Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập môn lý thuyết thông tin

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 3423 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP LẬP TRÌNH
MÔN LÝ THUYẾT THÔNG TIN
Giáo Viên: Hồ Văn Quân
Email: hcquan@dit.hcmut.edu.vn
Mục đích: Đây là một hình thức để khuyến khích các bạn sinh viên tham gia tìm hiểu môn học và
rèn luyện thêm kỹ năng lập trình.
Các qui định:
1. Các nhóm sẽ viết bằng một trong các ngôn ngữ sau: Delphi, Visual Basic, Visual C++, Java,
C#, Visual Basic.NET.
2. Các nhóm khác nhau nếu thực hiện cùng một đề thì nên viết bằng các ngôn ngữ khác nhau. Nếu
giáo viên phát hiện có việc copy mã nguồn thì các thành viên trong nhóm sẽ bị trừ 2 điểm vào
điểm thi học kỳ.
3. Các nhóm có liên quan với nhau phải phối hợp với nhau để thực hiện.
4. Mỗi nhóm không được quá 2n người cho đề n điểm.
5. Số điểm mỗi người trong nhóm thực hiện một đề sẽ bằng số điểm của đề chia cho số thành viên
của nhóm. Điểm cộng chỉ tính theo thang 0.5, 1.0, 1.5, … không tính tới 2 số lẽ chẳng hạn 0.75.
6. Mỗi người có thể tham gia nhiều nhóm, mỗi nhóm có thể thực hiện nhiều đề.
7. Tổng điểm cộng cuối học kỳ tối đa của mỗi người là 2 điểm. Nếu điểm cộng vượt quá 2 thì
phần vượt quá không được tính.
8. Các nhóm phải nộp sản phẩm vào ĐÚNG tuần 15 (tuần dự trữ), nếu nộp trước hay sau thời
gian trên thì không được xem xét. Sau khi nộp các sinh viên sẽ được thông báo ngày mang máy
lên trình bày với giáo viên. Các sinh viên không lên báo cáo sẽ không được cộng điểm. Mỗi đề
được trình bày trong vòng 5 đến 10 phút. Chú ý KHI MANG MÁY VÀO TRƯỜNG CÁC
SINH VIÊN PHẢI XIN “GIẤY MANG MÁY VÀO TRƯỜNG” Ở CHỖ CÁC CHÚ BẢO
VỆ TRƯỜNG.
9. Mỗi nhóm sẽ đặt chương trình trong một thư mục có tên là mã số sinh viên của các thành viên
trong nhóm, chẳng hạn 50012345_50054321_50056789. Trong thư mục này phải có file
tacgia.txt ghi rõ thông tin của các thành viên trong nhóm bao gồm họ tên, mã số, nhóm lớp,
làm bài tập nào, viết bằng ngôn ngữ gì. Ví dụ
Nguyễn Văn A
50012345
Nhóm 3A
Trần Văn B
50054321
Nhóm 2B
Làm các bài tập
1, 3, 6
Ngôn ngữ
Visual C++
Hình thức nộp:
Cách 1, các nhóm sẽ ftp lên máy của giảng viên vào thời gian được qui định.
Cách 2, các nhóm sẽ gởi mail cho giáo viên theo địa chỉ hcquan@dit.hcmut.edu.vn với subject
chính xác như sau kể cả chữ hoa lẫn chữ thường “Bai tap lon LTTT” vào thời gian được qui
định.
10. Sản phẩm nộp phải bao gồm source code và chương trình đã dịch sang mã máy. Source code
phải có chú thích rõ ràng ở từng phần chẳng hạn mục đích của từng phần và ý nghĩa của các
câu lệnh quan trọng. Ngoài ra nếu để chạy được chương trình cần có điều kiện gì về môi trường
hệ điều hành cũng như cần phải thực hiệ...
Trang 1
BÀI TP LP TRÌNH
MÔN LÝ THUYT THÔNG TIN
Giáo Viên: H Văn Quân
Email: hcquan@dit.hcmut.edu.vn
Mc đích: Đâymt hình thc để khuyến khích các bn sinh viên tham gia tìm hiu môn hc và
rèn luyn thêm k năng lp trình.
Các qui định:
1. Các nhóm s viết bng mt trong các ngôn ng sau: Delphi, Visual Basic, Visual C++, Java,
C#, Visual Basic.NET.
2. Các nhóm khác nhau nếu thc hin cùng mt đề thì nên viết bng các ngôn ng khác nhau. Nếu
giáo viên phát hin có vic copy mã ngun thì các thành viên trong nhóm s b tr 2 đim vào
đ
im thi hc k.
3. Các nhóm có liên quan vi nhau phi phi hp vi nhau để thc hin.
4. Mi nhóm không được quá 2n người cho đề n đim.
5. S đim mi người trong nm thc hin mt đề s bng s đim ca đề chia cho s thành viên
ca nhóm. Đim cng ch tính theo thang 0.5, 1.0, 1.5, … không tính t
i 2 s l chng hn 0.75.
6. Mi người có th tham gia nhiu nhóm, mi nhóm có th thc hin nhiu đề.
7. Tng đim cng cui hc k ti đa ca mi người là 2 đim. Nếu đim cng vượt quá 2 thì
phn vượt quá không được tính.
8. Các nhóm phi np sn phm vào ĐÚNG tun 15 (tun d tr
), nếu np trước hay sau thi
gian trên thì không được xem xét. Sau khi np các sinh viên s được thông báo ngày mang máy
lên trình bày vi giáo viên. Các sinh viên không lên báo cáo s không được cng đim. Mi đề
được trình bày trong vòng 5 đến 10 phút. Chú ý KHI MANG MÁY VÀO TRƯỜNG CÁC
SINH VIÊN PHI XIN “GIY MANG MÁY VÀO TRƯỜNG” CH CÁC CHÚ BO
V TRƯỜNG.
9. Mi nhóm s đặt chương trình trong mt thư mc có tên là mã s sinh viên ca các thành viên
trong nhóm, chng hn 50012345_50054321_50056789. Trong thư mc này phi có file
tacgia.txt ghi rõ thông tin ca các thành viên trong nhóm bao g
m h tên, mã s, nhóm lp,
làm bài tp nào, viết bng ngôn ng gì. Ví d
Nguyn Văn A 50012345 Nhóm 3A
Trn Văn B 50054321 Nhóm 2B
Làm các bài tp 1, 3, 6
Ngôn ng Visual C++
Hình thc np:
Cách 1, các nhóm s ftp lên máy ca ging viên vào thi gian được qui định.
Cách 2, các nhóm s gi mail cho giáo viên theo địa ch hcquan@dit.hcmut.edu.vn
vi subject
chính xác như sau k c ch hoa ln ch thường “Bai tap lon LTTT” vào thi gian được qui
định.
10. Sn phm np phi bao gm source codechương trình đã dch sang mã máy. Source code
phi có chú thích rõ ràng tng phn chng hn mc đích ca tng phn và ý nghĩa ca các
câu lnh quan trng. Ngoài ra nếu để chy được chương trình cn có điu kin gì v môi tr
ường
h điu hành cũng như cn phi thc hin các thao tác gì thì phi nêu rõ trong mt file help.txt
đi kèm.
11. c bài np không đúng qui định s không được tính đim.
12. Nếu các bn sinh viên có ý kiến đóng góp gì trong vn đề này thì có th gi mail v cho giáo
viên theo địa ch trên.
Bài tập môn lý thuyết thông tin - Trang 2
Bài tập môn lý thuyết thông tin - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập môn lý thuyết thông tin 9 10 694