Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập cán bộ kĩ thuật

Được đăng lên bởi Tín Chu
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 2395 lần   |   Lượt tải: 7 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN BIỂN VIỆT

[VIỆN XD CÔNG TRÌNH BIỂN]

MỤC LỤC
PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG............................................................................................3
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY..............................................................................3
1. Một số nét về chiến lược phát triển...............................................................................4
1.1.Phương châm phát triển...........................................................................................4
1.2.Phương hướng phát triển.........................................................................................4
2. Một số hoạt động mới đang triển khai ( đến năm 2006)..............................................4
2.1.Lợi thế......................................................................................................................4
2.2.Hạn chế....................................................................................................................4
2.3.Phương hướng hoạt động........................................................................................5
2.4.Một số hoạt động cụ thể..........................................................................................5
II. XÍ NGHIỆP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG – CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
BIỂN VIỆT............................................................................................................................6
PHẦN II: NỘI DUNG THỰC TẬP.......................................................................................9
I. QUY PHẠM, TÀI LIỆU, TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TRONG THIẾT KẾ....................9
II. PHẦN MỀM SỬ DỤNG................................................................................................10
III. NỘI DUNG CÁC BƯỚC TÍNH TOÁN MỘT CÔNG TRÌNH CẢNG, ĐÊ BIỂN.....11
1. Xác định các trường hợp tải trọng tác dụng lên công trình Cảng, Đê biển...............11
1.1. Tĩnh tải.................................................................................................................11
1.2. Hoạt tải.................................................................................................................11
2. Các tổ hợp tải trọng.....................................................................................................13
3. Xác định nội lực trong kết cấu công trình cảng..........................................................13
4. Lựa chọn nội lực thiết kế kết cấu...................................................
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN BIỂN VIỆT
[VIỆN XD CÔNG TRÌNH BIỂN]
MỤC LỤC
PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG............................................................................................3
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY..............................................................................3
1. Một số nét về chiến lược phát triển...............................................................................4
1.1.Phương châm phát triển...........................................................................................4
1.2.Phương hướng phát triển.........................................................................................4
2. Một số hoạt động mới đang triển khai ( đến năm 2006)..............................................4
2.1.Lợi thế......................................................................................................................4
2.2.Hạn chế....................................................................................................................4
2.3.Phương hướng hoạt động........................................................................................5
2.4.Một số hoạt động cụ thể..........................................................................................5
II. XÍ NGHIỆP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG – CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
BIỂN VIỆT............................................................................................................................6
PHẦN II: NỘI DUNG THỰC TẬP.......................................................................................9
I. QUY PHẠM, TÀI LIỆU, TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TRONG THIẾT KẾ....................9
II. PHẦN MỀM SỬ DỤNG................................................................................................10
III. NỘI DUNG CÁC BƯỚC TÍNH TOÁN MỘT CÔNG TRÌNH CẢNG, ĐÊ BIỂN.....11
1. Xác định các trường hợp tải trọng tác dụng lên công trình Cảng, Đê biển...............11
1.1. Tĩnh tải.................................................................................................................11
1.2. Hoạt tải.................................................................................................................11
2. Các tổ hợp tải trọng.....................................................................................................13
3. Xác định nội lực trong kết cấu công trình cảng..........................................................13
4. Lựa chọn nội lực thiết kế kết cấu.................................................................................13
5. Tính toán độ bền của các cấu kiện..............................................................................13
5.1. Tính toán cấu kiện BTCT theo TTGH thứ nhất..................................................14
5.2. Tính toán cấu kiện BTCT theo TTGH II............................................................15
6. Tính toán kiểm tra chuyển vị cấu kiện và chuyển vị tổng thể công trình...................17
7. Tính toán kiểm tra ổn định công trình.........................................................................17
IV. NỘI DỤNG CÁC BƯỚC THIẾT KẾ MỘT CÔNG TRÌNH CẢNG, ĐÊ BIỂN......17
1.Giao nhiệm vụ thiết kế..................................................................................................17
1.1 Phân tích và tiếp nhận các số liệu đầu vào............................................................18
1.2 Xác định quy mô đầu tư và xây dựng công trình..................................................18
1.3 Giải pháp quy hoạch..............................................................................................18
1.4 Giải pháp kết cấu...................................................................................................18
1.5 Giải pháp thi công..................................................................................................18
1.6 Dự toán, tổng mức đầu tư xây dựng công trình....................................................18
V. NỘI DUNG TÍNH TOÁN MỘT CÔNG TRÌNHCÔNG TRÌNH NÂNG CẤP CẢNG
CÁ PHAN THIẾT, HẠNG MỤC MỞ RỘNG BẾN 400CV.............................................18
Cảng cá Phan Thiết.........................................................................................................20
1
báo cáo thực tập cán bộ kĩ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập cán bộ kĩ thuật - Người đăng: Tín Chu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
báo cáo thực tập cán bộ kĩ thuật 9 10 757