Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập

Được đăng lên bởi Tuyen Dinh
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 592 lần   |   Lượt tải: 0 lần
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp

GVHD: TrÇn V¨n S¬n

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
*** ***

LÔØI NOÙI ÑAÀU
Trong ch¬ng tr×nh ®µo t¹o kü s x©y dùng cña c¸c trêng ®¹i häc khèi kü thuËt th×
c¸c ®ît thùc tËp cuèi khãa häc lµ mét trong nh÷ng m«n häc hÕt søc quan träng ®èi víi
sinh viªn s¾p ra trêng. Trêng ®¹i häc L¬ng ThÕ Vinh lµ mét trong nh÷ng trêng hÕt
søc coi träng c¸c ®ît thùc tËp trong ch¬ng tr×nh ®µo t¹o kü s x©y dng.Nh»m t¹o ®iªï
kiÖn cho sinh viªn ®îc lµm quen víi c¸c c«ng viÖc mµ mét kü s x©y dung cÇn cã khi ra
trêng ®Ó cã thÓ thÝch nghi ®îc víi c«ng viÖc mµ kh«ng khái bì ngì khi tiÕp xóc c«ng
viÖc, mµ ®iÒu quan träng h¬n lµ sinh viªn cã thÓ tiÕp thu ®îc nh÷ng kinh nghiÖm thi
c«ng, trau dåi l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trong trêng, tiÕp thu ®îc nhiÒu kiÕn thøc thùc
tÕ quý b¸u ®Ó cã mét tri thøc v÷ng vµng gióp Ých cho ®êi trong t¬ng lai.
Vôùi thôøi gian thöïc taäp 6 tuaàn tuy khoâng phaûi laø daøi nhöng vôùi khoaûng thôøi
gian ñoù cuõng ñaõ cho chuùng em phaàn naøo lónh hoäi ñöôïc chuyeân moân veà caùch thi coâng,
caùch quaûn lí coâng vieäc cuûa ngöôøi kyõ sö xaây döïng cuõng nhö laø caùch trieån khai thi
coâng sao cho hôïp lyù, caùch thöùc toå chöùc maët baèng thi coâng nhö theá naøo ñeå thuaän lôïi
trong luùc thi coâng vaø taïo söï phoái hôïp nhòp nhaøng, an toaøn cho coâng nhaân khi laøm
vieäc.
Trong quaù trình thöïc taäp em ñöôïc Coâng ty Cổ phần xây dựng thương mại
Minh sáng göûi xuoáng coâng taùc taïi xí nghieäp xaây laép soá 1 tröïc thuoäc coâng ty
Qua ñaây, em xin caûm ôn Thaày đỗ văn bình ñaõ taän taâm höôùng daãn ñeå chuùng em
hoaøn thaønh toát nhieäm vuï cuûa mình. Ngoaøi ra em cuõng xin göûi lôøi caûm ôn saâu saéc tôùi
Giaùm ñoác Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Minh sáng là anh Nguyễn Tuấn
Anh và phó giám đốc Xí nghiệp xây lắp số 1 laø anh Trần Văn Toản ñaõ taïo ñieàu
kieän thuaän lôïi vaø giuùp ñôõ nhieàu trong thôøi gian thöïc taäp taïi coâng ty ñaõ daãn daét vaø chæ
baûo taän tình, ñieàu ñoù giuùp em hieåu bieát theâm nhöõng kieán thöùc vaø kinh nghieäm thöïc teá
veà ngaønh xaây döïng.

Ch¬ng I: Giíi thiÖu c«ng ty
SVTH: Nguyễn Đình Tuyến

Líp: XD 5.6

1

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp

GVHD: TrÇn V¨n S¬n

1.1. LÞch sö ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp
1.1.1. Tªn c«ng ty: Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Minh sáng
1.1.2. §Þa chØ c«ng ty: Số 39 – Lê đại hành – hai bà trưng – hà nội
1.1.3. §¹i diÖn c«ng ty:
Hä vµ tªn

: Nguyễn tuấn anh

Chức vô
1.1.4. C¬ së ph¸p lý cña c«ng ty:

: Giám đốc

Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Minh sáng ®îc thµnh lË...
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp GVHD: TrÇn V¨n S¬n
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
* * * * * *
LÔØI NOÙI ÑAÀU
Trong ch¬ng tr×nh ®µo t¹o s x©y dùng cña c¸c trêng ®¹i häc khèi thuËt th×
c¸c ®ît thùc tËp cuèi khãa häc mét trong nh÷ng m«n häc hÕt søc quan träng ®èi víi
sinh viªn s¾p ra trêng. Trêng ®¹i häc L¬ng ThÕ Vinh mét trong nh÷ng trêng hÕt
søc coi träng c¸c ®ît thùc tËp trong ch¬ng tr×nh ®µo t¹o s x©y dng.Nh»m t¹o ®iªï
kiÖn cho sinh viªn ®îc lµm quen víi c¸c c«ng viÖc mét s x©y dung cÇn khi ra
trêng ®Ó thÓ thÝch nghi ®îc víi c«ng viÖc kh«ng khái ngì khi tiÕp c c«ng
viÖc, ®iÒu quan träng h¬n sinh viªn thÓ tiÕp thu ®îc nh÷ng kinh nghiÖm thi
c«ng, trau dåi l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trong trêng, tiÕp thu ®îc nhiÒu kiÕn thøc thùc
tÕ quý b¸u ®Ó cã mét tri thøc v÷ng vµng gióp Ých cho ®êi trong t¬ng lai.
Vôùi thôøi gian thöïc taäp 6 tuaàn tuy khoâng phaûi laø daøi nhöng vôùi khoaûng thôøi
gian ñoù cuõng ñaõ cho chuùng em phaàn naøo lónh hoäi ñöôïc chuyeân moân veà caùch thi coâng,
caùch quaûn coâng vieäc cuûa ngöôøi kyõ xaây döïng cuõng nhö laø caùch trieån khai thi
coâng sao cho hôïp lyù, caùch thöùc toå chöùc maët baèng thi coâng nhö theá naøo ñeå thuaän lôïi
trong luùc thi coâng vaø taïo söï phoái hôïp nhòp nhaøng, an toaøn cho coâng nhaân khi laøm
vieäc.
Trong quaù trình thöïc taäp em ñöôïc Coâng ty C phần xây dựng thương mại
Minh sáng göûi xuoáng coâng taùc taïi xí nghieäp xaây laép soá 1 tröïc thuoäc coâng ty
Qua ñaây, em xin caûm ôn Thaày đỗ văn bình ñaõ taän taâm höôùng daãn ñeå chuùng em
hoaøn thaønh toát nhieäm vuï cuûa mình. Ngoaøi ra em cuõng xin göûi lôøi caûm ôn saâu saéc tôùi
Giaùm ñoác Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Minh sáng là anh Nguyễn Tuấn
Anh và phó giám đốc Xí nghiệp xây lắp số 1 laø anh Trần Văn Toản ñaõ taïo ñieàu
kieän thuaän lôïi vaø giuùp ñôõ nhieàu trong thôøi gian thöïc taäp taïi coâng ty ñaõ daãn daét vaø chæ
baûo taän tình, ñieàu ñoù giuùp em hieåu bieát theâm nhöõng kieán thöùc vaø kinh nghieäm thöïc teá
veà ngaønh xaây döïng.
Ch¬ng I: Giíi thiÖu c«ng ty
SVTH: Nguyễn Đình Tuyến Líp: XD 5.6
1
Báo cáo thực tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập - Người đăng: Tuyen Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Báo cáo thực tập 9 10 237