Ktl-icon-tai-lieu

BẢNG PHÂN LOẠI ĐÁ

Được đăng lên bởi Hoàng Hữu Long
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 453 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ph©n lo¹i ®¸ magma theo thµnh phÇn kho¸ng vËt

< 45 (siªu mafic)

%
SiO2

Th¹ch
anh

_

_

_

Plagioclas
baz¬
_

_

_

_

Plagioclas
baz¬

_
(mafic) 45 - 52

Feldspar

C¸c ®¸ magma cã ®é kiÒm b×nh thêng
Thµnh phÇn kho¸ng vËt
Kho¸ng
KV mµu
% KV
Kho¸ng vËt phô
vËt thø
chÝnh
mµu
sinh
Olivin
Serpentin
Spinel
Talc
Cromit
95Olivin
Zircon
Tremolit
100
Magnetit
Pyroxen
Sphen
Actinolit
Magnesit
Olivin
Pyroxen

70 - 80

Hornblend
Pyroxen
Olivin

100
95100

Pyroxen
Olivin

Apatit
Sphen

30 - 70

Ilmenit
Magnetit
Ti Magnetit
Pirotit
Chalcopyrit
Pentlandit

Albit
Xerixit
Epidot
Carbonat
(Calcit)
Actinolit
Tremolit
Clorit

Magnetit
Ilmenit
Chalcopyrit

Clorit
Uralit
Epidot
Albit
Xerixit
Carbonat
Kaolinit

> 65 (acit)

53 - 65 (trung tÝnh)

15
_

Th¹ch
anh

Th¹ch
anh

Plagioclas
trung tÝnh

Plagioclas
acit

Hornblend

30

Hornblend
biotit

30

Pyroxen
Olivin

45

Biotit
Muscovit

5 - 10

Hornblend
biotit

15

Apatit
Sphen
Zircon
Orthit
Apatit
Zircon
Orthit
Sphen
Monazit
Rutil

Magnetit
Cassiterit

Clorit
Hydromica

§¸
X©m nhËp

Phun trµo

Dunit
Peridotit
Harburgit
Lerzolit
Veclit

Komatiit

Peridotit
Plagioclas
Hornblendit

Picrit

Pyroxenit
Gabro
Norit
Gabro-norit
Troctolit
Anoctozit

Bazan
Dolerit

Diorit

Andezitobazan

Diorit th¹ch
anh

Andezit

Ferodiorit

Islandit

Granit

Liparit
Riolit

Grano-diorit

Dacit

7

C¸c ®¸ magma ¸ kiÒm

> 65 (acit)

tÝnh) 53- 65 (trung

45 - 52 (mafic)

mafic) < 45 (siªu

%
SiO2

8

Thµnh phÇn kho¸ng vËt
Th¹ch
anh

Feldspar

KV mµu
chÝnh

_

_

Olivin
Pyroxen
Hornblend
Phlogopit

_

Plagioclas
baz¬
Kfeldspar

Pyroxen
Olivin
Hornblend
Biotit

Ýt hoÆc
kh«ng cã

Plagioclas
(baz¬ acit) Kfeldspar

Pyroxen
Hornblend
Biotit

Plagioclas acit
Kfeldspar

Biotit
Hornblend
Pyroxen
(Aegirin)
Amphibol
(Riebeckit
Arfvedsonit
Hastingsit)

Th¹ch
anh

§¸

% KV mµu

Kho¸ng vËt
phô

Kho¸ng
vËt thø
sinh

95 - 100

Magnetit
Apatit
Spinel

Serpentin
Clorit
Calcit

50

Apatit
Sphen
Ti-Magnetit
Ilmenit
Chalcopyrit
Pirotit

30

Sphen
Apatit
Zircon

Epidot
Xerixit
Clorit
Calcit

Monzonit,
Monzonit
th¹ch anh,
Syenit

Latit,
Latit th¹ch
anh,
Trachyt

10 - 15

Apatit
Magnetit
Fluorit
Orthit
Monazit
Ti-Magnetit

Epidot
Clorit
Xerixit
Uralit

Granosyenit

Trachyliparit

X©m nhËp

Phun trµo

Peridotit
Amphibol
Peridotit
Phlogopit
Pyroxenit

Meimetit
Kimberlit
Ingilit

Gabro
¸ kiÒm

Bazan
¸ kiÒm,
Trachybazan
Trachydoleit

45 - 52 (mafic)

mafic) < 45 (siªu

%
SiO2

C¸c ®¸ magma kiÒm
Thµnh phÇn kho¸ng vËt
Th¹ch
anh

Feldspar

KV mµu
chÝnh

90 -100
75
-

-

-

Ti-augit...
Ph©n lo¹i ®¸ magma theo thµnh phÇn kho¸ng vËt
%
SiO
2
C¸c ®¸ magma cã ®é kiÒm b×nh thêng
Thµnh phÇn kho¸ng vËt §¸
Th¹ch
anh
Feld-
spar
KV mµu
chÝnh
% KV
mµu
Kho¸ng vËt phô
Kho¸ng
vËt thø
sinh
X©m nhËp Phun trµo
< 45 (siªu mafic)
_ _
Olivin
95-
100
Spinel
Zircon
Sphen
Cromit
Magnetit
Serpentin
Talc
Tremolit
Actinolit
Magnesit
Dunit
Komatiit
Olivin
Pyroxen
Peridotit
Harburgit
Lerzolit
Veclit
45 - 52(mafic)
_
Plagio-
clas
baz¬
Olivin
Pyroxen
70 - 80
Apatit
Sphen
Ilmenit
Magnetit
Ti Mag-
netit
Pirotit
Chalco-
pyrit
Pent-
landit
Albit
Xerixit
Epidot
Carbonat
(Calcit)
Actinolit
Tremolit
Clorit
Peridotit
Plagioclas
Picrit
_ _ Hornblend 100 Hornblendit
_ _
Pyroxen
Olivin
95-
100
Pyroxenit
_
Plagio-
clas
baz¬
Pyroxen
Olivin
30 - 70
Gabro
Norit
Gabro-norit
Troctolit
Bazan
Dolerit
15 Anoctozit
53 - 65 (trung tÝnh)
_
Plagio-
clas
trung tÝnh
Hornblend 30
Apatit
Sphen
Zircon
Orthit
Magnetit
Ilmenit
Chalco-
pyrit
Clorit
Uralit
Epidot
Albit
Xerixit
Carbonat
Kaolinit
Diorit
Andezito-
bazan
Th¹ch
anh
Hornblend
biotit
30
Diorit th¹ch
anh
Andezit
Pyroxen
Olivin
45 Ferodiorit Islandit
> 65 (acit)
Th¹ch
anh
Plagio-
clas
acit
Biotit
Muscovit
5 - 10
Apatit
Zircon
Orthit
Sphen
Monazit
Rutil
Magnetit
Cassi-
terit
Clorit
Hydromica
Granit
Liparit
Riolit
Hornblend
biotit
15 Grano-diorit Dacit
7
BẢNG PHÂN LOẠI ĐÁ - Trang 2
BẢNG PHÂN LOẠI ĐÁ - Người đăng: Hoàng Hữu Long
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BẢNG PHÂN LOẠI ĐÁ 9 10 6