Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập quản trị chất lượng

Được đăng lên bởi MrK
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1982 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài tập quản lý chất lượng
Bài 11: Công ty giày da xuất khẩu X mỗi ngày lấy ra một mẫu gồm 100 đôi giày để kiểm tra trong
suốt 30 ngày. Số đôi giầy hỏng được ghi lại như sau:
Thứ tự mẫu
Số đôi giầy hỏng
Thứ tự mẫu
Số đôi giầy hỏng

1
12
16
6

2
14
17
3

3
10
18
7

4
16
19
10

5
18
20
14

6
19
21
18

7
14
22
22

8
20
23
26

9
18
24
20

10
17
25
24

11
9
26
18

12
11
27
19

13
14
28
20

14
12
29
17

15
7
30
18

Hãy vẽ biểu đồ kiểm soát với các giới hạn 3  và nhận xét quá trình sản xuất của công ty trong 30
ngày qua?
Đánh giá khả năng của qui trình sản xuất của công ty, biết tỷ lệ phế phẩm cho phép 5%?
Bài 12: Ngân hàng Công thương phát hành thẻ tín dụng, để kiểm soát quá trình ghi thẻ, bộ phận làm
thẻ mỗi ngày chọn ra bất kỳ 200 thẻ tín dụng để kiểm tra trong 30 ngày. Số thẻ ghi sai trong các mẫu
như sau:
Thứ tự mẫu 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15
Số thẻ sai
7
12 9
6
5
8
10 11 14 10 9
6
3
2
8
Thứ tự mẫu 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Số thẻ sai
10 12 14 16 15 13 9
10 12 15 14 16 12 15 14
1. Hãy vẽ biểu đồ kiểm soát cho quá trình ghi thẻ bằng cách dùng các giới hạn kiểm soát 3 
và nhận xét quá trình?
2. Đánh giá khả năng của qui trình ghi thẻ của ngân hàng, biết tỷ lệ phế phẩm cho phép 6%?
Bài 13: Công ty may mặc Y nhận hàng đặt may theo đường bưu điện. Mỗi tuần công ty nhận được
hàng ngàn bức thư và cú điện thoại về đặt hàng, hỏi giá lẫn khiếu nại. Trong đó, số thư khiếu
nại của khách hàng trong mỗi tuần trong 30 tuần như sau:
Tuần
Số lần khiếu nại
Tuần
Số lần khiếu nại

1
27
16
19

2
15
17
12

3
38
18
17

4
41
19
18

5
19
20
26

6
23
21
31

7
21
22
14

8
16
23
18

9
33
24
26

10
35
25
27

11
26
26
35

12
42
27
20

13
40
28
12

14
35
29
16

15
25
30
15

1. Hãy lập biểu đồ kiểm soát cho quá trình này với các giới hạn là 3  và nhận xét quá trình?
2. Hãy đánh giá khả năng thỏa mãn yêu cầu của khách hàng, biết số thư khiếu nại cho phép
trong một tuần là 15?
Bài 14: Một công đoạn quấn sợi ra ống để chuẩn bị dệt vải. Để có thể giám sát quá trình quấn sợi,
người ta cứ mỗi giờ quan sát số sợi bị đứt trong 15 phút. Kết quả sau 20 giờ quan sát như
sau:
Thứ tự mẫu
Số lần đứt
Thứ tự mẫu
Số lần đứt

1
3
11
3

2
2
12
4

3
4
13
6

4
1
14
7
1

5
5
15
8

6
3
16
6

7
2
17
5

8
4
18
7

9
0
19
8

10
2
20
6

Hãy vẽ biểu đồ kiểm soát quá trình này với giới hạn là 3  và nhận xét quá trình?
Bài 15: Công ty sản xuất phim chụp ảnh màu. Phim được sản xuất ra quấn thành nhiều cuộn lớn có
chiều dài khác nhau, sau đó được cắt thành cuộn nhỏ, bao bì và đem ra bán ở ...
Bài tập quản lý chất lượng
Bài 11: Công ty giày da xuất khẩu X mỗi ngày lấy ra một mẫu gồm 100 đôi giày để kiểm tra trong
suốt 30 ngày. Số đôi giầy hỏng được ghi lại như sau:
Thứ tự mẫu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Số đôi giầy hỏng 12 14 10 16 18 19 14 20 18 17 9 11 14 12 7
Thứ tự mẫu 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Số đôi giầy hỏng 6 3 7 10 14 18 22 26 20 24 18 19 20 17 18
Hãy vẽ biểu đồ kiểm soát với các giới hạn 3
nhận xét quá trình sản xuất của công ty trong 30
ngày qua?
Đánh giá khả năng của qui trình sản xuất của công ty, biết tỷ lệ phế phẩm cho phép 5%?
Bài 12: Ngân hàng Công thương phát hành thẻ tín dụng, để kiểm soát quá trình ghi thẻ, bộ phận làm
thẻ mỗi ngày chọn ra bất kỳ 200 thẻ tín dụng để kiểm tra trong 30 ngày. Số thẻ ghi sai trong các mẫu
như sau:
Thứ tự mẫu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Số thẻ sai 7 12 9 6 5 8 10 11 14 10 9 6 3 2 8
Thứ tự mẫu 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Số thẻ sai 10 12 14 16 15 13 9 10 12 15 14 16 12 15 14
1. Hãy vẽ biểu đồ kiểm soát cho quá trình ghi thẻ bằng cách dùng các giới hạn kiểm soát 3
và nhận xét quá trình?
2. Đánh giá khả năng của qui trình ghi thẻ của ngân hàng, biết tỷ lệ phế phẩm cho phép 6%?
Bài 13: Công ty may mặc Y nhận hàng đặt may theo đường bưu điện. Mỗi tuần công ty nhận được
hàng ngàn bức thư và cú điện thoại về đặt hàng, hỏi giá lẫn khiếu nại. Trong đó, số thư khiếu
nại của khách hàng trong mỗi tuần trong 30 tuần như sau:
Tuần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Số lần khiếu nại 27 15 38 41 19 23 21 16 33 35 26 42 40 35 25
Tuần 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Số lần khiếu nại 19 12 17 18 26 31 14 18 26 27 35 20 12 16 15
1. Hãy lập biểu đồ kiểm soát cho quá trình này với các giới hạn là 3
và nhận xét quá trình?
2. Hãy đánh giá khả năng thỏa mãn yêu cầu của khách hàng, biết số thư khiếu nại cho phép
trong một tuần là 15?
Bài 14: Một công đoạn quấn sợi ra ống để chuẩn bị dệt vải. Đ thể giám sát quá trình quấn sợi,
người ta cứ mỗi giờ quan sát số sợi bị đứt trong 15 phút. Kết quả sau 20 giờ quan sát n
sau:
Thứ tự mẫu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Số lần đứt 3 2 4 1 5 3 2 4 0 2
Thứ tự mẫu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Số lần đứt 3 4 6 7 8 6 5 7 8 6
1
Bài tập quản trị chất lượng - Trang 2
Bài tập quản trị chất lượng - Người đăng: MrK
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập quản trị chất lượng 9 10 401