Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập

Được đăng lên bởi nguyenluc
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 4239 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Chuyên đề tốt nghiệp

GVHD:Phạm Thị Thu Hoài
LỜI CẢM ƠN

Chuyên đề tốt nghiệp là một phần quan trọng trong kết quả học tập tại
trường Đại học và cũng là một hình thức vận dụng lý thuyết vào thực tế.
Qua thời gian được học tập tại trường ĐH Thương Mại chuyên ngành
kế toán tài chính,sau khi thực tập và nghiên cứu xí nghiệp chế biến gỗ Vinafor
Đà Nẵng em đã chọn đề tài”Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại
xí nghiêp chế biến gỗ Vinafor Đà Nẵng” làm chuyên đề tốt nghiệp.Đến nay
em đã thu được nhiều kinh nghiệm quy báu trong khi học và nghiên cứu đề
tài.Em xin chân thành và gửi lời cảm ơn tới toàn thể thầy cô trường ĐH
Thương Mại,thầy cô trong khoa kế toán kiểm toán,cảm ơn cô giáo Phạm Thị
Thu Hoài đã tận tình bỏ công sức,thời gian,trí tuệ chỉ bảo em hoàn thành tốt
chuyên đề này.
Em cũng xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo công ty và phòng kế toán
của xí nghiệp chế biến gỗ Vinafor Đà Nẵng đã tạo điều kiện cho em thực
tập,nghiên cứu và cung cấp số liệu cần thiết để em hoàn thành chuyên đề này.

SVTH: Ngô Thị Nhân

-1-

Lớp: K5HK6

Chuyên đề tốt nghiệp

GVHD:Phạm Thị Thu Hoài

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NHỮNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VỀ VỐN
KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH

5
1.1.Tính cấp thiết
5
1.2. Xác lập đề tài
6
1.3. Mục tiêu nghiên cứu
7
1.4. Phạm vi nghiên cứu
7
1.5. Một số định nghĩa , khái niệm cơ bản và phân định nội dung về 8
DOANH.

phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.
1.5.1.Khái niệm vốn kinh doanh
8
1.5.2. khái niệm hiệu quả kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh 9
doanh
1.5.3. Nội dung phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh

11
CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN 18
TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI
Xí NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ VINAFOR ĐÀ NẴNG

2.1. Phương pháp nghiên cứu
2.1.1.Phương pháp thu thập dữ liệu
2.1.2.Phương pháp phân tích dữ liệu
2.2. Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường

18
18
21
22

đến phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Xí nghiệp chế
biến gỗ Vinafor Đà Nẵng
2.2.1 Giới thiệu công ty
22
2.2.2.Đánh giá tổng quan tình hình ảnh hưởng của các nhân tố môi 27
trường đến phân tích hiêụ quả
23.Kết quả phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại xí nghiệp
29
2.3.1.Phân tích kết quả tình hình huy động và cơ cấu phân bổ vốn 29
kinh doanh
2.3.2. Phân tích tình hình tăng giảm và cơ cấu vốn lưu động
2.3.3. Phân tích tình hình tăng giảm và cơ cấu vốn cố định
2.3.4. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn

SVTH: Ngô Thị Nhân

-2-

30
31
32

Lớp: K5HK6

Chuyên đề t...
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:Phạm Thị Thu Hoài
LỜI CẢM ƠN
Chuyên đề tốt nghiệp một phần quan trọng trong kết quả học tập tại
trường Đại học và cũng là một hình thức vận dụng lý thuyết vào thực tế.
Qua thời gian được học tập tại trường ĐH Thương Mại chuyên ngành
kế toán tài chính,sau khi thực tập và nghiên cứu xí nghiệp chế biến gỗ Vinafor
Đà Nẵng em đã chọn đề tài”Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại
xí nghiêp chế biến gỗ Vinafor Đà Nẵng” làm chuyên đề tốt nghiệp.Đến nay
em đã thu được nhiều kinh nghiệm quy báu trong khi học nghiên cứu đề
tài.Em xin chân thành gửi lời cảm ơn tới toàn thể thầy trường ĐH
Thương Mại,thầy trong khoa kế toán kiểm toán,cảm ơn giáo Phạm Thị
Thu Hoài đã tận tình bỏ công sức,thời gian,trí tuệ chỉ bảo em hoàn thành tốt
chuyên đề này.
Em cũng xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo công ty và phòng kế toán
của xí nghiệp chế biến gỗ Vinafor Đà Nẵng đã tạo điều kiện cho em thực
tập,nghiên cứu và cung cấp số liệu cần thiết để em hoàn thành chuyên đề này.
SVTH: Ngô Thị Nhân - 1 - Lớp: K5HK6
Báo cáo thực tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập - Người đăng: nguyenluc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Báo cáo thực tập 9 10 464