Ktl-icon-tai-lieu

Bảng tổng hợp môi trường kinh doanh và ma trận SWOT của viettel

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 4471 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA VIETTEL

I : Giới thiệu tổng quát về công ty viễn thông quân
đội Viettel
1.1 Giới thiệu khái quát về công ty
1.1.1 Giới thiệu chung về Viettel
• Trụ sở giao dịch: Số 1, Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.
• Điện thoại: 04. 62556789

• Fax: 04. 62996789
• Email: gopy@viettel.com.vn
• Website: 
• Tên cơ quan sáng lập: Bộ Quốc phòng
Quyết định số 43/2005/QĐ-TTg ngày 02/03/2005 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt
Đề án thành lập Tổng công ty Viễn thông Quân đội và Quyết định số 45/2005/QĐ-BQP ngày
06/04/2005 của Bộ Quốc Phòng về việc thành lập Tổng công ty Viễn thông Quân đội.
Hoạt động kinh doanh:
- Cung cấp dịch vụ viễn thông;
- Truyễn dẫn;
- Bưu chính;
- Phân phối thiết bị đầu cuối;
- Đầu tư tài chính;
- Truyền thông;
- Đầu tư Bất động sản;
- Xuất nhập khẩu;
- Đầu tư nước ngoài.
1.1.2 Chặng đường phát triển
1/6/1989: Thành lập Tổng công ty Điện tử thiết bị thông tin (SIGELCO), tiền thân của Tổng
Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel).
1989 – 1994: Xây dựng tuyến vi ba băng rộng lớn nhất (140 Mbps); xây dưng tháp anten cao
nhất Việt Nam lúc bấy giờ ( 85m ).
1995: Đổi tên thành Công ty Ðiện tử Viễn thông Quân đội (tên giao dịch là Viettel), là doanh
nghiệp mới duy nhất được cấp phép kinh doanh đầy đủ các dịch vụ viễn thông ở Việt Nam .

1999: Hoàn thành đường trục cáp quang Bắc – Nam với dung lượng 2.5Mbps có công nghệ
cao nhất Việt Nam với việc áp dụng thành công sáng kiến thu – phát trên một sợi quang.
2000: Viettel có giấy phép cung cấp thử nghiệm dịch vụ điện thoại đường dài 178, là doanh
nghiệp đầu tiên ở Việt Nam cung cấp dịch vụ thoại sử dụng công nghệ IP (VoIP) trên toàn
quốc.
2003: Viettel đã tổ chức lắp đặt tổng đài đưa dịch vụ điện thoại cố định (PSTN), cổng vệ
tinh quốc tế vào hoạt động kinh doanh trên thị trường
2004: Cung cấp điện thoại di động, khai trương vào ngày 15/10/2004 với thương hiệu 098.
Cung cấp cổng cáp quang quốc tế.
2005: Thành lập Tổng Công ty Viễn thông quân đội ngày 02/3/2005. Cung cấp dịch vụ
mạng riêng ảo
2006: Đầu tư sang Lào và Campuchia
2007: Doanh thu đạt 1 tỷ USD, có 12 triệu thuê bao. Hội tụ 3 dịch vụ cố đinh – di động Internet
2008: Doanh thu đạt 2 tỷ USD. Nằm trong 100 thương hiệu viễn thông lớn nhất thế giới. Số
1 Campuchia về hạ tầng Viễn thông.
1.2 Sứ mệnh – tầm nhìn của Viettel
1.2.1 Quan điểm phát triển
• Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng
• Đầu tư vào cơ sở hạ tầng.
• Kinh doanh định hướng khách hàng
• Phát triển nhanh, liên tục cải cách để ổn định.
• Lấy con ng...
CHI N L C KINH DOANH C A VIETTEL ƯỢ
I : Gi i thi u t ng quát v công ty vi n thông quân
đ i Viettel
1.1 Gi i thi u ki qt v ng ty
1.1.1 Gi i thi u chung v Viettel
Tr s giao d ch: S 1, Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà N i.
Đi n tho i: 04. 62556789
Fax: 04. 62996789
Email: gopy@viettel.com.vn
Website: www.viettel.com.vn
Tên c quan sáng l p: B Qu c phòng ơ
Quy t đ nh s 43/2005/QĐ-TTg ngày 02/03/2005 c a Th t ng Chính Phế ướ phê duy t
Đ án tnh l p T ng công ty Vi n thông Quân đ i Quy t đ nh s 45/2005/QĐ-BQP ngàyế
06/04/2005 c a B Qu c Phòng v vi c thành l p T ng công ty Vi n thông Quân đ i.
Ho t đ ng kinh doanh:
- Cung c p d ch v vi n tng;
- Truy n d n;
- B u chính;ư
- Pn ph i thi t b đ u cu i; ế
- Đ u t tài chính; ư
- Truy n thông;
- Đ u t B t đ ng s n; ư
- Xu t nh p kh u;
- Đ u t n c ngoài. ư ư
1.1.2 Ch ng đ ng phát tri n ườ
1/6/1989: Thành l p T ng công ty Đi n t thi t b thông tin (SIGELCO), ti n thân c a T ng ế
ng ty Vi n thông Qn đ i (Viettel).
1989 – 1994: Xây d ng tuy n vi ba băng r ng l n nh t (140 Mbps); xây d ng tháp anten cao ế ư
nh t Vi t Namc b y gi ( 85m ).
1995: Đ in thành ng ty Ði n t Vi n thông Qn đ i (tên giao d ch là Viettel), là doanh
nghi p m i duy nh t đ c c p phép kinh doanh đ y đ c d ch v vi n thông Vi t Nam . ượ
Bảng tổng hợp môi trường kinh doanh và ma trận SWOT của viettel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng tổng hợp môi trường kinh doanh và ma trận SWOT của viettel - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Bảng tổng hợp môi trường kinh doanh và ma trận SWOT của viettel 9 10 223