Ktl-icon-tai-lieu

Balance Score Card Basc

Được đăng lên bởi cie-the-kid
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 686 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG
(BALANCED SCORECARD)
1. Giới thiệu chung
Thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard- BSC, sau đây gọi tắt là Thẻ điểm hay
BSC) là một tập hợp các thước đo hiệu suất (để đánh giá kết quả hoàn thành công
việc) bắt nguồn từ Chiến lược của tổ chức, thể hiện thông qua 1 hệ thống thẻ điểm
được phân tầng tới các cấp độ và cá nhân.
Mỗi Thẻ điểm gồm 4 Viễn cảnh (Trụ cột, Phương diện, Perspective), bao gồm:
Tài chính, Khách hàng, Quy trình nội bộ và Học hỏi & Phát triển. Trong mỗi trụ cột lại
bao gồm nhiều thước đo hiệu suất, chúng vừa là công cụ đánh giá, truyền đạt kết quả
công tác vừa là công cụ dẫn dắt hiệu suất, thu hút nỗ lực từ nhân viên đến giám đốc để
từ đó thực thi thành côn Chiến lược.
Thẻ điểm cân bằng là một phương pháp “3 trong 1”: 1 hệ thống đo lường hiệu
suất, 1 công cụ truyền thông (hay giao tiếp) hiệu quả và là 1 phương pháp quản lý
Chiến lược hữu hiệu trong tổ chức.
Xuất phát từ vấn đề đã được phát hiện là phần lớn doanh nghiệp thất bại trong thực
thi và quản lý Chiến lược của mình, Thẻ điểm cân bằng của 2 tác giả Robert S.Kaplan
và David Norton đã ra đời vào đầu những năm 1990, được Tạp chí Harvard Business
Review đã đánh giá là 1 trong 75 ý tưởng kinh doanh có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20.
Hiện nay nó đã và đang được áp dụng rất mạnh mẽ trên thế giới và tại Việt Nam.
Thẻ điểm cân bằng là một sự bổ sung rất tốt để có thể khắc phục được các hạn
chế của các phương pháp đã nêu. Thực hiện được đo lường hiệu suất sẽ giúp doanh
nghiệp có thể đo lường, đánh giá, giám sát được kết quả hoạt động của các khía cạnh
cốt yếu trong doanh nghiệp, từ đó cho phép nâng cao năng suất không ngừng. Mặt
khác, hệ thống này là một công cụ giao tiếp hiệu quả trong doanh nghiệp - một tác
nhân quan trọng trong cải tiến năng suất, đồng thời giúp quản lý Chiến lược một cách
hữu hiệu - một vấn đề rất gai góc trong quản trị doanh nghiệp hiện nay.
2. Mục đích
Nhằm xây dựng một hệ thống các Thẻ điểm (từ cấp độ cao nhất đến thấp nhất và
đến từng cá nhân), trong đó xác định Viễn cảnh (Perspective), Mục tiêu (Objective),
Thước đo (Indicator), Chỉ tiêu (Target), Sáng kiến (Innitiative) của từng người và bộ
phận để dựa vào đó tiến hành thực hiện, đo lường và quản lý việc thực thi Chiến lược
của tổ chức.

1

3. Lợi ích
Thẻ điểm cân bằng đưa ra một phương pháp mới về diễn đạt Chiến lược và đo
lường việc thực thi Chiến lược, mang lại nhiều lợi ích mà chưa có phương pháp nào
đạt được:
Thiết lập được một hệ thống Thẻ điểm với các Mục tiêu, Chỉ tiêu phấn đấu cho
mỗi bộ phận, ...
TH ĐIM CÂN BNG
(BALANCED SCORECARD)
1. Gii thiu chung
Th đim cân bng (Balanced Scorecard- BSC, sau đây gi tt là Th đim hay
BSC) là mt tp hp các thước đo hiu sut (để đánh giá kết qu hoàn thành công
vic) bt ngun t Chiến lược ca t chc, th hin thông qua 1 h thng th đim
được phân tng ti các cp độ và cá nhân.
Mi Th đim gm 4
Vin cnh (Tr ct, Phương din, Perspective), bao gm:
Tài chính, Khách hàng, Quy trình ni b và Hc hi & Phát trin. Trong mi tr ct li
bao gm nhiu thước đo hiu sut, chúng va là công c đánh giá, truyn đạt kết qu
công tác va là công c dn dt hiu sut, thu hút n lc t nhân viên đến giám đốc để
t đó thc thi thành côn Chiến lược.
Th đim cân bng là mt phương pháp “3 t
rong 1”: 1 h thng đo lường hiu
sut, 1 công c truyn thông (hay giao tiếp) hiu qu và là 1 phương pháp qun lý
Chiến lược hu hiu trong t chc.
Xut phát t vn đề đã được phát hin là phn ln doanh nghip tht bi trong thc
thi và qun lý Chiến lược ca mình, Th đim cân bng ca 2 tác gi Robert S.Kaplan
và David Norton đã ra đời vào đầu nhng năm
1990, được Tp chí Harvard Business
Review đã đánh giá là 1 trong 75 ý tưởng kinh doanh có nh hưởng nht ca thế k 20.
Hin nay nó đã và đang được áp dng rt mnh m trên thế gii và ti Vit Nam.
Th đim cân bng là mt s b sung rt tt để có th khc phc được các hn
chế ca các phương pháp đã nêu. Thc hin được đo lường hiu sut s giúp doa
nh
nghip có th đo lường, đánh giá, giám sát được kết qu hot động ca các khía cnh
ct yếu trong doanh nghip, t đó cho phép nâng cao năng sut không ngng. Mt
khác, h thng này là mt công c giao tiếp hiu qu trong doanh nghip - mt tác
nhân quan trng trong ci tiến năng sut, đồng thi giúp qun lý Chiến lược mt cách
hu hiu - mt vn đề rt gai góc trong qun tr doanh nghip hin nay.
2. Mc đích
Nhm x
ây dng mt h thng các Th đim (t cp độ cao nht đến thp nht và
đến tng cá nhân), trong đó xác định Vin cnh (Perspective), Mc tiêu (Objective),
Thước đo (Indicator), Ch tiêu (Target), Sáng kiến (Innitiative) ca tng người và b
phn để da vào đó tiến hành thc hin, đo lường và qun l
ý vic thc thi Chiến lược
ca t chc.
1
Balance Score Card Basc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Balance Score Card Basc - Người đăng: cie-the-kid
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Balance Score Card Basc 9 10 193