Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tiếng Anh dành cho trẻ em

Được đăng lên bởi Thien Thao
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 1725 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Zac the Rat
TM

Complete each word to rhyme with
Hint: Use the picture clues to help.

1.

ran , then say the word.
2.

ran
3.

an
4.

an

an
Comments welcome at 

1

short

Name

a

cat

Write the missing short vowel in each word,
then say the word.

1.

3.
5.

v n
m p
c t

2.
4.
6.

Circle the words that rhyme.
2

Comments welcome at 

b g
h t
r t

Name
Write these words in the correct shapes, then say the words.

to
1.

4.

a

the

a

and

is

2.

3.

5.

6.

Teacher Note: Practice with high-frequency words.

look

Comments welcome at 

3

Word Bank

man

hand

bat

ants

pants

ham

Read the words in the Word Bank.
Write the missing letter in each word, then say the word.

1.

3.
5.

4

ham
and
at
Comments welcome at 

2.
4.
6.

an
nts
ants

Name
Circle the word that best completes the sentence,
then write the word in the blank.

.

1. The rat is

4. The

mat
pat
fat

.

2. Zac sat on a
3. The

had
sat
sad

naps

can
cat
hat

.

ran to the jam

.

ants
an
pants

Comments welcome at 

5

Name

short

a

Circle the things that have the short a sound, then
write about the picture. Use the Word Bank to help you.

cat

Word Bank

bat

6

jam

rat

hat

bag

Teacher Note: Ask emergent writers to simply write their favorite short-a words from the picture.

ants

Peg the Hen
TM

Complete each word to rhyme with
Hint: Use the picture clues to help.

1.

hen , then say the word.
2.

hen
3.

en
4.

en

en
Comments welcome at 

7

Name
Complete each word to rhyme with
Hint: Use the picture clues to help.

1.

3.

2.

fall

4.

b
Write a different word
that rhymes with

fall.

sm

Draw a picture to match the word.

8

fall, then say the word.

Comments welcome at 

t
w

Name
Write these words in the correct shapes, then say the words.

here
1.

4.

go

in

he re
5.

Teacher Note: Practice with high-frequency words.

of

into

2.

away
3.

6.
Comments welcome at 

9

short

Name

e

ten

Write the missing short vowel in each word,
then say the word.

1.

3.
5.

h n
t n
b d

2.
4.
6.

Circle the words that rhyme.
10

Comments welcome at 

j t
b ll
t nt

Name
Circle the word that best completes the sentence,
then write the word in the blank.

.

1. The hen has

4. Ten pets get on the

jet
pet
let

.

2. She is in a
3. She gets

begs
wa...








ran an
an
an
Complete each word to rhyme with , then say the word.
Hint: Use the picture clues to help.
Bài tập tiếng Anh dành cho trẻ em - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập tiếng Anh dành cho trẻ em - Người đăng: Thien Thao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Bài tập tiếng Anh dành cho trẻ em 9 10 361