Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập

Được đăng lên bởi cucvunb35@gmail.com
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1916 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT SONG LONG
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương

mại dịch vụ Việt Song Long
1.1.1 Lịch sử hình thành của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ
Việt Song Long
Công ty TNHH đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ Việt Song Long được thành lập công ty
TNHH đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ Việt Song Long (số đăng ký kinh doanh số
070648, do sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 04/01/1999.)
Chấp hành chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp của Đảng và Nhà nước nhằm đổi mới và tạo
một luồng gió mới cho các doanh nghiệp, năm 2007, công ty TNHH đầu tư xây dựng thương
mại dịch vụ Việt Song Long chuyển đổi thành công ty cổ phần đầu tư xây dựng TM DV Việt
Song Long. Sau đây là một số thông tin chung của Công ty:
- Tên giao dịch quốc tế: Viet Double Dragon Investment- Construction-Trading-Services
Joint Stock company
- Tên công ty viết tắt: Viet Double Dragon ISC.
- Địa chỉ trụ sở chính: 102/2 Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM
- Điện thoại: (08) 3179 0242 – 3719 043

Fax : (08) 3719 0244

- Email: contact@vietsonglong.com.vn

Website: 

- Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Mã số thuế: 0301529862

- Vốn điều lệ: 700.000.000.000 đồng (Bằng chữ: bảy trăm tỷ đồng)
- Công ty hoạt động theo giấy phép kinh doanh và đăng kí thuế công ty cổ phần số
4103007284
1.1.2 Ngành nghề kinh doanh chính
- Đầu tư, xây dựng theo hình thức BOT, BT, xây dựng công nghiệp và dân dụng, san lấp mặt
bằng.
- Dịch vụ thương mại, tư vấn xây dựng, kiểm định chất lượng công trình xây dựng. kinh
doanh vận tải
- Kinh doanh nhà, mua bán vật liệu xây dựng, dịch vụ thương mại, đại lý ký gửi hàng hóa.
- Xây lắp đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35KV, xây dựng thủy lợi, cầu đường,
bến cảng, công trình cấp thoát nước
- Sản xuất Xi măng, Sản xuất bê tông đúc sẵn, bê tông nhựa nóng, ống cột bê tông cốt thép
1

- Khai thác khoáng sản, trồng rừng, trồng cây công nghiệp, nuôi trồng chế biến thủy hải sản,
chế biến thức ăn gia súc, chăn nuôi
1.1.3 Một số thành tựu công ty đạt được
Trải qua mười lăm năm xây dựng và phát triển, với sự nỗ lực vượt bậc của tập thể ban lãnh
đạo cũng như công nhân viên trong công ty đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Với số
vốn điều lệ ban đầu chỉ hơn hai trăm tỷ đồng đến nay đã lên tới bảy trăm tỷ đồng. Công ty đã
có một vị thế đáng kể trong thị trường xây dựng Việt Nam.
Trong lĩnh vực xây dựng đường giao...

 !"!
1.1 "#$%&'%()%*%+)%,+-%.**/01)$234)5*67-%8)89*:;<6=>)5*%:?)5
@A0=#$%,B0C* D)5"D)5
EE"#$%&'%()%*%+)%$234)5*67-%8)89*:;<6=>)5*%:?)5@A0=#$%,B
0C* D)5"D)5
Công ty TNHH đầu xây dựng thương mại dịch vụ Việt Song Long được thành lập công ty
TNHH đầu xây dựng thương mại dịch vụ Việt Song Long (số đăng kinh doanh số
070648, do sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 04/01/1999.)
Chấp hành chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp của Đảng và Nhà nước nhằm đổi mới và tạo
một luồng gmới cho các doanh nghiệp, năm 2007, công ty TNHH đầu tư xây dựng thương
mại dịch vụ Việt Song Long chuyển đổi thành công ty cphần đầu y dựng TM DV Việt
Song Long. Sau đây là một số thông tin chung của Công ty:
- Tên giao dịch quốc tế: Viet Double Dragon Investment- Construction-Trading-Services
Joint Stock company
- Tên công ty viết tắt: Viet Double Dragon ISC.
- Địa chỉ trụ sở chính: 102/2 Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM
- Điện thoại: (08) 3179 0242 – 3719 043 Fax : (08) 3719 0244
- Email: contact@vietsonglong.com.vn Website: www.vietsonglong.com.vn
- Loại hình công ty: Công ty cổ phần Mã số thuế: 0301529862
- Vốn điều lệ: 700.000.000.000 đồng (Bằng chữ: bảy trăm tỷ đồng)
- Công ty hoạt động theo giấy phép kinh doanh đăng thuế công ty cổ phần số
4103007284
EEF5+)%)5%GH0)%=D3)%$%I)%
- Đầu tư, xây dựng theo hình thức BOT, BT, y dựng công nghiệp và dân dụng, san lấp mặt
bằng.
- Dịch vụ thương mại, tư vấn y dựng, kiểm định chất lượng công trình xây dựng. kinh
doanh vận tải
- Kinh doanh nhà, mua bán vật liệu xây dựng, dịch vụ thương mại, đại lý ký gửi hàng hóa.
- Xây lắp đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35KV, xây dựng thủy lợi, cầu đường,
bến cảng, công trình cấp thoát nước
- Sản xuất Xi măng, Sản xuất bê tông đúc sẵn, bê tông nhựa nóng, ống cột bê tông cốt thép
1
Báo cáo thực tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập - Người đăng: cucvunb35@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Báo cáo thực tập 9 10 845