Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo phân tính VNM 06_03_2013

Được đăng lên bởi Thoa Truong
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1217 lần   |   Lượt tải: 2 lần
B
BÁO
CÁO
C
PHÂN
N TÍC
CH
CT
TCP SỮA
A VIỆT NAM
N
Mã
ã chứng kh
hoán: VNM
M (HSX)
Vinamilk hiện là công ty hàng đầ
ầu trong lĩnh vực sản xuất
cá
ác sản phẩ
ẩm từ sữa. Bên cạnh
h đó, công
g ty có nền
n tảng
tàii chính vững mạnh và
v hiệu quả lợi nhuậ
ận vượt trộ
ội. Sau
kh
hi cân nhắc
c các yếu tố
t cơ bản, các rủi ro
o liên quan và so
sá
ánh với mức giá thị trường h
hiện tại, ch
húng tôi đưa
đ
ra
kh
huyến nghị MUA đối với
v mã cổ phiếu VNM
M.

Ch
huyên viên phân tích:: Nguyễn M
Mạnh Hoàng
Trung tâm ph
hân tích AC
CBS
06
6/03/2013

VNM – Báo cáo phân tích

MUA
Giá mục tiêu: 126.284
Giá thị trường: 105.000

Cập nhật ngày 06/03/2013

VNM – Báo cáo phân tích

MUA

Giá mục tiêu:
Giá thị trường:

Cập nhật đến ngày 06/03/2013

126.284 đồng
105.000 đồng

Công ty hàng đầu với tiềm năng tăng trưởng vượt trội
Tại Việt Nam, Vinamilk được biết đến như một nhà sản xuất sữa hàng đầu. Công ty
hiện nắm giữ phần lớn thị phần của các mảng như sữa chua (90%), sữa đặc (80%),
sữa nước (50%) và sữa bột (25%). Trong năm 2012, Vinamilk đã phá vỡ kỷ lục với 4 tỷ
sản phẩm sữa được tiêu thụ, tương đương với doanh thu khoảng 27.300 tỷ đồng. Cho
đến nay, Vinamilk đứng thứ 53 trong số các nhà sản xuất sữa lớn nhất thế giới; sản
phẩm của công ty hiện có mặt tại 23 quốc gia.
Bên cạnh đó, theo như kế hoạch phát triển ngành sữa của Bộ Công Thương,nhu cầu
sữa tại Việt Nam sẽ tăng lên 21 lít/người vào năm 2015 và đạt 34 lít/người vào năm
2025, tương đương với mức tăng 5,6%/năm. Nếu xét thêm yếu tố tăng trưởng dân số
khoảng 0,9%/năm, trung bình ngành sữa đạt mức tăng trưởng thực ở mức 6,5%/năm.
Với tiềm năng tăng trưởng của ngành sữa và vị thế dẫn đầu của Vinamilk, chúng tôi tin
tưởng rằng Vinamilk sẽ tăng trưởng ở mức 20-25%/năm trong 5 năm tới.

Hiệu quả lợi nhuận vượt trội
Theo quan điểm của chúng tôi, Vinamilk nằm trong nhóm những doanh nghiệp niêm
yết kinh doanh hiệu quả nhất.Trong giai đoạn 2009-2012, biên lợi nhuận gộp của
Vinamilk giao động trong khoảng 30-37%.Bên cạnh đó, tận dụng được lợi thế trên quy
mô, hệ số chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp trên doanh thu của Vinamilk đã
giảm từ mức 14,5% ở năm 2009 xuống mức 10,8% trong năm 2012. Hiện biên lợi
nhuận ròng của Vinamilk trung bình ở mức 21,7%.Với biên lợi nhuận cao, tỷ suất ROA
trung bình của công ty đạt 33,87%. Mặc dù Vinamilk sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức
thấp, công ty vẫn đạt được tỷ suất ROE rất cao ở mức 41-50% trong 4 năm qua.

Nền tảng tài chính vững mạnh
Các hệ số về khả năng hoàn nợ của Vinamilk hiện được đánh gi...
B
C
T
M
ã
Vi
c
á
i
k
h
s
á
k
h
C
h
Tr
0
6
B
ÁO
C
T
CP S
A
ã
chng k
h
namilk hi
á
c sn ph
i
chính v
i cân nh
c
á
nh vi m
h
uyến ngh
h
uyên viên
ung tâm p
h
6
/03/2013
C
ÁO
A
VIT
N
h
oán: VN
M
n là công
m t sa
ng mnh
v
c
các yếu
t
c giá th
MUA đối
v
phân tích
:
h
ân tích A
C
PHÂ
N
N
AM
M
(HSX)
ty hàng đ
. Bên cn
h
v
à hiu qu
t
cơ bn,
t
r
ường
h
v
i mã c
:
Nguyn
M
C
BS
N
C
u trong lĩ
h
đó, côn
g
li nhu
các ri r
o
h
in ti, c
h
phiếu VN
M
M
nh Hoàn
C
H
nh vc s
g
ty có n
n
n vượt tr
o
liên quan
h
úng tôi
đ
M
.
g
n xut
n
tng
i. Sau
và so
đ
ưa ra
Báo cáo phân tính VNM 06_03_2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo phân tính VNM 06_03_2013 - Người đăng: Thoa Truong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Báo cáo phân tính VNM 06_03_2013 9 10 968