Ktl-icon-tai-lieu

bài tập tổng hợp kiểm toán

Được đăng lên bởi thaophuong249
Số trang: 148 trang   |   Lượt xem: 11729 lần   |   Lượt tải: 28 lần
CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN VÀ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
1.1
a.
b.
c.
d.
1.2
a.
b.
c.
d.
1.3
a.
b.
c.
d.
1.4
a.
b.
c.
d.
1.5
a.
b.
c.
d.

Điều nào sau đây không phải là lý do chính của việc kiểm toán báo cáo tài chính:
Do mâu thuẫn quyền lợi giữa nhà quản lý của đơn vị được kiểm toán với kiểm toán
viên độc lập.
Sự phức tạp của các vấn đề lien quan đến kế toán và trình bày báo cáo tài chính
Người sử dụng báo cáo tài chính khó khăn trong việc tiếp cận các thong tin tại đơn
vị được kiểm toán
Tác động của báo cáo tài chính đến quá trình ra quyết định của người sử dụng
Lý do chính của kiểm toán báo cáo tài chính là
Nhằm đáp ứng yêu cầu của pháp luật
Để đảm bảo rằng không có những sai lệch trong báo cáo tài chính
Cung cấp cho người sử dụng một sự đảm bảo hợp lý về tính trung thực và hợp lý
của báo cáo tài chính
Làm giảm trách nhiệm của nhà quản lý đối với báo cáo tài chính
Kiểm toán hoạt động thường được tiến hành bởi kiểm toán viên nội bộ, hay kiểm
toán viên của nhà nước và đôi khi bởi kiểm toán viên độc lập. Mục đích chính của
kiểm toán hoạt động là
Cung cấp sự đảm bảo rằng hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động đúng như thiết kế
Nhằm giúp đỡ kiểm toán viên độc lập trong kiểm toán báo cáo tài chính
Nhằm cung cấp kết quả kiểm tra nội bộ về các vấn đề kế toán và tài chính cho các
nhà quản lý cấp cao của công ty
Cung cấp sự đánh giá về hoạt động của một tổ chức trong việc đáp ứng mục tiêu
của tổ chức đó
Thí dụ nào sau đây không phải là kiểm toán tuân thủ
Kiểm toán các đơn vị phụ thuộc về việc thực hiện các quy chế của công ty
Kiểm toán của cơ quan thuế đối với các doanh nghiệp
Kiểm toán một doanh nghiệp theo yêu cầu của nghân hàng về việc chấp hành các
điều khoản của một hợp đồng tín dụng
Kiểm toán một phân xưởng mới thành lập để đánh giá hoạt động và đề xuất các
giải pháp cải tiến
Câu nào mô tả đúng nhất về kiểm toán hoạt động:
Kiểm toán hoạt động tập trung kiểm tra kế toán và tài chính đối với một công ty
mới đươc thành lập
Kiểm toán hoạt động tập trung vào việc kiểm tra sự trình bày trung thực và hợp lý
tình hình tài chính của doanh nghiệp
Xem xét và đánh giá về tính hửu hiệu và hiệu quả của một hoạt hoạt động hay một
bộ phận trong đơn vị
Cả ba câu trên đều đúng

CÂU HỎI ÔN TẬP
1.6
1.7
1.8

Ngoài việc phân loại kiểm toán theo hai tiêu chí quen thuộc là theo mục đích kiểm toán
và theo chủ thể kiểm toán, theo bạn còn có thể phân loại kiểm toán theo tiêu chí nào khác
hay không ?
Nêu tóm tắt lợi ích của kiểm toán báo cáo tài chính đối với công ty khôn...
CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN VÀ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
1.1 Điều nào sau đây không phải là lý do chính của việc kiểm toán báo cáo tài chính:
a. Do mâu thuẫn quyền lợi giữa nhà quản lý của đơn vị được kiểm toán với kiểm toán
viên độc lập.
b. Sự phức tạp của các vấn đề lien quan đến kế toán và trình bày báo cáo tài chính
c. Người sử dụng báo cáo tài chính khó khăn trong việc tiếp cận các thong tin tại đơn
vị được kiểm toán
d. Tác động của báo cáo tài chính đến quá trình ra quyết định của người sử dụng
1.2 Lý do chính của kiểm toán báo cáo tài chính là
a. Nhằm đáp ứng yêu cầu của pháp luật
b. Để đảm bảo rằng không có những sai lệch trong báo cáo tài chính
c. Cung cấp cho người sử dụng một sự đảm bảo hợp về tính trung thực hợp
của báo cáo tài chính
d. Làm giảm trách nhiệm của nhà quản lý đối với báo cáo tài chính
1.3 Kiểm toán hoạt động thường được tiến hành bởi kiểm toán viên nội bộ, hay kiểm
toán viên của nhà nước đôi khi bởi kiểm toán viên độc lập. Mục đích chính của
kiểm toán hoạt động là
a. Cung cấp sự đảm bảo rằng hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động đúng như thiết kế
b. Nhằm giúp đỡ kiểm toán viên độc lập trong kiểm toán báo cáo tài chính
c. Nhằm cung cấp kết quả kiểm tra nội bộ về các vấn đề kế toán tài chính cho các
nhà quản lý cấp cao của công ty
d. Cung cấp sự đánh giá về hoạt động của một tổ chức trong việc đáp ứng mục tiêu
của tổ chức đó
1.4 Thí dụ nào sau đây không phải là kiểm toán tuân thủ
a. Kiểm toán các đơn vị phụ thuộc về việc thực hiện các quy chế của công ty
b. Kiểm toán của cơ quan thuế đối với các doanh nghiệp
c. Kiểm toán một doanh nghiệp theo yêu cầu của nghân hàng về việc chấp hành các
điều khoản của một hợp đồng tín dụng
d. Kiểm toán một phân xưởng mới thành lập để đánh giá hoạt động đề xuất các
giải pháp cải tiến
1.5 Câu nào mô tả đúng nhất về kiểm toán hoạt động:
a. Kiểm toán hoạt động tập trung kiểm tra kế toán tài chính đối với một công ty
mới đươc thành lập
b. Kiểm toán hoạt động tập trung vào việc kiểm tra sự trình bày trung thực hợp
tình hình tài chính của doanh nghiệp
c. Xem xét và đánh giá về tính hửu hiệu và hiệu quả của một hoạt hoạt động hay một
bộ phận trong đơn vị
d. Cả ba câu trên đều đúng
CÂU HỎI ÔN TẬP
1.6 Ngoài việc phân loại kiểm toán theo hai tiêu chí quen thuộc theo mục đích kiểm toán
và theo chủ thể kiểm toán, theo bạn còn có thể phân loại kiểm toán theo tiêu chí nào khác
hay không ?
1.7 Nêu tóm tắt lợi ích của kiểm toán báo cáo tài chính đối với công ty không phải là công ty
cổ phần có niêm yết trên thị trương chứng khoán
1.8 Hãy cho biết các dịch vụ khác doanh nghiệp kiểm toán thể cung cấp bên cạnh dịch
bài tập tổng hợp kiểm toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập tổng hợp kiểm toán - Người đăng: thaophuong249
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
148 Vietnamese
bài tập tổng hợp kiểm toán 9 10 28