Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập thuế

Được đăng lên bởi df1913011
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 793 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Đề số 1
Câu 1 (3 điểm):
Tính thuế xuất nhập khẩu của công ty kinh doanh xuất nhập khẩu như sau:
1. Nhận nhập khẩu ủy thác lô hàng A theo tổng giá trị mua với giá CIF là 30.000USD. Tỷ giá tính thuế là
20.500đ/USD.
2. Trực tiếp xuất khẩu 10.000 SP B theo điều kiện CIF là 5USD/SP, phí vận chuyển và bảo hiểm quốc tế
là 5000đ/SP. Tỷ giá tính thuế là 20.500đ/USD.
3. Nhập khẩu nguyên vật liệu C để gia công cho phía nước ngoài theo hợp đồng gia công đã ký, trị giá lô
hàng theo điều kiện CIF quy ra tiền VN là 300.000.000đ.
Biết: Thuế suất thuế xuất nhập khẩu SP A là 2%, SP B và E là 10%, SP C là 5%.
GIẢI
1- Thuế NK = 30.000 x 20.500 x 2% = 12.300.000 đ.
2- Thuế XK = 10.000 x [(5 x 20.500)-5.000] x 10% = 97.500.000 đ.
3- Thuế NK = 300.000.000 x 5% = 15.000.000 đ.
Trong trường hợp này, vì hàng là vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để gia công cho nước ngoài rồi xuất

khẩu, theo hợp đồng đã ký kết nên DN sẽ được miễn khoản thuế nhập khẩu này nhưng vẫn phải kê
khai thuế theo quy định.
Câu 2 (7 điểm):
Một đơn vị SX sản phẩm X (thuộc diện chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt) trong năm sản xuất được 1.000.000
sp, tình hình kinh doanh như sau:
A/ Tình hình tiêu thụ hàng hoá trong năm:
1. Bán cho doanh nghiệp trong nước 300.000 sp, giá chưa VAT 210.000 đ/sp.
2. Gửi đại lý 400.000 sp, cuối năm đại lý báo đã bán hết 350.000 sp, giá bán gồm cả thuế VAT là 236.500
đ/sp.
3. Xuất ra nước ngoài 130.000 sp theo giá CIF là 220.000 đ/sp. Phí bảo hiểm và vận chuyển quốc tế được
tính bằng 10% FOB.
4. Bán 170.000 sp cho doanh nghiệp chế xuất, giá bán 200.000 đ/sp.
B/ Chi phí trong năm:
Tổng chi phí hợp lý trong năm liên quan đến các hoạt động nói trên là 150 tỷ đồng.
C/ Thu nhập khác:
 Lãi tiền gửi : 340 triệu đồng.
 Chuyển nhượng tài sản: 310 triệu đồng.
Yêu cầu: Tính các thuế mà cty phải nộp trong năm.
Biết rằng:
 Nguyên liệu sản xuất sản phẩm X không thuộc diện chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt.
 Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ cả năm là 8 tỷ đồng.
 Thuế suất thuế Xuất khẩu: 4%.
 Thuế suất thuế Tiêu thụ đặc biệt: 40%.
 Thuế suất thuế Giá trị gia tăng: 10%.
 Thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp: 25%.
GIẢI

1- Bán cho DN trong nước:
Giá bán chưa có thuế GTGT
=
1 + Thuế suất thuế TTĐB
+) Thuế TTĐB = 300.000 x 150.000 x 40% = 18.000.000.000 đ.
+) Dthu = 300.000 x 210.000 = 63.000.000.000 đ.
+) Thuế GTGTđ.ra= 300.000 x 210.000 x 10% = 6.300.000.000 đ.

210.000

+) Giá tính thuế TTĐB =

= 150.000 đ/sp
1 + 40%

2- Gửi đại lý bán:
Giá bán có thuế GTGT
+) Giá tính thuế GTGT =

236.500
=

1 ...
Đề số 1
Câu 1 (3 điểm):
Tính thuế xuất nhập khẩu của công ty kinh doanh xuất nhập khẩu như sau:
1. Nhận nhập khẩu ủy thác lô hàng A theo tổng giá trị mua với giá CIF 30.000USD. Tỷ giá tính thuế
20.500đ/USD.
2. Trực tiếp xuất khẩu 10.000 SP B theo điều kiện CIF 5USD/SP, phí vận chuyển bảo hiểm quốc tế
là 5000đ/SP. Tỷ giá tính thuế là 20.500đ/USD.
3. Nhập khẩu nguyên vật liệu C để gia công cho phía nước ngoài theo hợp đồng gia công đã ký, trị giá
hàng theo điều kiện CIF quy ra tiền VN là 300.000.000đ.
Biết: Thuế suất thuế xuất nhập khẩu SP A là 2%, SP B và E là 10%, SP C là 5%.
GIẢI
1- Thuế NK = 30.000 x 20.500 x 2% = 12.300.000 đ.
2- Thuế XK = 10.000 x [(5 x 20.500)-5.000] x 10% = 97.500.000 đ.
3- Thuế NK = 300.000.000 x 5% = 15.000.000 đ.
Trong trường hợp này, vì hàng là vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để gia công cho nước ngoài rồi xuất
khẩu, theo hợp đồng đã ký kết nên DN sẽ được miễn khoản thuế nhập khẩu này nhưng vẫn phải kê
khai thuế theo quy định.
Câu 2 (7 điểm):
Một đơn vị SX sản phẩm X (thuộc diện chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt) trong năm sản xuất được 1.000.000
sp, tình hình kinh doanh như sau:
A/ Tình hình tiêu thụ hàng hoá trong năm:
1. Bán cho doanh nghiệp trong nước 300.000 sp, giá chưa VAT 210.000 đ/sp.
2. Gửi đại 400.000 sp, cuối năm đại báo đã bán hết 350.000 sp, giá bán gồm cả thuế VAT 236.500
đ/sp.
3. Xuất ra nước ngoài 130.000 sp theo giá CIF 220.000 đ/sp. Phí bảo hiểm vận chuyển quốc tế được
tính bằng 10% FOB.
4. Bán 170.000 sp cho doanh nghiệp chế xuất, giá bán 200.000 đ/sp.
B/ Chi phí trong năm:
Tổng chi phí hợp lý trong năm liên quan đến các hoạt động nói trên là 150 tỷ đồng.
C/ Thu nhập khác:
Lãi tiền gửi : 340 triệu đồng.
Chuyển nhượng tài sản: 310 triệu đồng.
Yêu cầu: Tính các thuế mà cty phải nộp trong năm.
Biết rằng:
Nguyên liệu sản xuất sản phẩm X không thuộc diện chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt.
Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ cả năm là 8 tỷ đồng.
Thuế suất thuế Xuất khẩu: 4%.
Thuế suất thuế Tiêu thụ đặc biệt: 40%.
Thuế suất thuế Giá trị gia tăng: 10%.
Thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp: 25%.
GIẢI
1- Bán cho DN trong nước:
Giá bán chưa có thuế GTGT 210.000
+) Giá tính thuế TTĐB = = = 150.000 đ/sp
1 + Thuế suất thuế TTĐB 1 + 40%
+) Thuế TTĐB = 300.000 x 150.000 x 40% = 18.000.000.000 đ.
+) Dthu = 300.000 x 210.000 = 63.000.000.000 đ.
+) Thuế GTGT
đ.ra
= 300.000 x 210.000 x 10% = 6.300.000.000 đ.
Bài tập thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập thuế - Người đăng: df1913011
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bài tập thuế 9 10 398