Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập phân tích hoạt động kinh doanh

Được đăng lên bởi Caffe Sữa
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 409 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1
LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Bài 1:
Có số liệu về tiền lương phải trả cho công nhân của một doanh nghiệp như sau:
Tiền lương phải trả cho công nhân sản xuất theo kế hoạch là 100.000.000 đồng, thực
tế doanh nghiệp đã trả 118.000.000 đồng. Biết rằng sản lượng kế hoạch 10.000 sản phẩm,
trong thực tế doanh nghiệp đạt sản lượng 12.000 sản phẩm.
Yêu cầu: Phân tích tình hình trả lương tại doanh nghiệp bằng các phương pháp so sánh
Bài 2:
Tình hình nguyên vật liệu tại một doanh nghiệp như sau:
Tồn kho nguyên vật liệu cuối năm 2006 là 500.000 mét
Trong năm 2007
+ Nhập kho nguyên vật liệu theo hợp đồng mua bán với nhà cung cấp là 1.200.000
mét.Nhập kho do mua từ các nguồn khác 400.000 mét.
+ Xuất kho nguyên vật liệu dùng dùng sản xuất 1.400.000 mét.
+ Hao hụt ngoài định mức: 150.000 mét
- Trong năm 2008:
+ Nhập kho trong kỳ 1400.000 mét theo hợp đồng và theo các nguồn khác là
250.000 mét
+ Xuất kho dùng sản xuất 1.450.000 mét, hao hụt ngoài định mức 100.000 mét
-

Yêu cầu: Hãy dùng phương pháp liên hệ cân đối để phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến nguồn nguyên vật liệu.
Bài 3:
Tại doanh nghiệp có tài liệu về chi phí vật liệu để sản xuất sản phẩm như sau:
Chỉ tiêu

Kế hoạch

Thực hiện

Số lượng sản phẩm sản 1000
xuất (cái)

1.100

Mức tiêu hao vật liệu 10
bình quân (kg/sp)

9,5

Đơn giá vật liệu (đ/kg)

600

500

Yêu cầu: Áp dụng phương pháp thay thế liên hoàn để phân tich mức ảnh hưởng
của số lượng sản phẩm, mức tiêu hao vật liệu và giá vật liệu đến giá trị sản lượng sản
xuất.

1

Bài 4:
Có tài liệu ở một trường học như sau:
Năm

Quyết toán chi

Số học sinh

2007

420 Triệu đồng

700 HS

2008

640 Triệu đồng

800 HS

Yêu cầu: Dùng pp thay thế liên hoàn để phân tích tổng chi ngân sách năm 2008 so với
năm 2007 và xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố.
Bài 5:
Có tài liệu về kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp như sau:
Đơn vị tính: 1000.00 0đồng
Chỉ tiêu
Tổng doanh thu bán hang
Các khoản giảm trừ doanh thu
Giá vốn hàng bán
Lợi nhuận gộp

Năm trước

Năm nay

3.000

3.200

200

240

2.200

2.100

600

860

Yêu cầu:Hãy sử dụng phương pháp cân đối để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi
nhuận gộp của doanh nghiệp
Bài 6:
Có tài liệu tại một doanh nghiệp như sau:
Chỉ tiêu

Tháng 1

Tháng 2

1. Khối lượng sản phẩm sản xuất (chiếc)

1.000

1.100

2. Mức giờ công cho 1 sản phẩm (giờ/sản phẩm)

10

9,8

3. Đơn giá giờ công (đồng/giờ)

6.000

6.500

Yêu cầu: Dùng phương pháp thay thế lien hoàn hãy phân tích mức độ ảnh hưởng các
nhân ...
1
11
1
CHƯƠNG 1
LUN CHUNG VPHÂN CH HOẠT ĐỘNG SẢN XUT KINH DOANH
i 1:
sliu vtin lương phải trả cho công nhân của mt doanh nghip như sau:
Tin lương phải trả cho công nhân sn xut theo kế hoạch 100.000.000 đng, thc
tế doanh nghip đã trả 118.000.000 đồng. Biết rng sn lượng kế hoạch 10.000 sản phm,
trong thc tế doanh nghip đạt sản lượng 12.000 sn phm.
Yêu cu: Phân ch nh hình trả lương tại doanh nghip bng c phương pp so nh
i 2:
nh nh nguyên vt liu tại mt doanh nghip như sau:
- Tn kho nguyên vt liu cui năm 2006 500.000 t
- Trong năm 2007
+ Nhp kho nguyên vt liu theo hp đồng mua n vi nhà cung cp 1.200.000
t.Nhp kho do mua tc ngun khác 400.000 t.
+ Xut kho nguyên vt liu ng ng sản xut 1.400.000t.
+ Hao hụt ngi định mc: 150.000t
- Trong năm 2008:
+ Nhp kho trong kỳ 1400.000 t theo hp đồng theo c ngun kc
250.000 t
+ Xut kho ng sản xut 1.450.000 t, hao hụt ngi định mc 100.000 t
Yêu cu: y ng phương pháp liên h cân đối đphân ch c nhân tnh
hưởng đến ngun nguyên vt liu.
i 3:
Tại doanh nghip có tài liu vchi phí vt liu để sn xut sản phm như sau:
Chỉ tiêu
Kế hoạch Thc hin
S lượng sản phm sản
xut (i)
1000 1.100
Mc tiêu hao vt liu
nh quân (kg/sp)
10 9,5
Đơn giá vt liu (đ/kg)
500 600
Yêu cu: Áp dụng phương pháp thay thế liên hn để phân tich mc nh hưởng
của slượng sản phm, mc tiêu hao vt liu giá vt liu đến giá trị sản lượng sản
xut.
Bài tập phân tích hoạt động kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập phân tích hoạt động kinh doanh - Người đăng: Caffe Sữa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Bài tập phân tích hoạt động kinh doanh 9 10 436