Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập

Được đăng lên bởi huyenvuvt45
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1516 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương I:
Cơ sở lý luận về kế toán các khoản nợ phải thu phải trả:
1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI THU,
PHẢI TRẢ.
1.1 Khái niệm kế toán các khoản nợ phải thu, phải trả.
Đặc điểm cơ bản của hoạt động kinh doanh thương mại là thực hiện việc tổ chức
lưu thông hàng hoá, dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong tiêu dùng xã hội.
Trong quá trình kinh doanh thường xuyên phát sinh các mối quan hệ thanh toán
giữa doanh nghiệp với người bán, người mua, với cán bộ công nhân viên...Trên cơ
sở các quan hệ thanh toán này làm phát sinh các khoản phải thu hoặc khoản phải
trả. Kế toán các khoản phải thu và nợ phải trả gọi chung là kế toán nợ phải thu, phải
trả. Như vậy kế toán nợ phải thu, phải trả là một phần hành kế toán có nhiệm vụ
hạch toán các khoản nợ phải thu, nợ phải trả diễn ra liên tục trong suốt quá trình
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
1.2 Nội dung của kế toán các khoản nợ phải thu, phải trả
- Các khoản nợ phải thu:
Khoản phải thu xác định quyền lợi của doanh nghiệp về một khoản tiền, hàng hóa,
dịch vụ...mà doanh nghiệp sẽ thu về trong tương lai. Khoản nợ phải thu là một tài
sản của doanh nghiệp đang bị các đơn vị, tổ chức kinh tế, cá nhân khác chiếm dụng
mà doanh nghiệp có trách nhiệm phải thu hồi.
Các khoản phải thu là một loại tài sản của công ty tính dựa trên tất cả các khoản nợ,
các giao dịch chưa thanh toán hoặc bất cứ nghĩa vụ tiền tệ nào mà các con nợ hay
khách hàng chưa thanh toán cho công ty. Các khoản phải thu được kế toán của công
ty ghi lại và phản ánh trên bảng cân đối kế toán, bao gồm tất cả các khoản nợ mà
công ty chưa đòi được và các khoản nợ chưa đến hạn thanh toán. Các khoản phải
thu được ghi nhận như là tài sản của công ty vì chúng phản ánh các khoản tiền sẽ
được thanh toán trong tương lai. Các khoản phải thu dài hạn sẽ được ghi nhận là tài
sản dài hạn trên bảng cân đối kế toán. Hầu hết các khoản phải thu ngắn hạn được
coi là một phần của tài sản vãng lai của công ty. Trong kế toán, nếu các khoản nợ
này được trả trong thời hạn dưới một năm (hoặc trong một chu kỳ hoạt động kinh
doanh) thì được xếp vào tài sản vãng lai. Nếu hơn một năm hoặc hơn một chu kỳ
kinh doanh thì không phải là tài sản vãng lai.
- Các khoản nợ phải trả:

1

Khoản phải trả là một bộ phận thuộc nguồn vốn của doanh nghiệp xác định nghĩa
vụ của doanh nghiệp phải thanh toán cho nhà cung cấp và các đối tượng khác trong
và ngoài doanh nghiệp về vật tư, hàng hóa, sản phẩm đã cung cấp trong một khoản
thời gian xác định. Khoản phải trả là những khoản ...


  !"#$%& '"#&()*+,,( +-./ -* '0
/ -*1-
(230
Đặc điểm cơ bản của hoạt động kinh doanh thương mại là thực hiện việc tổ chức
lưu thông hàng hoá, dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong tiêu dùng xã hội.
Trong quá trình kinh doanh thường xuyên phát sinh các mối quan hệ thanh toán
giữa doanh nghiệp với người bán, người mua, với cán bộ công nhân viên...Trên cơ
sở các quan hệ thanh toán này làm phát sinh các khoản phải thu hoặc khoản phải
trả. Kế toán các khoản phải thu và nợ phải trả gọi chung là kế toán nợ phải thu, phải
trả. Như vậy kế toán nợ phải thu, phải trả là một phần hành kế toán có nhiệm vụ
hạch toán các khoản nợ phải thu, nợ phải trả diễn ra liên tục trong suốt quá trình
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
456780
- Các khoản nợ phải thu:
Khoản phải thu xác định quyền lợi của doanh nghiệp về một khoản tiền, hàng hóa,
dịch vụ...mà doanh nghiệp sẽ thu về trong tương lai. Khoản nợ phải thu là một tài
sản của doanh nghiệp đang bị các đơn vị, tổ chức kinh tế, cá nhân khác chiếm dụng
mà doanh nghiệp có trách nhiệm phải thu hồi.
Các khoản phải thu là một loại tài sản của công ty tính dựa trên tất cả các khoản nợ,
các giao dịch chưa thanh toán hoặc bất cứ nghĩa vụ tiền tệ nào mà các con nợ hay
khách hàng chưa thanh toán cho công ty. Các khoản phải thu được kế toán của công
ty ghi lại và phản ánh trên bảng cân đối kế toán, bao gồm tất cả các khoản nợ mà
công ty chưa đòi được và các khoản nợ chưa đến hạn thanh toán. Các khoản phải
thu được ghi nhận như là tài sản của công ty vì chúng phản ánh các khoản tiền sẽ
được thanh toán trong tương lai. Các khoản phải thu dài hạn sẽ được ghi nhận là tài
sản dài hạn trên bảng cân đối kế toán. Hầu hết các khoản phải thu ngắn hạn được
coi là một phần của tài sản vãng lai của công ty. Trong kế toán, nếu các khoản nợ
này được trả trong thời hạn dưới một năm (hoặc trong một chu kỳ hoạt động kinh
doanh) thì được xếp vào tài sản vãng lai. Nếu hơn một năm hoặc hơn một chu kỳ
kinh doanh thì không phải là tài sản vãng lai.
- Các khoản nợ phải trả:
1
Báo cáo thực tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập - Người đăng: huyenvuvt45
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Báo cáo thực tập 9 10 326