Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập quản trị lực lượng bán hàng

Được đăng lên bởi xinh-thu
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 7135 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Chuyên đề kiến tập

GVHD: T.S Phạm Thị Lan Hương

Chuyên đề kiến tập “PHÂN
TÍCH CÔNG TÁC QUẢN
TRỊ LỰC LƯỢNG BÁN
HÀNG TẠI CHI NHÁNH
VISSAN – ĐÀ NẴNG”

SVTH: Lê Thị Mỹ Thương

Chuyên đề kiến tập

GVHD: T.S Phạm Thị Lan Hương

MỤC LỤC
Lời mở đầu ..............................................................................................................1
1. Lý do chọn đề tài..................................................................................................1
2. mục tiêu nghiên cứu.............................................................................................1
3. Phạm vi nghiên cứu..............................................................................................1
4. Phương pháp nghiên cứu......................................................................................1
5. Cấu trúc đề tài.......................................................................................................1
Phần 1.: cơ sở lý luận
I. Tổng quan về lực lượng bán hàng ......................................................................3
1. Khái niệm lực lượng bán hàng.............................................................................3
2. Phân loại lực lượng bán hàng ..............................................................................3
3. Vai trò lực lượng bán hàng đối vơi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp....4
4. Tiến trình bán hàng cá nhân.................................................................................4
II. Quản trị lực lượng bán hàng.............................................................................5
1. Khái niệm quản trị lực lượng bán hàng................................................................5
2. Qui trình quản trị lực lượng bán hàng .................................................................5
a. Lập kế hoạch lực lượng bán hàng....................................................................5
b. Triển khai lực lượng bán hàng.......................................................................10
c. Đánh giá hiệu quả lực lượng bán hàng...........................................................13
Phần 2: Thực trạng công tác quản trị lực lượng bán hàng tại
Chi nhánh Vissan - Đà Nẵng
I. Tổng quan về Chi nhánh Vissan – Đà Nẵng.....................................................17
1. Lịch sử hình thành và phát triển của Chi nhánh ...............................................17
2. Chức năng , nhiệm vụ của Chi nhánh......................................................
Chuyên đề kiến tập GVHD: T.S Phạm Thị Lan Hương
Chuyên đề kiến tập “PHÂN
TÍCH CÔNG TÁC QUẢN
TRỊ LỰC LƯỢNG BÁN
HÀNG TẠI CHI NHÁNH
VISSAN – ĐÀ NẴNG”
SVTH: Lê Thị Mỹ Thương
báo cáo thực tập quản trị lực lượng bán hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập quản trị lực lượng bán hàng - Người đăng: xinh-thu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
báo cáo thực tập quản trị lực lượng bán hàng 9 10 330