Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập

Được đăng lên bởi Nobita Anh Lý
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 599 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Báo cáo thực tập

LỜI CẢM ƠN
Trong suốt quá trình thực tập và tìm hiểu quy trình giao nhận hàng xuất khẩu tại phòng
MTO của công ty Cổ Phần Tiếp Vận Xanh, tuy là một khoảng thời gian ngắn nhưng
thực sự bổ ích giúp em tìm hiểu rõ hơn về kiến thức, quy trình thực tế. Dưới sự hướng
dẫn, chỉ bảo tận tình về mọi mặt của các anh chị trong công ty, cùng những kiến thức
đã học được trên giảng đường đã giúp em bước đầu nhận thức và hiểu rõ hơn về quy
trình nghiệp vụ giao nhận hàng xuất khẩu bằng đường biển.
Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến:
-

Tất cả các thầy cô trường Đại học GTVT TPHCM đã trang bị cho em những kiến
thức cần thiết và quý báu trong suốt quá trình học tập tại trường; các thầy cô khoa
kinh doanh quốc tế đã tổ chức kỳ thực tập thật cần thiết và bổ ích cho những sinh

-

viên sắp ra trường như chúng em.
Cô giáo Hồ Thị Thu Hòa, cô đã hướng dẫn tận tình, đọc, chỉnh sửa và chỉ bảo em

-

trong suốt quá trình viết bài để em hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập này.
Ban Giám Đốc công ty Cổ Phần Tiếp Vận Xanh, đặc biệt là chị Kathy_Tri và em
Lực, người đã trực tiếp hướng dẫn em trong suốt quá trình thực tập tại công ty, và
các anh chị trong phòng MTO đã nhiệt tình chỉ dạy và tạo điều kiện giúp đỡ để em
được tiếp xúc với quy trình xuất khẩu hàng hóa thực tế tại Cảng, hoàn thành tốt
bài báo cáo thực tập cuối khóa này.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng để hoàn thành tốt bài viết nhưng do khả năng có hạn về
chuyên môn nên trong trong báo cáo không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong
nhận được sự chỉ bảo, đóng góp của quý thầy cô cùng các anh chị.
Một lần nữa, em chân thành xin cảm ơn. Chúc quý thầy, cô cùng các anh chị có thật
nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong công việc và cuộc sống.

SVTT : Hoàng Văn Sỹ- KT09B

Trang 1

Báo cáo thực tập
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong bối cảnh Việt Nam thực hiện tiến trình hội nhập kinh tế Quốc tế, tham gia
các tổ chức kinh tế Thế giới, mở cửa giao thương với nước ngoài. Các hoạt động xuất
nhập khẩu với nước ngoài diễn ra ngày càng mạnh mẽ hơn với sự cạnh tranh khốc liệt
hơn. Trong đó, ngành vận tải, giao nhận đóng vai trò chủ chốt, quan trọng cho các
hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương với nước ngoài, đặc biệt là việc xuất nhập
khẩu hàng hóa bằng đường biển chiếm khối lượng lớn trong tổng khối lượng hàng hóa
xuất nhập khẩu tại Việt Nam. Tại khu vực TP.HCM, trung tâm thương mại lớn nhất
nước, nơi đầu mối xuất, nhập khẩu hàng hóa sầm uất nhất cả nước bằng đường biển
như cảng Sài Gòn, Tân cảng, Cát ...
Báo cáo th
LỜI CẢM ƠN

!"#$%&'()*+,-./01
2%345678(9+(:;1<1<
=>+?2.8@A"B#+CD(9
EF@E1GH.E1/EF4521<E'9678
IJ2KE1/2:
LM,/.7NE(O
P .'#1/Q@R)&S$ EF2B5D(
9'(T2@1/U'#
=(EF%9V'(2%3D
H01/145:
P $#SWBS+#EF1<=>+E@+?M?2.5
(2E522:
P XRQ#$%&'()*+EA2I,BYZ5
[+1/EF(1<=>5#+
B !EFI?=E8I4E\E5
E1G(4<]($.+
22]:
A=CEF]80E2(1=.^]8
H#H2#_D]:L
E1G?2.+E]]"T'#CB:
-,'D+5N.7:$4T'+#CB]
89_5AE1G8##I-:
SVTT : Hoàng Văn S`P KT09B Trang 1
Báo cáo thực tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập - Người đăng: Nobita Anh Lý
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Báo cáo thực tập 9 10 904