Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

Được đăng lên bởi Nguyen Quan
Số trang: 140 trang   |   Lượt xem: 656 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
C«ng t¸c v¨n th l tr÷ chiÕm trÝ hÕt søc quan träng trong lÜnh vùc
qu¶n lý hµnh chÝnh nãi chung, c¶i c¸ch nÒn hµnh chÝnh quèc gia nãi riªng.
Ngµy nay, tríc yªu cÇu cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt
níc, c«ng t¸c nµy ®ßi hái ph¶i ®îc x¸c ®Þnh ngang tÇm víi c¸c ngµnh khoa
häc - x· héi kh¸c.
Trong nh÷ng n¨m qua, nhê lµm tèt c«ng c v¨n th - lu tr÷ nªn nhiÒu
ngµnh, nhiÒu ®¬n ®· gióp cho ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ, ngµnhnh triÓn khai
cã kÕt qu c¸c nhiÖm vô ®Ò ra, p phÇn thóc ®Èy x· héi ph¸t triÓn. V× vËy mµ
mçi c¬ quan ®¬n vÞ cÇn cã sù quan t©m h¬n ®Õn c«ng t¸c v¨n th - lu tr÷.
C«ng c v¨n th lu tr÷ ®îc c ®Þnh mét nhiÖm b¶n, thùc hiÖn
tèt c«ng t¸c sÏ ®¶m b¶o hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña ®¬n vÞ ®Ò ra vµ gãp phÇn
®¸ng kÓ vµo kÕt qu¶ cña sù qu¶n lý, ®iÒu hµnh cña Häc viÖn.
§îc tham gia thùc tËp t¹i ViÖn Th«ng tin Khoa häc b¶n th©n t«i cã ®iÒu
kiÖn liªn gi÷a nh÷ng kiÕn thøc ®îc c¸c thÇy, c¸c c« trang ë trêng ¸p
dông vµo viÖc ph©n lo¹i tµi liÖu nh÷ng c«ng ®o¹n thÓ trong c«ng
t¸c v¨n th - lu tr÷.
Qua mét thêi gian thùc tËp, vËn dông luËn ®· häc kÕt hîp víi thùc
tiÔn ho¹t ®éng cña Häc viÖn trong c«ng c v¨n th lu tr÷, ®îc gióp ®ì
cña ban l·nh ®¹o Häc viÖn, V¨n phßng vµ ViÖn Th«ng tin khoa häc, nhÊt
c¸c anh chÞ lµm trùc tiÕp ®· gióp ®ì t«i hoµn thµnh ®ît thùc tËp vµ b¶n b¸o c¸o
tèt nghiÖp Ngµnh lu tr÷ häc - Qu¶n trÞ v¨n phßng.
Néi dung cña b¶n b¸o c¸o gåm c¸c phÇn:
PhÇn I: Lý luËn chung: 66 trang
PhÇn II: KÕt qu¶ nghiªn cøu kh¶o s¸t t×nhnh c«ng t¸c v¨n th - qu¶n
trÞ v¨n phßng vµ c«ng t¸c lu tr÷
PhÇn III: NhËn xÐt, kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c v¨n th - qu¶n trÞ v¨n phßng vµ
c«ng t¸c lu tr÷ cña Häc viÖn
PhÇn IV: Nh÷ng ®óc rót vµ thu ho¹ch nhËn thøc luËn thùc tiÔn
cña b¶n th©n qua thùc hµnh nghiÖp vô vÒ v¨n th - lu tr÷.
PhÇn V: PhÇn phô lôc
1
BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG - Người đăng: Nguyen Quan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
140 Vietnamese
BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG 9 10 522