Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập S7300

Được đăng lên bởi songiangct1985
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 2029 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Viết chương trình điều khiển và mô phỏng hệ thống dùng PLC S7-300
Bài 1:

Trang 71

ĐIỀU KHIỂN HAI ĐỘNG CƠ

? Yêu cầu:
Động cơ 1 chạy 5s, sau đó động 2 chạy 5s rồi dừng 3s, động cơ 2 lặp lại 5 lần như vậy,
chu kỳ làm việc của hai động cơ là 3 lần như vậy rồi hai động cơ dừng hẳn. Muốn hai
động cơ hoạt động lại thì nhấn nút ON động cơ sẽ hoạt động lại từ đầu.
6.1.1 Mô hình công nghệ

Hình 6.1: Mô hình hai động cơ.
6.1.2

Kết nối phần cứng

Hình 6.2: Kết nối phần cứng điều khiển hai động cơ.
6.1.3 Xác định thiết bị vào/ra
Bảng 6.1: Thiết bị vào/ra điều khiển hai động cơ.
Thiết bị ngoài
ON

Thiết bị PLC Mô tả
I 0.2
Nút nhấn mở máy.

OFF
K1

I 0.1
Q 0.0

Nút nhấn dừng hai động cơ.
Ngỏ ra điều khiển công tắc tơ đóng động cơ 1.

K2

Q 0.1

Ngỏ ra điều khiển côg tắc tơ đóng động cơ 2.

Chương 6: Viết chương trình ứng dụng điều khiển hệ thống

Viết chương trình điều khiển và mô phỏng hệ thống dùng PLC S7-300
6.1.4 Lưu đồ chương trình
KHỞI ĐỘNG

DỪNG ĐC 1

ĐC1

T0 đếm
5 giây

chạy

DỪNG ĐC 2

ĐC2

MW2 >< 3

T1 đếm
5 giây

C0 đếm lên 1
( MW2)

T0 đếm
3 giây

MW2=3
MW4 >< 5

C1 đếm lên 1
( MW4)
MW4=5
DỪNG

OFF

Hình 6.3: Lưu đồ chương trình điều khiển hai động cơ.
6.1.5 Viết chương trình

Chương 6: Viết chương trình ứng dụng điều khiển hệ thống

RES

Trang 72

Viết chương trình điều khiển và mô phỏng hệ thống dùng PLC S7-300

Chương 6: Viết chương trình ứng dụng điều khiển hệ thống

Trang 73

Viết chương trình điều khiển và mô phỏng hệ thống dùng PLC S7-300

Trang 74

? Giải thích Network:
1. Nhấn nút ON thì M0.0 = 1 và tạo tự giữ làm cho M0.0 = 1 mãi đến khi tác dụng nút
nhấn OFF thì M0.0 = 0.
2. Do ban đầu T0 = 0 nên khi M0.0 = 1 thì động cơ 1 hoạt động, đồng thời Timer T0
bắt đầu đếm 5s sau thì T0 = 1 ngắt Q0.0 làm cho động cơ 1 dừng hoạt động. Khi chu
kỳ làm việc của động cơ 2 đủ 3 lần thì Q0.5 = 1, làm cho T0 = 0 và động cơ làm việc
lại như ban đầu.
3. Khi động cơ 1 dừng hoạt động (T0 = 1) thì Q0.1 = 1, động cơ 2 hoạt động, đồng thời
Timer T1 bắt đầu đếm, 5s sau thì T1 = 1 tác động Q0.1 = 0, động cơ 2 dừng hoạt
động. Khi T1 = 1 Timer T2 bắt đầu đếm, 5s sau T2 = 1 ngắt T1, do đó động cơ 2 hoạt
động lại.

Chương 6: Viết chương trình ứng dụng điều khiển hệ thống

Viết chương trình điều khiển và mô phỏng hệ thống dùng PLC S7-300

Trang 75

4. T2 dùng để định thời gian dừng cho động cơ 2. Lúc T1 = 1, T2 mới bắt đầu đếm và
động cơ 2 dừng, thời gian dừng cho đến khi T2 = 1 thì hoạt động trở lại.
5. Khi động cơ 2 hoạt động xong thì bộ đếm C0 đếm lên 1 đơn vị, giá tr...
Viết chương trình điu khin và mô phng h thng dùng PLC S7-300 Trang 71
Chương 6: Viết chương trình ng dng điu khin h thng
Bài 1: ĐIU KHIN HAI ĐỘNG CƠ
? Yêu cu:
Động cơ 1 chy 5s, sau đó động 2 chy 5s ri dng 3s, động cơ 2 lp li 5 ln như vy,
chu k làm vic ca hai động cơ là 3 ln như vy ri hai động cơ dng hn. Mun hai
động cơ hot động li thì nhn nút ON động cơ s hot động li t đầu.
6.1.1 Mô hình công ngh
Hình 6.1:
Mô hình hai động cơ.
6.1.2 Kết ni phn cng
Hình 6.2: Kết ni phn cng điu khin hai động cơ.
6.1.3 Xác định thiết b vào/ra
Bng 6.1: Thiết b vào/ra điu khin hai động cơ.
Thiết b ngoài Thiết b PLC Mô t
ON I 0.2 Nút nhn m máy.
OFF I 0.1 Nút nhn dng hai động cơ.
K1 Q 0.0 Ng ra điu khin công tc tơ đóng động cơ 1.
K2 Q 0.1 Ng ra điu khin côg tc tơ đóng động cơ 2.
Bài tập S7300 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập S7300 - Người đăng: songiangct1985
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Bài tập S7300 9 10 540