Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập nhóm pháp luật kinh doanh

Được đăng lên bởi tran thai
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 389 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CỬ NHÂN THEO PHƯƠNG THỨC ELEARNING

BÀI TẬP NHÓM
TXLUKD01.ONE13-ONE15 - PHÁP LUẬT KINH DOANH
I. Đề bài
Câu 1:
Công ty TNHH Hải Hà có trụ sở chính tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thông qua một Chi nhánh
tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ký một hợp đồng bán cho Công ty Xây lắp điện 4 có trụ sở
chính tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà một lô hàng sứ cách điện trị giá 800 triệu đồng. Hàng đã
giao hết theo hợp đồng tại công trình của Công ty Xây lắp điện 4 ở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai theo
đúng hợp đồng ký ngày 25-2-2012. Công ty Xây lắp điện 4 cho rằng chất lượng của sứ cách điện
là không đảm bảo như cam kết trong hợp đồng. Đã 3 tháng kể từ khi phát sinh sự việc và sau
nhiều lần hai bên thương lượng nhưng không giải quyết được. Công ty Xây lắp điện 4 quyết định
kiện Công ty TNHH Hải Hà ra trước cơ quan tài phán.
1. So sánh thẩm quyền của trọng tài và tòa án nhân dân trong việc giải quyết các tranh chấp
trong kinh doanh thương mại?
2. Trong trường hợp này, Công ty Xây lắp điện 4 có thể kiện ra cơ quan tài phán nào? Với những
điều kiện gì? Nếu Công ty Xây lắp điện 4 khởi kiện ra Tòa án thì Tòa án nào có thẩm quyền
giải quyết?
3. Giả sử Công ty Xây lắp điện 4 khởi kiện ra Tòa án và Tòa án có thẩm quyền ra quyết định đưa
vụ án ra xét xử, Tòa án sẽ phải làm gì nếu?
- Nguyên đơn vắng mặt lần thứ nhất tại phiên tòa sơ thẩm nhưng có lý do chính đáng?
- Bị đơn đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt tại phiên tòa sơ thẩm?
Câu 2:
Công ty TNHH Đại Lợi là chủ sở hữu hệ thống gồm 4 khách sạn có cùng tên gọi Hoa Sen ở các
tỉnh/thành phố: quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, quận Hồng Bàng, Hải Phòng , quận Hải Châu, Đà Nẵng
và quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 1/3/2006, công ty TNHH Đại Lợi ký hợp đồng
bán 3 khách sạn nằm ở Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng cho Công ty cổ phần Hoàn Mỹ có trụ sở tại
quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh. Trong hợp đồng có một số điều khoản đáng chú ý sau
đây:
- Công ty TNHH Đại Lợi phải chuyển quyền sử dụng đất và toàn bộ công trình xây dựng
trên đất và các tài sản khác cho công ty cổ phần Hoàn Mỹ.
- Tổng giá trị hợp đồng là 300 tỷ đồng. Công ty cổ phần Hoàn Mỹ thanh toán 80% giá trị
hợp đồng ngay sau khi hai bên bàn giao xong tài sản. 20% giá trị phần hợp đồng còn lại sẽ
được thanh toán sau khi thực hiện xong các thủ tục pháp lý cần thiết.
- Công ty cổ phần Hoàn Mỹ nếu tiếp tục kinh doanh ngành nghề dịch vụ khách sạn thì phải
đổi tên khách sạn Hoa Sen mà họ đã mua thành một tên gọi khác không được trùng hoặc
giống nhau...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TO
C NHÂN THEO PHƯƠNG THC ELEARNING
PSP498_BTN_
TXLUKD01.ONE13-ONE15 Trang 1/2
BÀI TP NHÓM
TXLUKD01.ONE13-ONE15 - PHÁP LUT KINH DOANH
I. Đề bài
Câu 1:
Công ty TNHH Hi Hà có tr s chính ti TP. Biên Hòa, tnh Đồng Nai thông qua mt Chi nhánh
ti TP Nha Trang, tnh Khánh Hòa ký mt hp đồng bán cho Công ty Xây lp đin 4 có tr s
chính ti TP Nha Trang, tnh Khánh Hoà mt lô hàng s cách đin tr giá 800 triu đồng. Hàng đã
giao hết theo hp đồng ti công trình ca Công ty Xây lp đin 4 TP. Pleiku, tnh Gia Lai theo
đúng hp đồng ký ngày 25-2-2012. Công ty Xây lp đin 4 cho rng cht lượng ca s cách đin
là không đảm bo như cam kết trong hp đồng. Đã 3 tháng k t khi phát sinh s vic và sau
nhiu ln hai bên thương lượng nhưng không gii quyết được. Công ty Xây lp đin 4 quyết định
kin Công ty TNHH Hi Hà ra trước cơ quan tài phán.
1. So sánh thm quyn ca trng tài tòa án nhân dân trong vic gii quyết các tranh chp
trong kinh doanh thương mi?
2. Trong trường hp này, Công ty Xây lp đin 4 có th kin ra cơ quan tài phán nào? Vi nhng
điu kin gì? Nếu Công ty Xây lp đin 4 khi kin ra Tòa án thì a án nào thm quyn
gii quyết?
3. Gi s Công ty Xây lp đin 4 khi kin ra Tòa án và Tòa án có thm quyn ra quyết định đưa
v án ra xét x, Tòa án s phi làm gì nếu?
- Nguyên đơn vng mt ln th nht ti phiên tòa sơ thm nhưng có lý do chính đáng?
- B đơn đã được triu tp hp l đến ln th hai nhưng vn vng mt ti phiên tòa sơ thm?
Câu 2:
Công ty TNHH Đại Li ch s hu h thng gm 4 khách sn cùng tên gi Hoa Sen các
tnh/thành ph: qun Hoàn Kiếm, Hà Ni, qun Hng Bàng, Hi Phòng , qun Hi Châu, Đà Nng
qun Tân Bình Thành ph H Chí Minh. Ngày 1/3/2006, công ty TNHH Đại Li hp đồng
bán 3 khách sn nm Ni, Hi Phòng, Đà Nng cho Công ty c phn Hoàn M tr s ti
qun Tân Bình Thành ph H CMinh. Trong hp đồng mt s điu khon đáng chú ý sau
đây:
- Công ty TNHH Đại Li phi chuyn quyn s dng đất toàn b công trình y dng
trên đất và các tài sn khác cho công ty c phn Hoàn M.
- Tng giá tr hp đồng 300 t đồng. Công ty c phn Hoàn M thanh toán 80% giá tr
hp đồng ngay sau khi hai bên bàn giao xong tài sn. 20% giá tr phn hp đồng còn li s
được thanh toán sau khi thc hin xong các th tc pháp lý cn thiết.
- Công ty c phn Hoàn M nếu tiếp tc kinh doanh ngành ngh dch v khách sn thì phi
đổi tên khách sn Hoa Sen h đã mua thành mt tên gi khác không được trùng hoc
ging nhau đến mc gây nhm ln vi tên gi Hoa Sen.
- Mi tranh chp phát sinh t hp đồng s được gii quyết ti Trung tâm trng tài quc tế
Vit Nam.
Sau khi tiếp nhn xong tài sn, Công ty c phn Hoàn M phát hin rt nhiu hng mc trong c 3
khách trong hp đồng ph lc hp đồng hai bên đã ký kết nên đã tiến hành khi kin ra Trung tâm
trng tài quc tế Vit Nam.
1. Phân tích vai tc
a Tòa án đối vi vic gii quyết tranh chp trong kinh doanh bng trng
tài thương mi.
Bài tập nhóm pháp luật kinh doanh - Trang 2
Bài tập nhóm pháp luật kinh doanh - Người đăng: tran thai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập nhóm pháp luật kinh doanh 9 10 869