Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập thuế

Được đăng lên bởi kim-dung-tran
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 4169 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Bài 1:
Năm n, ngân sách thu chi địa phương như sau
Cho biết: các khoản thu từ xổ số 100% NSDP nhưng ko đưa vào CDNSDP

Dự toán thu
1. Thuế môn bài và lệ phí trước bạ
2. Thuế và thu liên quan đến đất
3. Thuế GTGT:trong đó
Từ hàng nhập khẩu
Từ xổ số
4. Thuế TNDN: trong đó
Từ đơn vị hạch toán từng ngành
Từ xổ số
5. Phí giao thông thu qua xăng dầu
6. Bổ sung từ NSTW cho các chương trình mục tiêu tại địa phương
7. Thuế tài nguyên
8. Phí, lệ phí TW
9. Phí, lệ phí địa phương
10. Thuế nhập khẩu
11. Trái phiếu đô thị " i= 9%/năm"
12. Thuế TTDB: trong đó
Nhập khẩu
Xổ số
13. Thuế TNCN
14. Thu khác

Dự toán chi:
1. Chi thường xuyên:
Trả lãi đô thị ( i= 9%)
2. Chi đầu tư
Từ nguồn NSTW trong bổ sung có mục tiêu
Từ nguồn phát hành trái phiếu đô thị

Yêu cầu:
1. Thực hiện cho năm n
a. Xác định độ lớn các khoản phải thu phân chia giữa NSTW với NSDP và tỷ lệ phân chia cho NSDP
b. Xác định tổng thu của NSDP
2. Giả sử năm n là năm đầu của thời kì ổn định NSDP gồm 3 năm: n, n+1, n+2
Dự báo cho năm n+1 và n+2 như sau
GDP trên địa phương tăng 12%/năm

Các khoản thu từ xổ số tăng 18%/năm
Thuế TNCN tăng 30%/năm
Các khoản thuế liên quan tới hàng NK tăng 10%/năm
Bổ sung từ NSTW cho địa phương cho chương trình mục tiêu 65 tỷ/năm
Phát hành trái phiếu đô thị, năm n+1: 140 tỷ; năm n+2: 200 tỷ với lãi suất như nảm n
Các khoản thu còn lại tăng theo GDP
Chi thường xuyên không kể lãi trái phiếu tăng theo GDP
Chi đầu tư ko kể chi từ TƯ bổ sung có mục tiêu và chi từ trái phiếu đô thị tăng 15%/năm
Hãy tính tổng thu, tổng chi NS từ tất cả các nguồn năm n+1, n+2

Nă
1
Thu từ xổ số
2
a. Thu giữ TW và ĐP "C"
Thuế VAT
ThuếTNDN
Thuế TTDB
Phí giao thông wa xăng đầu
Thuế TNCN

N
32+40+38=110

292-60-32=200
360-70-40=250
174-46-38=90
34
45
Tổng cộng:
619

b. Thu NSDP hưởng 100% "B"
Thu lệ phí trước bạ và môn bài
Thuế và thu liên quan đất
Phí tài nguyên
Phí, lệ phí địa phương
Thu khác
Tổng cộng:

10
54
44
30
12
150

c. Chi " A"
Chi thường xuyên
Chi đầu tư

385
320-65-100=155
Tổng cộng:
540

3. Thu phân chia
a. Tỷ lệ phân chia :

( A - B)/ C

( 540-150)/ 619=63%

b. Thu phân chia

C * Tỷ lệ phân chia

63%*619=389.97

Tổng thu của NSDP
Năm n: 110 + 150 +389.97 + 65(Bổ sung từ NSTW) + 100(TP đô thị) = 815
Năm n+1: 129.8 + 168 + 441.8694 + 65(Bổ sung từ NSTW) + 140(TP đô thị) = 944.6694
Năm n+2: 153.164 + 188.16 + 501.52762 + 65(Bổ sung từ NSTW) + 200(TP đô thị) = 1107.85162

Nhớ:

1. Thuế XK, NK là phần thu of TW nên hok tính vào thu of ĐP
2. Thu từ xổ số là phần thu đó dùng trong các hoạt đông xã hội, y...
Bài 1:
Năm n, ngân sách thu chi địa phương như sau
Cho biết: các khoản thu từ xổ số 100% NSDP nhưng ko đưa vào CDNSDP
Dự toán thu
1. Thuế môn bài và lệ phí trước bạ
2. Thuế và thu liên quan đến đất
3. Thuế GTGT:trong đó
Từ hàng nhập khẩu
Từ xổ số
4. Thuế TNDN: trong đó
Từ đơn vị hạch toán từng ngành
Từ xổ số
5. Phí giao thông thu qua xăng dầu
6. Bổ sung từ NSTW cho các chương trình mục tiêu tại địa phương
7. Thuế tài nguyên
8. Phí, lệ phí TW
9. Phí, lệ phí địa phương
10. Thuế nhập khẩu
11. Trái phiếu đô thị " i= 9%/năm"
12. Thuế TTDB: trong đó
Nhập khẩu
Xổ số
13. Thuế TNCN
14. Thu khác
Dự toán chi:
1. Chi thường xuyên:
Trả lãi đô thị ( i= 9%)
2. Chi đầu tư
Từ nguồn NSTW trong bổ sung có mục tiêu
Từ nguồn phát hành trái phiếu đô thị
Yêu cầu:
1. Thực hiện cho năm n
a. Xác định độ lớn các khoản phải thu phân chia giữa NSTW với NSDP và tỷ lệ phân chia cho NSDP
b. Xác định tổng thu của NSDP
2. Giả sử năm n là năm đầu của thời kì ổn định NSDP gồm 3 năm: n, n+1, n+2
Dự báo cho năm n+1 và n+2 như sau
GDP trên địa phương tăng 12%/năm
Bài tập thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập thuế - Người đăng: kim-dung-tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài tập thuế 9 10 454