Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo công ty dược Hậu Giang

Được đăng lên bởi Duy Thắng
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 744 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN

BÁO CÁO TT. HÓA DƯỢC
LỚP CĐ DƯỢC KHÓA 6
Nhóm :

1 | EMP

Mai Duy Thắng 131C030031
Đặng Văn Thiện 131C030046
Trần Cát Vũ
131C030017

BÁO CÁO
Tên phép thử

Cách tiến
hành

Kết quả

Kết luận

B À I 1 : X Á C Đ Ị N H TẠ P T R O N G N G U Y Ê N L I Ệ U H Ó A D Ư Ợ C
Thử tạp : Cl-

Thử tạp : Ca++

Thử tạp : NH4+

2 | EMP

Kết tủa trắng
Không đạt

Ống thử: 15ml
mẫu thử ( hoặc
lượng mẫu thử
pha loãng bằng
nước tới 15ml)
+ 1ml HNO3 2M
+ 1ml AgNO3 2%
(trộn để yên 5
phút)
Ống đối chiếu:
lấy hỗn hợp
10ml AgNO3
5ppm + 5ml H2O
+ 1ml HNO3 2M
+ 1ml AgNO3
0,2ml Ca2+ +
1ml
(NH4)2C2O4
4%

1 g NaCl +
15ml H2O 
NaOH + Cl2 +
H2

Kết tủa trắng

Tạo phức chất có màu vàng nhạt

-Tạo phức chất có màu vàng nhạt
-Không đạt

Ống thử: Ống
nghiệm vừa
làm + 0,3ml
Nessler ( để
yên 5 phút)
Ống đối
chiếu:10ml
amoni 1ppm;
+ H2O tới đủ
15ml + 0,3ml
Nessler (trộn
đều, để yên 5
phút)

BÀI 2:KIỂM NGHIỆM ASPIRIN
Định tính: Acid
salicylic và acid
acetic

3 | EMP

0,2 g aspirin + Phần tủa: xuất hiện màu tím đỏ
5ml NaOH 10% Phần dịch lọc: xuất hiện màu đỏ hồng
(đun sôi trong
khoảng 3
phút) . Để
nguội, acid
hóa bằng
H2SO4 10% 
lọc tách riêng
tủa và dịch lọc
Phần tủa: Lắc
một ít tủa với
nước + 1-2
giọt FeCl3 5% 
xuất hiện màu
tím đỏ
Phần dịch lọc
( chứa acid
acetic) : thêm
bột CaCO3 đến

Đúng

quá dư  sủi bọt
 đợi hết sủi
bọt rồi lọc lấy
dịch + 1-2 giọt
FeCl3 5%  xuất
hiện màu đỏ
hồng của sắt
(III) acetat.

Thử tinh khiết :Giới
hạn của salicylic

4 | EMP

a.
Chuẩn bị dung
dịch quy chiếu
acid salicylic:
10,0 g acid
salicylic mẫu
cho vào bình
định mức
(100ml) + 0,1
ml CH3COOH
10% + C2H5OH
96% tới vạch
mức rồi trộn
đều
b. Tiến
hành thử:
Ống
thử: 0,1
aspirin + 5 ml

Đạt

Thử tinh khiết :
Sulfat ( SO42-)

Định lượng

5 | EMP

C2H5OH 96%
(lắc tan) + 15
ml H2O lạnh +
0,05 ml
FeCl¬3 0,5%
trộn đều
Dung dịch A:
1,50 g aspirin
thử + 75 ml
H2O  đun sôi 
để nguội, cho
vào ống đong
dung tích 100
ml, tráng cốc
bằng nước, đổ
nước rửa vào
ống đong tới
đủ 75 ml  lọc
lấy dịch trong
Dung dịch B:
lấy 25 ml dung
dịch A vào ống
đong + 1 ml
HCl 10% + H2O
đủ 50 ml  lấy
dung dịch B
làm dung dịch
thử
Dung dịch đối
chiếu: Lấy vào
ống đong 0,5
ml H2SO4
0,01N
( 0,005M) + 1
ml HCl 10%
thêm nước đủ
50 ml
1.Trung tính
hóa dung môi:

Đạt

Không đúng

15 ml C2H5OH
96% + 5 giọt
chỉ thị
phenolphtalei
n  thêm từng
giọt NaOH 0,1
M vào cốc
C2H5OH, vừa
lứa, tới khi
xuất hiện màu
hồng nhạt bền
2. Cân chính
xác khoảng 0,3
g aspirin, cho
vào bình nón
(100 ml)+ 10
ml C2H5OH đã
trung tính
trên, lắc c...




Mai Duy Thng 131C030031
Đặng Văn Thin 131C030046
Trn Cát Vũ 131C030017

Báo cáo công ty dược Hậu Giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo công ty dược Hậu Giang - Người đăng: Duy Thắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Báo cáo công ty dược Hậu Giang 9 10 275