Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập toán cao cấp tập 3

Được đăng lên bởi manh-nguyen1
Số trang: 329 trang   |   Lượt xem: 3651 lần   |   Lượt tải: 0 lần
˜
’
ˆ
NGUYEN THUY THANH

`
ˆ
BAI TAP
.
´
´
ˆ
TOAN CAO CAP
Tˆp 3
a
.
˜
´
Ph´p t´ t´ phˆn. L´ thuyˆt chuˆ i.
e ınh ıch a
y
e
o
Phu.o.ng tr` vi phˆn
ınh
a

´
´
’
`
ˆ
ˆ
`
ˆ
NHA XUAT BAN DAI HOC QUOC GIA HA NOI
.
.
.

Muc luc
.
.
´ .
10 T´ phˆn bˆt dinh
ıch
a
a
a ınh ı
a
10.1 C´c phu.o.ng ph´p t´ t´ch phˆn . . . . .
a
´
10.1.1 Nguyˆn h`m v` t´ch phˆn bˆt dinh
e a
a ı
a a .
’ ´
a o e
10.1.2 Phu.o.ng ph´p dˆi biˆn . . . . . . .
`
a ıch a u
a
10.1.3 Phu.o.ng ph´p t´ phˆn t`.ng phˆn

. . . . . . .

4
4

. . . . . . .

4

. . . . . . .
. . . . . . .
´
’ ıch
o a a
a
10.2 C´c l´.p h`m kha t´ trong l´.p c´c h`m so. cˆp . . . .
a o a
10.2.1 T´ phˆn c´c h`m h˜.u ty . . . . . . . . . . . .
ıch a a a
u ’
’
10.2.2 T´ phˆn mˆt sˆ h`m vˆ ty do.n gian . . . . .
ıch a
o o a
o ’
. ´
a
10.2.3 T´ phˆn c´c h`m lu.o.ng gi´c . . . . . . . . . .
ıch a a a
.

12
21

11 T´ phˆn x´c dinh Riemann
ıch
a
a
.
’ ıch
11.1 H`m kha t´ Riemann v` t´ch phˆn x´c dinh . . .
a
a ı
a a .
-.
11.1.1 Dinh ngh˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ıa
’
- `
’ ı
11.1.2 Diˆu kiˆn dˆ h`m kha t´ch . . . . . . . . . .
e
e e a
.
. ban cua t´ch phˆn x´c dinh
´
’ ı
a a .
11.1.3 C´c t´ chˆt co ’
a ınh a
a ınh ıch a a .
11.2 Phu.o.ng ph´p t´ t´ phˆn x´c d inh . . . . . . .
.ng dung cua t´ch phˆn x´c d inh . . . . . .
’ ı
a a .
11.3 Mˆt sˆ u
o o´
.
. ´
’
’
’
11.3.1 Diˆn t´ h` ph˘ng v` thˆ t´ch vˆt thˆ . .
e ıch ınh a
a e ı
a
e
.
.

30
30
37
48
57

. .

58

. .
. .

58
59

. .

59

. .
. .

61
78

. .

78

a e ıch a o
11.3.2 T´ dˆ d`i cung v` diˆn t´ m˘t tr`n xoay . .
ınh o a
.
.
.
11.4 T´ phˆn suy rˆng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ıch a
o
.

89
98

11.4.1 T´ phˆn suy rˆng cˆn vˆ han . . . . . . . . . 98
ıch a
o
a o .
.
.
’ a
11.4.2 T´ phˆn suy rˆng cua h`m khˆng bi ch˘n . . 107
ıch a
o
o
.
. a
.

2

MUC LUC
.
.
´
`
12 T´ phˆn h`m nhiˆu biˆn
ıch
a
a
e
e
12.1 T´ phˆn 2-l´.p . . . . . . . . . . . . . .
ıch a
o
.`.ng ho.p miˆn ch˜. nhˆt . . .
`
e
u a
12.1.1 Tru o
.
.
.`.ng ho.p miˆn cong . . . . . .
`
e
12.1.2 Tru o
.
.ng dung trong h` hoc
ınh .
12.1.3 Mˆt v`i u
o a ´
.
.
.p . . . . . . . . . . . . . .
12.2 T´ phˆn 3-l´
ıch a
o
` ı
o
e
o
12.2.1 Tru.`.ng ho.p miˆn h`nh hˆp . . .
.
.
.`.ng ho.p miˆn cong . . . . . .
`
e
12.2.2 Tru o
.
12.2.3
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.2.4 Nhˆn x´t chung . . . . . . . . . .
a e
.
o
12.3 T´ phˆn d u.`.ng . . . . . . . . . . . . .
ıch a
’
ı
12.3.1 C´c dinh ngh˜a co. ban . . . . . .
a .
.`.ng . . . . . .
12.3.2 T´ t´ phˆn du o
ınh ıch a
12.4 T´ phˆn m˘t . . . . . . . . ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập toán cao cấp tập 3 - Người đăng: manh-nguyen1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
329 Vietnamese
Bài tập toán cao cấp tập 3 9 10 771