.250.000.000 đồng.
-Tổng giá thành sản xuất của sản phẩm tiêu thụ :2.430.000.000 đồng
-Chi phí quản lý doanh nghiệp:110.000.000 đồng.
Bài tập Luật thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Luật thuế - Người đăng: ngothanhtao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài tập Luật thuế 9 10 246