Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo kết quả nghiên cứu marketing

Được đăng lên bởi Phương Dung Hán
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 2955 lần   |   Lượt tải: 14 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA MARKETING

BÁO CÁO
NGHIÊN CỨU MARKETING
Giáo viên hướng dẫn: PhD.Vũ Minh Đức

BÀI TẬP NGHIÊN CỨU MARKETING SỐ 8
Tìm hiểu nhu cầu về dịch vụ gia sư của các gia đình

Lớp học phần Nghiên cứu Marketing (212)_1
Nhóm số 1:
Lê Minh Tâm

CQ523154

Nguyễn Tuấn Việt CQ524286
Nguyễn Đại Hải

CQ521034

Lê Mạnh Hùng

CQ521509

HÀ NỘI – 10/2012

MỤC LỤC
I.Giới thiệu chung về cuộc nghiên cứu..................................................................1
1.Bối cảnh của cuộc nghiên cứu......................................................................................1
2.Lý do tiến hành nghiên cứu.............................................................................................1
3.Vấn đề nghiên cứu & các câu hỏi câu hỏi nghiên cứu chủ yếu................................2
4.Mục tiêu nghiên cứu.........................................................................................................2
5.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu..................................................................................3

II.Phương pháp luận của cuộc nghiên cứu............................................................3
1.Thiết kế nghiên cứu.........................................................................................................3
2.Thiết kế mẫu nghiên cứu................................................................................................4
3.Thu thập dữ liệu và các công việc hiện trường...........................................................4
4.Phân tích và xử lý dữ liệu................................................................................................5

III.Kết quả của cuộc nghiên cứu.............................................................................5
1.Kết quả về quy mô- xu hướng biến động của nhu cầu về dịch vụ gia sư.............5
2.Kết quả về các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu về dịch vụ gia sư.........................8
3.Kết quả về các đặc điểm của nhu cầu về dịch vụ gia sư.......................................12
4.Gợi ý giải pháp Marketing cho các trung tâm cung cấp dịch vụ gia sư.................17

Kết luận.....................................................................................................................19
IV.Phụ Lục................................................................................................................20
1.Bảng câu hỏi hoàn chỉnh...............................................................................................20...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA MARKETING
BÁO CÁO
NGHIÊN CỨU MARKETING
Giáo viên hướng dẫn: PhD.Vũ Minh Đức
BÀI TẬP NGHIÊN CỨU MARKETING SỐ 8
Tìm hiểu nhu cầu về dịch vụ gia sư của các gia đình
Lớp học phần Nghiên cứu Marketing (212)_1
Nhóm số 1:
Lê Minh Tâm CQ523154
Nguyễn Tuấn Việt CQ524286
Nguyễn Đại Hải CQ521034
Lê Mạnh Hùng CQ521509
HÀ NỘI – 10/2012
Báo cáo kết quả nghiên cứu marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo kết quả nghiên cứu marketing - Người đăng: Phương Dung Hán
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Báo cáo kết quả nghiên cứu marketing 9 10 429