Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần May 10 Việt Nam

Được đăng lên bởi Thuong Pham Py
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 3062 lần   |   Lượt tải: 9 lần
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU..................................................................................................3
PHẦN I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 10.......................5
1.1. Giới thiệu đôi nét về sự ra đời của công ty cổ phần May 10.................5
1.2. Một số chi tiết đáng lưu ý về công ty như:.............................................8
1.3. Ban lãnh đạo cấp cao của công ty..........................................................8
1.4. Cơ sở pháp lý của công ty......................................................................8
1.5. Loại hình doanh nghiệp..........................................................................9
1.6. Lĩnh vực hoạt động của công ty.............................................................9
PHẦN II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 10 TRONG THỜI GIAN QUA...................11
2.1- Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh chung của công ty trong
thời gian qua................................................................................................11
2.1.1.Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty......................................11
2.2 / Những thuận lợi và khó khăn..............................................................16
2.2.1. Về thuận lợi:.................................................................................16
2.2.2. Về khó khăn:.................................................................................16
PHẦN III. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT........................................................17
3.1. Đặc điểm về quy trình công nghệ :......................................................17
3.2. Đặc điểm về máy móc thiết bị vật tư của công ty :............................19
PHẦN IV. TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ KẾT CẤU CHU KÌ
SẢN XUẤT.....................................................................................................21
4.1 .Tổ chức sản xuất..................................................................................21
4.2 .Kết cấu sản xuất của doanh nghiệp......................................................22
PHẦN V. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP................23
5.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần May 10...............................23
5.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban..............................................24
PHẦN VI. KHẢO SÁT,PHÂN TÍCH YẾU TỐ “ ĐẦU VÀO,ĐẦU RA”
CỦA DOANH NGHIỆP................................................................................27
1

6.1 Khảo sát và phân tích các ...
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU..................................................................................................3
PHẦN I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 10.......................5
1.1. Giới thiệu đôi nét về sự ra đời của công ty cổ phần May 10.................5
1.2. Một số chi tiết đáng lưu ý về công ty như:.............................................8
1.3. Ban lãnh đạo cấp cao của công ty..........................................................8
1.4. Cơ sở pháp lý của công ty......................................................................8
1.5. Loại hình doanh nghiệp..........................................................................9
1.6. Lĩnh vực hoạt động của công ty.............................................................9
PHẦN II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 10 TRONG THỜI GIAN QUA...................11
2.1- Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh chung của công ty trong
thời gian qua................................................................................................11
2.1.1.Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty......................................11
2.2 / Những thuận lợi và khó khăn..............................................................16
2.2.1. Về thuận lợi:.................................................................................16
2.2.2. Về khó khăn:.................................................................................16
PHẦN III. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT........................................................17
3.1. Đặc điểm về quy trình công nghệ :......................................................17
3.2. Đặc điểm về máy móc thiết bị vật tư của công ty :............................19
PHẦN IV. TỔ CHỨC SẢN XUẤT KẾT CẤU CHU
SẢN XUẤT.....................................................................................................21
4.1 .Tổ chức sản xuất..................................................................................21
4.2 .Kết cấu sản xuất của doanh nghiệp......................................................22
PHẦN V. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP................23
5.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần May 10...............................23
5.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban..............................................24
PHẦN VI. KHẢO SÁT,PHÂN TÍCH YẾU TỐ ĐẦU VÀO,ĐẦU RA”
CỦA DOANH NGHIỆP................................................................................27
1
Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần May 10 Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần May 10 Việt Nam - Người đăng: Thuong Pham Py
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần May 10 Việt Nam 9 10 42