Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo đồ án đề tài Website giới thiệu sách

Được đăng lên bởi vananhit-co-cc
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1329 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 1:
NGHIÊN CỨU LÝ THYẾT, THỰC TIỂN

Trong chương này em sẽ trình bày lý thuyết và ngôn ngữ lập trình sử dụng để xây
dựng website Siêu thị giới thiệu sách.
Cụ thể, hệ thống được cài đặt trên nền Web, sử dụng ngôn ngữ ASP.Net với hệ
quản trị cơ sở dữ liệu SQL server 2008.
1.1 Nghiên cứu lý thuyết
1.1.1 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2008
SQL server là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBOMS) hay còn
được gọi là Realational Database Mannagement Systems. Cơ sở dữ liệu quan hệ là cơ sở
dữ liệu, mà dữ liệu bên trong nó được tổ chức thành các bảng. Các bảng được tổ chức
bằng cách nhóm dữ liệu theo cùng chủ đề và có chứa các cột và các hàng thông tin. Sau
đó các bảng này được liên kết với nhau bởi bộ Database Engine khi có yêu cầu. Cơ sở dữ
liệu quan hệ là một trong những mô hình cơ sở dữ liệu thông dụng nhất hiện nay.
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu “SQL Server” là một trong những hệ Website tiện lợi và
hiệu quả trong việc phát triển các ứng dụng cơ sở dữ liệu lớn, phân tách tích hợp cho cơ
quan, tổ chức, địa phương.
SQL Server hỗ trợ tốt trong quá trình quản lý xử lý đồng nhất, bảo mật dữ liệu
theo mô hình Client/Server trên mạng.
SQL Server là một hệ cơ sở dữ liệu quan hệ đủ mạnh, phù hợp với ASP.Net.
Thông qua đó có thể dễ dàng lưu trữ, sắp xếp, tìm kiếm và hiển thị dữ liệu trên SQL
Server. Máy chủ SQL Server quản lý việc truy cập dữ liệu sẽ đảm bảo cho việc truy cập
và sử dụng dữ liệu đồng thời bởi nhiều người, đảm bảo rằng chỉ có những người dùng
hợp lệ mới có quyền truy cập cơ sở dữ liệu và làm tăng tốc độ truy cập cơ sở dữ liệu. Căn
cứ vào các ƣu điểm đã nêu ở trên SQL Server được chọn làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu
của hệ thống.
SQL Server 2005 có tác dụng đòn bẩy cho công nghệ .NET 3.0 (Dot Net
Framework 3.0) với LINQ (Language Integrated Query – ngôn ngữ truy vấn tích hợp).
Page 1

Thêm vào đó là sự hỗ trợ hiệu quả hơn cho các thực thể dữ liệu doanh nghiệp cùng với
các tùy chọn đồng bộ dữ liệu.
1.1.2 Linq
LINQ là viết tắt của từ Language – Integrated Query tạm dịch là ngôn ngữ tích
hợp truy vấn là một sự đổi mới trong Visual Studio 2008 và .NET Framework 3.5 là cầu
nối khoảng cách giữa thế giới của các đối tượng với thế giới của dữ liệu.
LINQ là thư viện mở rộng cho các ngôn ngữ lập trình C# và Visual Basic.NET
(có thể mở rộng cho các ngôn ngữ khác) cung cấp khả năng truy vấn trực tiếp dữ liệu đối
tượng, CSDL và XML.

Hình 1: Tìm hiểu Linq
LINQ có đủ các toán tử truy vấn trên dữ liệu đối tượng tương tự như SQL trên
CSDL, chẳng hạn như x...
CHƯƠNG 1:
NGHIÊN CỨU LÝ THYẾT, THỰC TIỂN
Trong chương này em sẽ trình bày lý thuyết ngôn ngữ lập trình sử dụng để xây
dựng website Siêu thị giới thiệu sách.
Cụ thể, hệ thống được cài đặt trên nền Web, sử dụng ngôn ngữ ASP.Net với hệ
quản trị cơ sở dữ liệu SQL server 2008.
1.1 Nghiên cứu lý thuyết
1.1.1 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2008
SQL server là một hệ thống quản sở dữ liệu quan h (RDBOMS) hay còn
được gọi Realational Database Mannagement Systems. sở dữ liệu quan hệ sở
dữ liệu, dữ liệu bên trong được tổ chức thành các bảng. Các bảng được tổ chức
bằng cách nhóm dữ liệu theo cùng chủ đề chứac cột các hàng thông tin. Sau
đó các bảng này được liên kết với nhau bởi bộ Database Engine khi có yêu cầu. Cơ sở dữ
liệu quan hệ là một trong những mô hình cơ sở dữ liệu thông dụng nhất hiện nay.
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu “SQL Server” là một trong những hệ Website tiện lợi và
hiệu quả trong việc phát triển các ứng dụng sở dữ liệu lớn, phân tách tích hợp cho
quan, tổ chức, địa phương.
SQL Server h trợ tốt trong quá trình quản xử đồng nhất, bảo mật dữ liệu
theo mô hình Client/Server trên mạng.
SQL Server một h sở dữ liệu quan hệ đủ mạnh, phù hợp với ASP.Net.
Thông qua đó thể dễ dàng lưu trữ, sắp xếp, tìm kiếm hiển thị dữ liệu trên SQL
Server. Máy chủ SQL Server quản việc truy cập dữ liệu sẽ đảm bảo cho việc truy cập
sử dụng dữ liệu đồng thời bởi nhiều người, đảm bảo rằng chỉ những người dùng
hợp lệ mới có quyền truy cập cơ sở dữ liệu và làm tăng tốc độ truy cập cơ sở dữ liệu. Căn
cứ vào các ƣu điểm đã nêu trên SQL Server được chọn làm h quản trị sở dữ liệu
của hệ thống.
SQL Server 2005 tác dụng đòn bẩy cho công nghệ .NET 3.0 (Dot Net
Framework 3.0) với LINQ (Language Integrated Query ngôn ngữ truy vấn tích hợp).
Page 1
Báo cáo đồ án đề tài Website giới thiệu sách - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo đồ án đề tài Website giới thiệu sách - Người đăng: vananhit-co-cc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Báo cáo đồ án đề tài Website giới thiệu sách 9 10 824