Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập Marketing

Được đăng lên bởi lop-quan-tri-buu-chinh
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 14781 lần   |   Lượt tải: 42 lần
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIẾN THÔNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH I

------------------

BÁO CÁO THỰC TẬP
TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Chuyên đề:

ỨNG DỤNG MARKETING_MIX TRONG KINH DOANH
XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐÀ LẠT

Giảng viên hướng dẫn: Ths. PHẠM THỊ MINH LAN
Sinh viên thực hiện

: NGUYỄN ĐỨC TÙNG

Lớp

: L11CQQT01-B

Khóa
Hệ

: 2011 – 2013
: LIÊN THÔNG CHÍNH QUY

1

Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Hà Nội, 2/2013

LƯU QUANG HIỆU – L11CQQT01B

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

MỤC LỤC
MỤC LỤC............................................................................................................1
LỜI MỞ ĐẦU......................................................................................................6
PHẦN I. THỰC TẬP CHUNG..........................................................................7
Bảng 1. 5. Quy trình công nghệ sản xuất của công ty Cổ Phần Thương Mại
Đà Lạt.................................................................................................................20
1. 2. Đặc điểm về nguồn vốn kinh doanh công ty cổ phần thương mại Đà
Lạt.......................................................................................................................20
Bảng 1. 6. Cơ cấu phân phối vốn công ty Cổ Phần Thương Mại Đà Lạt.....20
PHẦN II. THỰC TẬP CHUYÊN SÂU...........................................................23
2.1. Một số lý luận chung về Marketing trong kinh doanh xuất khẩu ở các
doanh nghiệp......................................................................................................23
2.1.1. Khái niệm.................................................................................................23
2.1.2. Bản chất và những đặc trưng cơ bản của marketing...........................24
2.1.2.1. Bản chất.................................................................................................24
2.1.2.2. Đặc trưng của marketing xuất khẩu...................................................24
2.1.2.3. Mô hình marketing xuất khẩu............................................................25
2.1.3. Yêu cầu và tiêu chuẩn chung đánh giá Marketing-Mix xuất khẩu....27
2.1.3.1. Yêu cầu..................................................................................................27
2.1.3.2. Tiêu chuẩn đánh giá.............................................................................28
2.2. Thực trạng Marketing-Mix của công ty Cổ Phần Thương Mại Đà Lạt
trong k...
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIẾN THÔNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH I
------------------
BÁO CÁO THỰC TẬP
TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Chuyên đ:
ỨNG DỤNG MARKETING_MIX TRONG KINH DOANH
XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐÀ LẠT
Giảng viên hướng dẫn: Ths. PHẠM THỊ MINH LAN
Sinh viên thực hiện : NGUYỄN ĐỨC TÙNG
Lớp : L11CQQT01-B
Khóa : 2011 – 2013
Hệ : LIÊN THÔNG CHÍNH QUY
1
Báo cáo thực tập Marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập Marketing - Người đăng: lop-quan-tri-buu-chinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Báo cáo thực tập Marketing 9 10 810