Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

Được đăng lên bởi Quần Áo Sida
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1569 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
Bài 1: Tìm các thông tin còn thiếu, cho biết số liệu cuối năm N của công ty X
như sau:
Tỷ số Nợ = 40%
Hệ số thanh toán nhanh = 0,8
Hiệu suất sử dụng tổng TS = 1,5
Vòng quay hàng tồn kho = 6
Kỳ thu tiền = 18 ngày
Lãi gộp = 80% * Doanh thu
Giả định 1 năm có 360 ngày.
Doanh thu: ???
Tài sản
TSNH
Tiền mặt
Phải thu
Hàng tồn kho
TSDH
Tổng TS

Giá vốn hàng bán: ???
BCĐKT ngày 31/12/N
(Đơn vị: triệu VND)
???
Nguồn vốn
???
Phải trả
25.000
???
Vay ngắn hạn
???
???
Vay dài hạn
60.000
???
Vốn cổ phiếu thường
???
???
Lợi nhuận giữ lại
95.000
???
Tổng NV
370.000

Bài 2: Công ty NKD có các số liệu sau đây (Đơn vị: triệu $)
Tiền
100
Tài sản dài hạn
283,5
Doanh thu
1.000
Lợi nhuận sau thuế
50
Tỷ số thanh toán nhanh
2
Tỷ số thanh toán hiện hành
3
Kỳ thu tiền
40 ngày
ROE
12%
Hãy tính các số liệu sau của công ty: Khoản phải th u, nợ ngắn hạn, tài sản ngắn
hạn, tổng tài sản, ROA, vốn chủ sở hữu, nợ dài hạn.
Bài 3: Bảng dưới đây trình bày số liệu chọn lọc về ba doanh nghiệp. Mặc dù
chúng có quy mô ổt ng tài sản bằng nhau, song dữ liệu cho thấy giữa chúng có
những khác biệt rất quan trọng. Hãy giải thích tầm quan trọng của những sự
khác biệt này thông qua phân tích các tỷ số tài chính của chúng:
Đơn vị: triệu VNĐ
Doanh nghiệp
Khoản mục
A
B
C
Tổng tài sản
1000
1000
1000
Doanh thu
2000
3000
800
Lợi nhuận sau thuế
40
40
40
Nợ
400
500
0

Bài 4: Các báo cáo tài chính của công ty T&G trong một số năm gần đây cung
cấp một số thông tin như sau:
Năm
Khoản mục
1
2
3
4
Tổng tài sản
940
1040
1120
1340
Doanh thu
1600
1600
1900
2170
Lợi nhuận sau thuế
170
-140
210
250
Nợ
0
0
0
0
Yêu cầu:
a. Hãy tính tỷ số doanh lợi tổng tài sản (ROA) và tỷ số doanh lợi vốn chủ sở hữu
(ROE) trong mỗi năm?
b. Giả sử công ty sử dụng 25% nợ vay và sự thay đổi về phương thức tài trợ
không ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận sau thuế. Tỷ số ROA và ROE
trong mỗi năm thay đổi như thế nào?
c. Có hợp lý không khi giả sử lợi nhuận sau thuế không thay đổi khi sử dụng Nợ
để tài trợ cho kinh doanh? Hãy giải thích quan điểm của bạn?
Bài 5: Thông tin về hoạt động của công ty T&G trong ba năm gần đây được cho
dưới đây. Hãy phân tích những thay đổi đã xảy ra. (Đơn vị: triệu VNĐ)
Năm
Khoản mục
1
2
3
Tổng tài sản
600
1100
1720
Doanh thu
1000
1800
2600
Giá vốn hàng bán
700
1323
1925
Chi phí bán hàng và quản lý
200
410
630
Chi phí trả lãi
100
50
0
Thuế thu nhập doanh nghiệp
0
6.8
18
Lợi nhuận sau thuế
0
10.2
27
Bài 6: Hãy hoàn thành bảng cân đối kế toá n và các số liệu về doanh thu cho
công ty T&G, sử...
BÀI TẬP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
Bài 1: Tìm các thông tin còn thiếu, cho biết số liệu cuối m N của công ty X
như sau:
Tỷ số Nợ = 40%
Hệ số thanh toán nhanh = 0,8
Hiệu suất sử dụng tổng TS = 1,5
Vòng quay hàng tồn kho = 6
Kỳ thu tiền = 18 ngày
Lãi gộp = 80% * Doanh thu
Giả định 1 năm có 360 ngày.
Doanh thu: ???
Giá vốn hàng bán: ???
BCĐKT ngày 31/12/N (Đơn v: triệu VND)
Tài sản
???
Nguồn vốn
TSNH
???
Phải trả
25.000
Tiền mặt
???
Vay ngắn hạn
???
Phải thu
???
Vay dài hạn
60.000
Hàng tồn kho
???
Vốn cổ phiếu thường
???
TSDH
???
Lợi nhuận giữ lại
95.000
Tổng TS
???
Tổng NV
370.000
Bài 2: Công ty NKD các số liệu sau đây (Đơn vị: triệu $)
Tiền
100
Tài sản dài hạn
283,5
Doanh thu
1.000
Lợi nhuận sau thuế
50
Tỷ số thanh toán nhanh
2
Tỷ số thanh toán hiện hành
3
Kỳ thu tiền
40 ngày
ROE
12%
Hãy tính các sliệu sau của công ty: Khoản phải thu, nngắn hạn, tài sản ngắn
hạn, tổng tài sản, ROA, vốn chủ sở hữu, nợ dài hạn.
Bài 3: Bảng ới đây trình bày số liệu chọn lọc về ba doanh nghiệp. Mặc
chúng có quy mô tổng tài sản bằng nhau, song dữ liệu cho thấy giữa chúng
những khác biệt rất quan trọng. Hãy giải thích tầm quan trọng của những sự
khác biệt này thông qua phân tích các tỷ số tài chính của chúng:
Đơn vị: triệu VNĐ
Khoản mục
Doanh nghiệp
B
Tổng tài sản
1000
Doanh thu
3000
Lợi nhuận sau thuế
40
N
500
BÀI TẬP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH - Người đăng: Quần Áo Sida
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
BÀI TẬP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 9 10 948