Ktl-icon-tai-lieu

BẢN KẾ HOẠCH PR

Được đăng lên bởi Dans I'eau
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2396 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
----------

BẢN KẾ HOẠCH PR

SẢN PHẨM NƯỚC TINH
KHIẾT NHÃN HIỆU DASANI
CỦA CÔNG TY COCA-COLA
VIỆT NAM
Nhóm “Hello” _ Lớp MK91
Tên thành viên:

MSSV

1. Đào Lê Ngọc Bích

095 401 2027

2. Trần Thị Thanh Xuân

095 401 0627

3. Trần Thị Thanh Tâm

095 401 0432

4. Hồ Thị Phương Thanh

095 401 2436

5. Bùi Thị Kim Thắm

095 401 0467

6. Nguyễn Thị Kim Thoa

095 401 0485

7. Phạm Văn Thọ

095 401 2486

TP.HCM
Tháng 4 2012

Kế hoạch PR

Thầy: Nguyễn Hoàng Sinh

ĐỀ ÁN MÔN HỌC
Hướng dẫn cho điểm
1. Thuyết trình
Phân tích/hiểu rõ tình thế của tổ chức

2

4

6

8

10

Các đề xuất thiết thực và xác đáng

2

4

6

8

10

Tính sáng tạo & chuyên nghiệp

2

4

6

8

10

Trả lời chất vấn

2

4

6

8

10

Phân tích tình thế

2

4

6

8

10

Mục đích & mục tiêu

2

4

6

8

10

Xác định công chúng & thông điệp

2

4

6

8

10

Chiến lược PR đề nghị

2

4

6

8

10

Các chiến thuật thực thi

2

4

6

8

10

Tiêu chí đánh giá

2

4

6

8

10

2. Bản kế hoạch

Điểm:

......................................................

Nhận xét:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Giảng viên (Ký tên):........................................
Ngày ................................................................

Nhóm: Hello

2

Kế hoạch PR

Thầy: Nguyễn Hoàng Sinh

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
STT

HỌ VÀ TÊN

MSSV

1

Đào Lê Ngọc Bích
(nhóm trưởng)

095 401 2027

2

Trần Thị Thanh Tâm

095 401 0432

3

Trần Thị Thanh Xuân

095 401 0627

4

Hồ Thị Phương Thanh

095 401 2436

5

Nguyễn Thị Kim Thoa

095 401 0485

6

Bùi Thị K...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
----------
BẢN KẾ HOẠCH PR
SẢN PHẨM NƯỚC TINH
KHIẾT NHÃN HIỆU DASANI
CỦA CÔNG TY COCA-COLA
VIỆT NAM
Nhóm “Hello” _ Lớp MK91
Tên thành viên: MSSV
1. Đào Lê Ngọc Bích 095 401 2027
2. Trần Thị Thanh Xuân 095 401 0627
3. Trần Thị Thanh Tâm 095 401 0432
4. Hồ Thị Phương Thanh 095 401 2436
5. Bùi Thị Kim Thắm 095 401 0467
6. Nguyễn Thị Kim Thoa 095 401 0485
7. Phạm Văn Thọ 095 401 2486
TP.HCM
Tháng 4 -
2012
BẢN KẾ HOẠCH PR - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BẢN KẾ HOẠCH PR - Người đăng: Dans I'eau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
BẢN KẾ HOẠCH PR 9 10 200